ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވަގުތުން

ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ވަޒީފާގެ ބިރު އެބަ ދައްކާ
  • އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ހިނގާކަން އެނގެން ޖެހޭ
  • ވޯޓް ލުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއް

24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:55

22:19

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވަޒީފާގެ ބިރު އެބަ ދައްކާ

ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގަކަށް އަރައިގެންފާނެކަމުގެ ބިރު، އަދި ވަޒީފާ ތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުންނަށް ދަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން، އިންސާފުވެރި އންތިޚާބެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް އެއްވެސް މަގެއް ބަންދުކުރެވިގެނެއް ނުވާނެ، ގަނޫނާއި ގަވާއިދަކި މޮޑޭ ފުއްގަނޑެއް ނޫން އެ ގަވާއިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުވެސ ކުރަން ޖެހޭނެ

24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 22:19

22:03

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ހިނގާކަން އެނގެން ޖެހޭ

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ، އިސީން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭކަމެއް، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި މުއައްޒަފުން ލައްވާ މަޖުބޫރުން ސިޔާސީ މަގްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް އެ މުއައްޒަފުންގެ ހައްގަށް އަރައެއް ނުގަނެވޭނެ، ނާޖާއިޒު މަންފާ އެއް އެ މުއައްޒަފުން ލައްވާ ހޯދުމަކީ ކުށެއް

24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 22:03

21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ވޯޓް ލުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ގައުމަކަށް އަންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު އިންތިޚާބު، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އުޅުއްވާ އުސޫލަކަށް ނޫން އީސީގެ އަމަލުތައް ހުރީ، ވޯޓަކީ އެމީހަކު އިޚްިޔާރުކުރާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލާ ސިއްރު އެއްޗެއް، ވަކި މީހަކަށް ލުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމަކީ ކުރެވޭޭނެކަމެއް ނޫން

24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

1903
22:19
ވަޒީފާގެ ބިރު އެބަ ދައްކާ
22:03
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ހިނގާކަން އެނގެން ޖެހޭ
21:57
ވޯޓް ލުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއް