21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

1318


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން

ގުޅިފައިވަ ކޯލިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން

ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ

ރަނިންގމޭޓް އެންޑޯސްކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނެ

14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 21:47

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ގަނޑުކޮޅު އަތަށް ލިބިއްޖެނަަ އެަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ހުރިހާ ބޭ އިންސާފަކާއި އެކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން، އެދަނީ އެ ދަނީ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން. ކުރިއަށް އޮތް 70 ދުވަސްތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓަ ނުލާކުރާނީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:17

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ގުޅިފައިވަ ކޯލިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން

ކ. މާލެ


ސްޕްރީމް ކޯޓުން 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއާއި ގުޅިގެން ނިންމަވާފައިވާ ސާފު ނިންމުމެއް އެބައޮތް، އެ އަމުރު ގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުމަށް ފަހުން ނެރުނު އަމުރުގައިވެސް ނެތް އެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް، މިއަދު ކަންކަން ހިނގަމުން ދަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ ރައުޔާއި އެއްގޮތަށް. މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފު. ދިވެހިންނަކީ ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފަޅިއެއްގައި ދިރިއުޅުނު ބައެއް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެފަދަ ސަރުކާރެއް ޣައިމްކޮށްދޭނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ

ކ. މާލެ


.ޝެއިޚް އިމްރާން ސްޓޭންޑެއް ނަންގަވައިފިއްޔާ އެ ގޮތެއްގައި ދެމި ހުންނަވާނެ. .މިހާތަނަށް އެމަނިކުފާނު ވާނީ އެކަން ދައްކަވަފައި. 

ދައުލަތް މިއަދު ޚަރާބުކޮށްލީ ރައީސް ޔާމީން ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކާލައިފި، އެ ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ، އެވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލެވޭކަށް ނެތް. އެވާހަކަތައް ޝެއިޚް އިމްރާން ދެއްކެވި، ރައީސް ޔާމީން ގެ މި އިންތިޚާބުގައިވެސް ޝަހީމް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ ގެންދަވަނީ ކެމްޕެިން ކުރައްވައިގެން. ޝަހީމް އެ ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިކަމެއް ކުރައްވާނެކަމަށް، އެމަނިކުފަނުގެ ނެތް ހިތްވަރެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރަނިންގމޭޓް އެންޑޯސްކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނެ

ކ. މާލެ


މި އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީން އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ، އަދާލަތުން ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ، އަދި މާދަމާރޭ އަދާލަތުން ރަނިންގމޭޓް އެންޑޯސްކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނެ

ތަފާތު 4 ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ތިބީ އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ފިކުރުގެ މަސްލަހަތުވެސް އޮޕވެމެ، އެ ހުރިހާކަމެއް އެއްފަރާތްކޯށް ހަތަރު ލީޑަރުން އެކަށްޗެއް ކިޔާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

ކޮމެންޓް