ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

  • ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން
  • ގުޅިފައިވަ ކޯލިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން
  • ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން

ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓްފޮއްޓައި ހަމައަށް ދެވިއްޖެނަމަ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ގަނޑުކޮޅު އަތަށް ލިބިއްޖެނަަ އެަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ހުރިހާ ބޭ އިންސާފަކާއި އެކުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން، އެދަނީ އެ ދަނީ ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަމުން. ކުރިއަށް އޮތް 70 ދުވަސްތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓަ ނުލާކުރާނީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 22:17
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ގުޅިފައިވަ ކޯލިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނަން

ސްޕްރީމް ކޯޓުން 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއާއި ގުޅިގެން ނިންމަވާފައިވާ ސާފު ނިންމުމެއް އެބައޮތް، އެ އަމުރު ގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުމަށް ފަހުން ނެރުނު އަމުރުގައިވެސް ނެތް އެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް، މިއަދު ކަންކަން ހިނގަމުން ދަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ ރައުޔާއި އެއްގޮތަށް. މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފު. ދިވެހިންނަކީ ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފަޅިއެއްގައި ދިރިއުޅުނު ބައެއް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެފަދަ ސަރުކާރެއް ޣައިމްކޮށްދޭނަން

14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 22:10
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ

.ޝެއިޚް އިމްރާން ސްޓޭންޑެއް ނަންގަވައިފިއްޔާ އެ ގޮތެއްގައި ދެމި ހުންނަވާނެ. .މިހާތަނަށް އެމަނިކުފާނު ވާނީ އެކަން ދައްކަވަފައި. 

ދައުލަތް މިއަދު ޚަރާބުކޮށްލީ ރައީސް ޔާމީން ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކާލައިފި، އެ ޖަރީމާ ތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ، އެވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލެވޭކަށް ނެތް. އެވާހަކަތައް ޝެއިޚް އިމްރާން ދެއްކެވި، ރައީސް ޔާމީން ގެ މި އިންތިޚާބުގައިވެސް ޝަހީމް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެ ގެންދަވަނީ ކެމްޕެިން ކުރައްވައިގެން. ޝަހީމް އެ ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިކަމެއް ކުރައްވާނެކަމަށް، އެމަނިކުފަނުގެ ނެތް ހިތްވަރެއް

14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 22:04
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރަނިންގމޭޓް އެންޑޯސްކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނެ

މި އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީން އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ، އަދާލަތުން ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ، އަދި މާދަމާރޭ އަދާލަތުން ރަނިންގމޭޓް އެންޑޯސްކުރުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނެ

ތަފާތު 4 ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ތިބީ އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ފިކުރުގެ މަސްލަހަތުވެސް އޮޕވެމެ، އެ ހުރިހާކަމެއް އެއްފަރާތްކޯށް ހަތަރު ލީޑަރުން އެކަށްޗެއް ކިޔާނެ

14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 21:56