21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1674


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޚުލާސާ

ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ގިނަވިޔަސް ލިބޭނީ 28 ޕަސެންޓް ވޯޓު

މަޖިލިހަށް ނުވަންނަނީ އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭތީ

ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް އޮންނަ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން

އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ކުޅެނީ ހަކުޅި ކުޅިއަށް

އެމްޑީޕީގެ ކާމިޔާބަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން

3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 21:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ގިނަވިޔަސް ލިބޭނީ 28 ޕަސެންޓް ވޯޓު

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީނަށް ގަދަބާރުން ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެން ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހައިގެންވެސް ލިބޭނީ 28 ޕަސެންޓް ވޯޓް. އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭނޭކޭ ނުބުނާނަން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖިލިހަށް ނުވަންނަނީ އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭތީ

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ބޮއިކޮޓް ކޮށްގެން މިއުޅެނީ 60،000 ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރާ 12 މެމްބަރުން ބައިވެރި ނުކޮށް ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމާތީ. ޣައިރު ގާނޫނީ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން އެއަށް ޖާގަ ދޭކަމަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ބޮއިކޮޓް ކޮށްގެން މިއުޅެނީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް އޮންނަ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުން އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކީ އެބފުޅުންނަށް ހީވަނީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެއްދިދާނެކަމަށް. އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް އޮވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރާނަން. 

ކޯލިޝަންތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތީ ރަނިންމޭޓެއް ނެރުމަށް އެޕާޓީއަށް ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް އެޕާޓީން ރަނިންމޭޓެއް ނުދައްކާތީ. ލަސްވާ ލަސްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަން. ރަނިންމޭޓަކަށްވެސް އެޕާޓީގެ ރުހުން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވީ. ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް އޮންނަ އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތް

ލިޑަޝިޕުން ނިންމާނީ ރަނިންމޭޓަކަށް. ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ކޯލިޝަން ހަދައިގެން އުޅެނީ މި އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ކުޅެނީ ހަކުޅި ކުޅިއަށް

ކ. މާލެ


އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނެތް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބޭ އެއް ފަރާތެއް ރައީސް ނަޝިދަކީ. އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނާނަމަ ވަަން އިން އަ މިލިއަން. ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެންޑިޑެންސީއަށް ބަލާއިރު މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މިސާލަކަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ކެންޑިޑެންސީ ނުލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މާދެރަވެދާނެތީ އިބޫއަށް ސަޕޯޓު ކުރީ، 

އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން އޮންނާނެކަމަށް،


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އެމްޑީޕީގެ ކާމިޔާބަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން

ކ. މާލެ


ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީގެ ޚިޔާލު އަބަދުވެސް ތަފާތު. އަބަދުވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވެ ވާހަކަ ދައްކާ. ބޭނުންވަރަކަށް ޒުވާބުވެސް ކޮށްގެން ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރަނގަޅު ނިންމުމަކާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ވިސްނޭ ވިސްނުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ކާމިޔާބަކީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވސިްނުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އޮންނަނީ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ގިނަ ވިސްނުންފުޅަކީ ރަނގަޅު ވިސްނުންކަމަށް ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަނީ. ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތު ޕާޓީއެއް އެމްޑީޕީއަކީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:52

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނީ ވިޔަފާރީގައި ފައިސާ ވެގެން

ކ. މާލެ


ކަރަޕްޝަން ބޮޑުކަމުން ގޮސް އިގްތިސާދު ނުހިންގޭނެ ވިޔަފާރި ކުރި ނާރައެއް. ކޮންމެ މަހަކު ދެތިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި ބަންދު ކުރަން ޖެހޭ. މިއަދު މިގައުމުގެ އިގްތިސާދު މިއޮތް ހާލަތަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައިކަމުގައި ވިއަސް އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި. ރައީސް ޔާމީން އަލުން ގަދަބާރުން ވެރިކަމަށް އައިކަމުގައި ވިއަސް މިއަދު މިއޮތް ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުފެނޭ

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ރައީސްޔާމީން ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކާއި އެމްޑީޕީން ކުރާނެ ކަންތައްތައް.

ފެބްރުއަރީ 7 ގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ސްޕީޗުގައި ވިދާޅުވި ގާނޫނު ނަގަހައްޓަންޖެހޭކަމާއި ވާހަކަތައް. އެކަމަކު މިސަރުކާރުން އެކަންތަކެއް ނުފެނޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިތުރު ޓެސްޓަކު ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގެއް ޔާމީނަކަށް ނެތް

ކ. މާލެ


ޔާމީން ވިދާޅުވޭ ހަމަޖެހުން ގެނުވާފައިވާކަމަށް. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ތަރައްގީއެއް މި ސަރުކާރުގައި ކުރެވިފައެއް ނެތް.

ޔާމީން ވެރިކަން ކުރި އިރުގައި މިއަދުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި މިހާރު އެހެރީ ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް އަންނަން ޖެހިފައި. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

ކޮމެންޓް