21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ވަގުތުން: ފަލަ ސުރުޚީ

1191


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

ކޮރަޕްޝަނާއި ހެދި ކުރި ވިޔަފާރިތައް ދަނީ ނެތިގެން

ލަންކާއަށް ޗައިނާއިން ހެދި ގޮތް ރާއްޖެއަށްވެސް ވެދާނެ

އިގްތިސާދީ މާހިރަށް އިގްތިސާދު މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭ

ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ހާލަތު ދަނީ ދައްވަމުން

މި ވެރިކަން ވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް

28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކޮރަޕްޝަނާއި ހެދި ކުރި ވިޔަފާރިތައް ދަނީ ނެތިގެން

ކ. މާލެ


މިއަދު ސްރީލަަންކާއަށް އެގައުމުގެ ބާރެއް ނުހިނގާ، ވޯޓެއް ދޭން ވިޔަސް ޗައިނާއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ދިވެހި ކުރި ވިޔަފާރިތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ދަށަށް. ބަނގުރޫތް ވުމާއި ދިމާލަށް. ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ހެއު ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. އެމްޑީޕީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް އޭރު 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންތިޚާބާއި އެކު ބޭރުން ރާއްޖެއާއި މެދު ދެކުނު ގޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވި ތަސައްވުރު ދިޔައީ ރަނގަޅުވެގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ލަންކާއަށް ޗައިނާއިން ހެދި ގޮތް ރާއްޖެއަށްވެސް ވެދާނެ

ކ. މާލެ


ޗައިނާގެ މަކަރުވެރި ރޭވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ލަންކާ އޮތީ ޗައިނާއަށް ދަރާފައި. މިއަދު އެގައުމަށް ވަންނަ 100 ޑޮލަރަކުން 95 ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިފައި އޮތީ ޗައިނާއަށް. މި ގައުމަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ލިބުނު އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ހަގީގަތުގައި ނެތް، ލަންކާއަށް ވީ ފަދަ ގޮތެއް ރާއްޖެއަށް ވާން މި ދަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އިގްތިސާދީ މާހިރަށް އިގްތިސާދު މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭ

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުން ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދެމުން ދަނީ، އިގްތިސާދަށް ވާގޮތެއް ބެލުމެއް ނެތް. އެކަން ކުރަނީ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއްގެ ދަށުން. އެ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ދަރާނެ، ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓް ވާނެ.ރަށެއްގައި އަޅާ އެއާޕޯޓަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް. ބަދަލުގައި ތިމާވެށި ދަނީ ހަލާކުވެގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ހާލަތު ދަނީ ދައްވަމުން

ކ. މާލެ


ދިވެހިންގެ ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ދައްވަމުން، ގައުމު އޮޮތީ ދަރާފައި، އެކަމަކު އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް ރަށްރަށުގައި އެކި ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓް އެބަ ހިންގަވާ އެކަމަކު އާއްމު ރައްޔިތު މީހާ ދަނީ ނިކަމެތިވަމުން، ވަޒީފާއެއް ނުއުފެދޭ، ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުނ، 2008 އަދި 2009  ގައި ގެސްޓް ހައުސް ސިޔާސަތުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ރަށްފުށުގެ އިގްތިސާދު ދިޔައީ ފުޅާވެގެނ އެކަމަކު އެއިންވެސް ގްރީން ޓެސްސްފަދަ ޓެކްސްތައް ނަގައިގެން އެ ވިޔަފާރިތައް އެ ދަނީ ހަލާކު ކުރަމުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މި ވެރިކަން ވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބުރައަކަށް

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީންގެ މި ފަސްއަހަރުގެ ވެރިކަން ފެނުގެން މި ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ބޮޑު ދަރަންޏެއް އެޅި ރައްޔިތުންނަށް މި ވެރިކަން ބޮޑު ބުރައަކަށް ވެގެން ދިޔަ ތަން. މިބުނާ 700 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން، އެއީ ބޭންކުތަކުން ބޭނުން ނުކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާ ނުވަތަ ރިޒާވް. އެއީ އެބޭންކުތަކުނ އިސްވެސްޓް ނުކުރާތީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

ކޮމެންޓް