ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,938

ޚުލާސާ

  • ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ
  • ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:40

22:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ

ދެން އިންތިޚާބް ކުރެވޭ ސަރުކާރު ވާނޖެހޭނީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރުގެ ސަރުކާރަކަށް

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:08

22:05

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިރުމަކީ ގާސިމް. ގާސިމް އެ ޕާޓީ ހިންގަވަނީ ސަރުކާރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްވާއިރު ވެސް. އަމިއްލަ ޖީބުން. ކާކަށްތޯ އެހެން ހިންގެވޭނީ.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:05

22:01

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟

މި ފަހަރު އެބައޮތް ފޯކަސް. ކުރީ ބުރުގަ ކޯލިޝަންތައް ރޫޅިފައިވަނީ އެކި މީހުން އެކި ކަންތައް ކުރަން އަމާޒު ހިފީމަ. އެހެން ނަަމވެސް މި ފަހަރު އެހެން ވާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ. އެންމެންގެ އަމާޒުވެސް ވަރަށް ސާފު.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:01

21:56

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނުޖައްސާ

ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓް. އެކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތް ވާ ޕާޓީއެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުބަލާ.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:56

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގާސިމް އަކާ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

ކޮންގްރެސް ނިމުނު ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްއަކާ އަދި ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:50

21:45

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަޅުގަނޑަށް އެމްޑީޕީން އެހީވި ހަދާން އެބަހުރި

އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގޮޑިއަށް ހޮވުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކުރީ އެމްޑީޕީން. މިހާރު އެމްޑީޕީއާ ޚިޔާލް ތަފާތު ވުންތަކެއް ހުއްޓަސް އަބަދު ވެސް ހަދާންވޭ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިން ކަންތަކުގެ މަތިން. އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އެ ބޭފުޅުން ކޮށްދިން ކަންތަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އަދި ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ޝުކުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭ، އެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްވީތީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަން. 

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:50

21:42

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީއާއެކު ބައްދަލު ކުރަނީ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:42

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

arushams

22:08
ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ
22:05
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ
22:01
ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟
21:56
ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނުޖައްސާ
21:50
ގާސިމް އަކާ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ
21:45
އަޅުގަނޑަށް އެމްޑީޕީން އެހީވި ހަދާން އެބަހުރި
21:42
ފަލަސުރުޚީ