17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:01


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1038


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ

ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނުޖައްސާ

ގާސިމް އަކާ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:40

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ

ކ. މާލެ


ދެން އިންތިޚާބް ކުރެވޭ ސަރުކާރު ވާނޖެހޭނީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރުގެ ސަރުކާރަކަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިރުމަކީ ގާސިމް. ގާސިމް އެ ޕާޓީ ހިންގަވަނީ ސަރުކާރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްވާއިރު ވެސް. އަމިއްލަ ޖީބުން. ކާކަށްތޯ އެހެން ހިންގެވޭނީ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟

ކ. މާލެ


މި ފަހަރު އެބައޮތް ފޯކަސް. ކުރީ ބުރުގަ ކޯލިޝަންތައް ރޫޅިފައިވަނީ އެކި މީހުން އެކި ކަންތައް ކުރަން އަމާޒު ހިފީމަ. އެހެން ނަަމވެސް މި ފަހަރު އެހެން ވާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ. އެންމެންގެ އަމާޒުވެސް ވަރަށް ސާފު.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނުޖައްސާ

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓް. އެކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތް ވާ ޕާޓީއެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުބަލާ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ގާސިމް އަކާ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

ކ. މާލެ


ކޮންގްރެސް ނިމުނު ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްއަކާ އަދި ވާހަކަ ނުދެކެވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަޅުގަނޑަށް އެމްޑީޕީން އެހީވި ހަދާން އެބަހުރި

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގޮޑިއަށް ހޮވުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކުރީ އެމްޑީޕީން. މިހާރު އެމްޑީޕީއާ ޚިޔާލް ތަފާތު ވުންތަކެއް ހުއްޓަސް އަބަދު ވެސް ހަދާންވޭ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިން ކަންތަކުގެ މަތިން. އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އެ ބޭފުޅުން ކޮށްދިން ކަންތަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އަދި ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ޝުކުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭ، އެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްވީތީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަސުރުޚީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީއާއެކު ބައްދަލު ކުރަނީ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

ކޮމެންޓް