ފަލަ ސުރުޚީ

  • ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ
  • ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟
 
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ދެން އަންނަ ސަރުކާރު ވަރަށް ވަރުގަނދަ ވާންޖެހޭ

ދެން އިންތިޚާބް ކުރެވޭ ސަރުކާރު ވާނޖެހޭނީ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރުގެ ސަރުކާރަކަށް

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:08
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގާސިމާ ނުލާ ނުހިގާނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިރުމަކީ ގާސިމް. ގާސިމް އެ ޕާޓީ ހިންގަވަނީ ސަރުކާރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްވާއިރު ވެސް. އަމިއްލަ ޖީބުން. ކާކަށްތޯ އެހެން ހިންގެވޭނީ.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:05
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ކުރީގެ ކޯލިޝަން ރޫޅުނު ކަންތައް މިފަހަރު ކޯލިޝަންހަ ދިމާވެދާނެތޯ؟

މި ފަހަރު އެބައޮތް ފޯކަސް. ކުރީ ބުރުގަ ކޯލިޝަންތައް ރޫޅިފައިވަނީ އެކި މީހުން އެކި ކަންތައް ކުރަން އަމާޒު ހިފީމަ. އެހެން ނަަމވެސް މި ފަހަރު އެހެން ވާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ. އެންމެންގެ އަމާޒުވެސް ވަރަށް ސާފު.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:01
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނުޖައްސާ

ރައްޔިތުން މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓް. އެކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތް ވާ ޕާޓީއެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުބަލާ.

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:56
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ގާސިމް އަކާ ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

ކޮންގްރެސް ނިމުނު ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްއަކާ އަދި ވާހަކަ ނުދެކެވޭ

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:50
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އަޅުގަނޑަށް އެމްޑީޕީން އެހީވި ހަދާން އެބަހުރި

އަޅުގަނޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ގޮޑިއަށް ހޮވުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކުރީ އެމްޑީޕީން. މިހާރު އެމްޑީޕީއާ ޚިޔާލް ތަފާތު ވުންތަކެއް ހުއްޓަސް އަބަދު ވެސް ހަދާންވޭ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިން ކަންތަކުގެ މަތިން. އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އެ ބޭފުޅުން ކޮށްދިން ކަންތަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އަދި ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ޝުކުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭ، އެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްވީތީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަން. 

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:45
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީއާއެކު ބައްދަލު ކުރަނީ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:42