24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1063


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

ފުލުހުން ރައްޔިތުން އޮރިޔާން ކުރާނެބާ؟

ސިޔާސީ ޕާަޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ވެރިފައި ކުރަނީ ފުލުހުން

ޔުނީފޯމް އެޅުމަކީ ވަރުގަދަ ވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން

އަމިއްލަ ގޭގެ ފާރުގައި ވެސް ޕޯސްޓަރެއް ނުބެހެއްޓޭ

ތޭރަ އަހަރު މިވީ އެމްޑީޕީއަށް

26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:36

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފުލުހުން ރައްޔިތުން އޮރިޔާން ކުރާނެބާ؟

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީން ހަރުކުރާ ޕޯސްޓަރުތައް ފުލުހުން ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ނައްޓާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށާއި ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރާ އެއްޗެހި ލައިގެން ރައްޔިތުން އެއްފަހާ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެފިއްޔާމުން ފުލުހުން އެ މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ އެ މީހުންގެ ހެދުންތަކާއި ޓީޝާޓްތައް އިރާ އޮރިޔާން ކުރާނީ ބާ؟


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސިޔާސީ ޕާަޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ވެރިފައި ކުރަނީ ފުލުހުން

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކަަށް ހުށަހެޅިން. އެ މީހުން އެވާހަކަތަށް އަޑު އެހި. އެއީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރި އެރުމެއް. އެ މީހުން ކައިރީގައި އަޅުގަނޑު ބުނިން، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ދިހަ ހާސް ފޯމް ހުށަހަޅާފިއްޔާމުން، ބަލައި ގަންނަނީ އެއްހާސް ފޯމް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، މިސާލަކަަށް ދަންނަވާނެ ނަމަ 3000 ފޯމް ޕީޕީއެމް ހުށަހަޅާފިއްޔާމުން 2999 ފޯމް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް. އެއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ އެހުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ބުނީ، ކީއްހޭ ކުރާނީ ފުލުހުންނޭ މެމްބަޝިޕް ވެރިފައި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެވަރުގެ ގާބިލް ކަމެއް ނެތޭ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޔުނީފޯމް އެޅުމަކީ ވަރުގަދަ ވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ފުލުހުން ޔުނީފޯމް އެޅުމުން އޭގެ މާނައަކީ އޭނަ ވަރުގަނދަވީކީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މީހާ ބޮޑާވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް އެކަން ނުވިސްނޭ ކަމަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަމިއްލަ ގޭގެ ފާރުގައި ވެސް ޕޯސްޓަރެއް ނުބެހެއްޓޭ

ކ. މާލެ


ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ ގޭގައި ޕޯސްޓަރު ނުބެހެއްްޓެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނާ ޚިލާފު ވަނީކީ ނޫން. ޕޯސްޓަރު ތަކުގައި ފޮޓޯއެއްހާ ހިސާބުވެސް ނެތް. އޭގައި އޮތާ ހަމަ އެކަނި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ. މި މީހުން މިކުރަނީ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ތޭރަ އަހަރު މިވީ އެމްޑީޕީއަށް

ކ. މާލެ


ތޭރަ ވަނަ އަހަރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އަހަރެއް ކަމަށާއި އެއީ މިއަހަރު އެމްޑީޕީ "ޓީނޭޖް" ހަޔާތް ފަށައިފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ފިރުކޭ ދުވަސް ވަރު ނިމިއްޖެކަމަށާއި މި އަހަރަކީ ބާރު ދުވެލީގައި ދުވެފައިދާ އަހަރު ކަމަށެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަ ސުރުޚީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީއާއެކު މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ޝިފާޒް މުހައްމަދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:37

ކޮމެންޓް