17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ: އިންތިހާބާ ގުޅޭ ތިން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

1078


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުހައްމަދު ފަޒީން

ޙުސައިން ޙަސަން

ޚުލާސާ

އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ވެސް ބަލައިގެންފި

މެމްބަރު ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ވެސް ބަލައިގެންފި

ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ބަލައިގެންފި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 3 ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން 13:30 ގައި

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ބަހުސް ކުރުން

26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 09:33

ޙުސައިން ޙަސަން

އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ވެސް ބަލައިގެންފި

ކ. މާލެ


އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ވެސް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި.

އެ ބިލު ބަލައިގެންފައި ވަނީ 37 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން. ދިރާސާ ކުރަން ފޮނުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓިއަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:44

ޙުސައިން ޙަސަން

މެމްބަރު ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ވެސް ބަލައިގެންފި

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ވެސް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި.

އެގޮތަށް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 37 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:41

ޙުސައިން ޙަސަން

ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ބަލައިގެންފި

ކ. މާލެ


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެގޮތަށް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 37 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

13:36

މުހައްމަދު ފަޒީން

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 3 ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން 13:30 ގައި

ކ. މާލެ


މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމުނު އިރު، އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ 3 ބިލަށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުހަލާ ވަނީ ނިންމާލާފައި. މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރައްވާފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ނިހާނު ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އެކަނި. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންގެ ޝަރުތާގުޅޭ އިސްލާހެއް.

ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ 13:30 ގައި. އެއީ އެ ތިން ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން. 

އެތިން ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި ނަމަ ދެން އެ ތިން ބިލް ފޮނުވާނީ ދިރާސާ ކުރަން ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީތަކަށް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:41

މުހައްމަދު ފަޒީން

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ބަހުސް ކުރުން

ކ. މާލެ


މިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މުހައްމަދު. 

އެބިލް ހުށަހެޅުމާއެކު ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުށަޅުވާލެއްވި. ނަމަވެސް ބަހުސް ކުރައްވާނެ މެމްބަރެއް ނެތުމުން ބަހުސް މަރުހަލާ ވަނީ ނިންމާލާފައި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:36

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އިދާރީ ފީ 100،000ރ އަށް ބޮޑުކުރުން

ކ. މާލެ


މިއިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް.

ހުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުގައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ އަދަދު 100،000ރ. އަށް އިތުރު ކުރުމަށެވެ. މިހާރު އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން ދަނީ 40،000ރ.

މިބިލަށް ބަހުސްކުރައްވާނެ މެމްބަރެއް ނެތުމުން ވަނީ ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައްވާފަ.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:30

މުހައްމަދު ފަޒީން

އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ކ. މާލެ


މިއިސްލާހުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި އުޅުއްވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުންނަށާއި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލާ މީހުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:16

މުހައްމަދު ފަޒީން

އަބްދުﷲ ހަލީލު

ކ. މާލެ


އެހެން ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައިވާ މީހެއްނަމަ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލެވިގެން ނުވާނެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރަނީ ވެސް އެގޮތަށް. ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށްވެސް އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުން މުހިއްމު.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:05

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރީކޯ މޫސާމަނިކު

ކ. މާލެ


ޗެލެންޖް ކޮށްފައި މިބުނަނީ ގ. ކެނަރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަން މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ނޯންނާނެ، އެފުރުސަތެއް މި މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކަށް ވެސް ނުދޭނަން. އެހެން ގައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ މީހުންނަށްވެސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭހެން އިސްލާހު ކުރަންފެނޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

10:02

މުހައްމަދު ފަޒީން

ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިޔަސް، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރަން 10 އަހަރުގެ އިންތިޒާރެއް!

ކ. މާލެ


ދިވެހި ރައްޔިތަކުން ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވުމަށް ފަހު، ބޭރު ގައުމުގެ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިޔަސް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިންމަނިކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުގައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެގައި ހުންނަަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 109 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި އެމީހަކީ، ދިވެހި މަންމައަކާއި ދިވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން، އަދި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ނުވުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށްޓަކައި، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު އެއްވެސް އިރެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވެފައިވާ ނަަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެމީހަކު ބޭރު ގައުމުގެ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިތާ މަދުވެގެން 10 އަހަރު ފަހުން.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:45

މުހައްމަދު ފަޒީން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ

ކ. މާލެ


އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ. ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރުމާއި އެ ބިލްތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީތަކަށް ފޮނުވުމަށް މި ޖަލްސާއަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފަ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އިރު، ތިން ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ވަނީ އިއްވާފަ އެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ދެ ބިލަކާއި އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެތިން ބިލް ވެސް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 75 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ. އެއީ ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު، ބިލަކާ ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން، އަދި އިތުރު ބަހުސްއަކާ ނުލައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮތަށް 

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 77 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނާ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި ބިލު ތައާރުފުކުރުމަށްފަހު، 3 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު، އެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާއްވަންވާނެ ކަމަށްބުނި ނަމަވެސް، 3 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރުމާއި އެބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވިދާނެ.

އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން، އަދި އިތުރު ބަހުސްއަކާ ނުލައި ވޯޓަށް އެހިދާނެ ކަމަށް ބުނާތީ، މިފަހުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މުހިއްމު ގިނަ ބިލުތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވެސް އެގޮތަށް.

އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރީވެސް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުގައި ސާފު މެޖޯރިޓީ އޮތް ދުވަސްވަރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (ސެޒް) ބިލް ހިމެނެ އެވެ. އެބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގަ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 75 (ނ)ގައިވާ ގޮތަށް، އެބިލްތަކަށް ބަހުސްކުރުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެހުމާއި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ޖެންޑާގައިވާ ކަންކަން ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން. 

އެ ހަތަރު ވޯޓުވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑާއިގަންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

09:36

ކޮމެންޓް