18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1154


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

ކައުންސިލަރުންނަކީ ސިޔާސީ ބައެއް

މިނިސްޓްރީން އަދި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަމަލު ކުރާގޮތް ގާނޫނާ ޚިލާފު

ވަޒީފާ ދެނީ ސަރުކާރުންނެއް ނޫން

ކޯލް ސެންޓަރުން ރޮޒައިނާއަށް ގުޅި

އަނިޔާވެރި ކަމާއި ދިމާލަށް މިދަނީ

20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 21:42

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކައުންސިލަރުންނަކީ ސިޔާސީ ބައެއް

ކ. މާލެ


ކައުންސިލަރުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަން ކުރެވޭ ބައެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރަކަށް އެކަމެއް ނޭނގޭ. ކައުންސިލަރުން ހަމަ ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކޮށްލާއިރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްލަނީ. އޭގެ މަގްސަދަކީ އެހެން ކައުން ސިލަރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް. އެ ކަމެއް އަސްލު ނުކުރެވޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

މިނިސްޓްރީން އަދި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަމަލު ކުރާގޮތް ގާނޫނާ ޚިލާފު

ކ. މާލެ


މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޔާމީންއަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި ޕީއެސްއެމް (ދައުލަތުގެ މީޑިއާ) އިން ހަމަހަމަ ކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ވަޒީފާ ދެނީ ސަރުކާރުންނެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންދޭ ވަޒީފާ އަކީ ރައީސް ޔާމީން ދެއްވާ އެއްޗެއް ނޫން. އެއީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ، ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ، އެހެންނަމަވެސް އެކަން ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް އޮންނަނީ އޮޅިފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކޯލް ސެންޓަރުން ރޮޒައިނާއަށް ގުޅި

ކ. މާލެ


ގުޅާފައި އެމީހުން އެހީ "ސަރުކާރަށް" ތާއީދު ކުރަން ހެއްޔޭ؟ ވޯޓު ލާނަން ހެއްޔޭ؟ ގޭގެ މީހުން ސަރުކާޜާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެތްތޯއޭ؟...... މިހެން އެމީހުން އެހީ އަޅުގަނޑަކީ (ރޮޒައިނާއަކީ) ކާކުކަން އެނގި ހުރެ. ވާހަކަ ދެއްކަން ފެށީރު ގުޅިފައި އެ ހުރީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ރޮޒައިނާއަށް ކަމަށް ބުނިން... ހެއްވާ ކަމަކީ އެ މީހުން އެ ކަން އެގި ހުރެ ސުވާލުތައް ކުރީރު ދޭ ޖަވާބަކުން ސުވާލް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މީހުން ދިޔައީ ސުވާލު ލިސްޓެއް ކިޔަމުން. އެ މީހުން ކުރާ އެއްސުވާލު އަނެއް ސުވާލާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުގުޅޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަނިޔާވެރި ކަމާއި ދިމާލަށް މިދަނީ

ކ. މާލެ


އަނެއްކާވެސް މި ފެންނަނީ އަނިޔާވެރިކަން. ފިކުރު ބަދަލުވާއިރަށް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާތަން މި ފެނިގެން ދަނީ. އަދި މެޑަމްގެ އޮފީހަށް ގޮސްގެން ވަޒީފާ އަބުރާ ދޭތޯ އާދޭސް ކުރުވަން މި މީހުން އުޅެނީ. އެކަމަކު އެހެނެއް ނުވާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަ ސުރުޚީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

ކޮމެންޓް