ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

2,624

ޚުލާސާ

  • އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ
  • ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ
  • ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:21

23:02

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެންޏާމުން އެ މަގާމަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު. އަޅުގަނޑުމެން ތިބެން ވާނީ އެކުއެކީގަ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޠާ ކާމިޔާބު ވާނީ އަޅުގަނޑު މެންނަށް.

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 23:02

22:59

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ

އެ ބޭފުޅާގެ ހަޔާތާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ އެ ވާހަކައަކީ ފަސޭހައިން ނިންމާލެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެބޭފުޅާ ވަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް މީގެ ކުރި ވައްޓާ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައް ކޮށްދީފަ. އަނެއްކާވެސް އެބޭފުޅާ "އަންނި" ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާ އެކަން ކުރުމަށް ނިކުމެފަ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:59

22:54

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ

ރައީސް ނަޝީދަކީ ނޫ އިގްތިސާދުގެ ވެރިޔާާ، އެ ބޭފުޅާ އަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް، އެބޭފުޅާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ގަދަ ބާރުން ވެރިޖަން ކުރި ބޭފުޅުންގެ އައްދަށުން ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްފާ.

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54

22:44

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނަން: އަސްލަމް

ޖަޒީރާ ރައީސް ކެމްޕޭނަށް ވުރެން މާ ބޮޑަށް މި ކެމްޕޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:55

22:38

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މިހުރީ: އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅާ ތަމްސީލު ކުރަށްވަނީ ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެ، އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، އެންމެ ހީވާގި އަދި އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ސިޔާސީ ފަހުލަވާނު ކަމަށް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54

22:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހްނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:32

22:24

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފަށާފި. ޖަލްސާ ފެއްޓެވީ ކީރިތި ގުރުއާނުން

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:25

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

arushams

23:02
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ
22:59
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ
22:54
ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ
22:44
ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނަން: އަސްލަމް
22:38
ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މިހުރީ: އަސްލަމް
22:31
ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ
22:24
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން