20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

1373


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ

ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނަން: އަސްލަމް

ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މިހުރީ: އަސްލަމް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:21

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ

ކ. މާލެ


އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެންޏާމުން އެ މަގާމަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު. އަޅުގަނޑުމެން ތިބެން ވާނީ އެކުއެކީގަ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޠާ ކާމިޔާބު ވާނީ އަޅުގަނޑު މެންނަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:02

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ

ކ. މާލެ


އެ ބޭފުޅާގެ ހަޔާތާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ އެ ވާހަކައަކީ ފަސޭހައިން ނިންމާލެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެބޭފުޅާ ވަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް މީގެ ކުރި ވައްޓާ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައް ކޮށްދީފަ. އަނެއްކާވެސް އެބޭފުޅާ "އަންނި" ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާ އެކަން ކުރުމަށް ނިކުމެފަ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:59

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ

ކ. މާލެ


ރައީސް ނަޝީދަކީ ނޫ އިގްތިސާދުގެ ވެރިޔާާ، އެ ބޭފުޅާ އަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް، އެބޭފުޅާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ގަދަ ބާރުން ވެރިޖަން ކުރި ބޭފުޅުންގެ އައްދަށުން ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްފާ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:54

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނަން: އަސްލަމް

ކ. މާލެ


ޖަޒީރާ ރައީސް ކެމްޕޭނަށް ވުރެން މާ ބޮޑަށް މި ކެމްޕޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:44

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މިހުރީ: އަސްލަމް

ކ. މާލެ


އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅާ ތަމްސީލު ކުރަށްވަނީ ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެ، އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، އެންމެ ހީވާގި އަދި އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ސިޔާސީ ފަހުލަވާނު ކަމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:38

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ

ކ. މާލެ


ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހްނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:31

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން

ކ. މާލެ


ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފަށާފި. ޖަލްސާ ފެއްޓެވީ ކީރިތި ގުރުއާނުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:24

ކޮމެންޓް