ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ

  • އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ
  • ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ
  • ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ
 
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު: އިބޫ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެންޏާމުން އެ މަގާމަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ރައީސް ނަޝީދު. އަޅުގަނޑުމެން ތިބެން ވާނީ އެކުއެކީގަ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޠާ ކާމިޔާބު ވާނީ އަޅުގަނޑު މެންނަށް.

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 23:02
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަޔާތަކީ ލައްކަ ވާހަކަ: އިބޫ

އެ ބޭފުޅާގެ ހަޔާތާ ބެހޭގޮތުން ދައްކަން ފަށައިފި ނަމަ އެ ވާހަކައަކީ ފަސޭހައިން ނިންމާލެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެބޭފުޅާ ވަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް މީގެ ކުރި ވައްޓާ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގިނަގުނަ ހެޔޮކަންތައް ކޮށްދީފަ. އަނެއްކާވެސް އެބޭފުޅާ "އަންނި" ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާ އެކަން ކުރުމަށް ނިކުމެފަ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:59
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައީސް ނަޝީދަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް: އިބޫ

ރައީސް ނަޝީދަކީ ނޫ އިގްތިސާދުގެ ވެރިޔާާ، އެ ބޭފުޅާ އަކީ ޖަޒީރާ ރައީސް، އެބޭފުޅާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ގަދަ ބާރުން ވެރިޖަން ކުރި ބޭފުޅުންގެ އައްދަށުން ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްފާ.

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނަން: އަސްލަމް

ޖަޒީރާ ރައީސް ކެމްޕޭނަށް ވުރެން މާ ބޮޑަށް މި ކެމްޕޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ފުނަށް ފީނާގެން ހޯދާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:44
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކޮށްދެވޭނެ ލީޑަރާ އެއްކޮށް މިހުރީ: އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅާ ތަމްސީލު ކުރަށްވަނީ ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލް ކުރެވޭނެ، އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، އެންމެ ހީވާގި އަދި އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ ސިޔާސީ ފަހުލަވާނު ކަމަށް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:38
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހުނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އީދު ތަހްނިޔާ ކިޔުން މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:31
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ފަށާފި. ޖަލްސާ ފެއްޓެވީ ކީރިތި ގުރުއާނުން

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:24