ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ވަގުތުން: ރިޔާސީ އިންތިޚާބް 2018

2,557

ޚުލާސާ

  • ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އީސީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން
  • އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ
  • އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

22:08

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އީސީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ ދާއިރާތައް ދުރުން ބެލެހެއްޓުން، އަދި ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ، އަދި ރަށްކާތެރިކަމާއި އެކު ވޯޓް ފޮށިތައް އެއްތަނުން އުފުލައި ދިނުމުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން،އ ެކަމަކު 2013 ވަނައަހަރު އެކަން ވެގެން ދިޔައީ އެހެނެއް ނޫން، އެ އަހަރު ފެނުނީ، އީސީގެ މަސައްކަތަށްވެސް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަމުން ދިޔަތަން

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:08

22:04

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ

އިލެކްޝަންސްގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ މީ މިނިވަން ކަމާއި އަމާން އޮމާން ކަމާއި އެކީ ކުރިއަށް ދާނެ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުން، މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ވެސް ތަނަވަސް ފުރުސަތުތަކެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން، މިނިވަންކަމާއި ސިއްރުކަމާއި އެކު ކޮންމެ  ރައްޔިތަކަށްވެސް ވޯޓްލެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:04

22:00

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް

އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި އެބޭފުޅެއްގެ މައުލޫމާތު އޮތީ ސައްޚަކޮށްތޯ ބަލަން ކެހޭނެ، ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު ވެސް އެބަހުރި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ބިރަކީ ވަގަށް ބަޔަކު އީީސީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަދެގެން އެކަމަށް އިތުރު ސެކިއުރިޓީސް އަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ، އޭރު އެކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޝައްކު ކުރެވުނު މީހުން އެބަތިބި މިހާރު ކޮމިޝަނުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:00

21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މޮނީޓަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް

ގައިޑްލައިންގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދޫ ތަކެއް ދެއްވާފައިވަނީ، ، ފޯން ބޭނުން ކުރުން ވެސް މޮނިޓަރުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައި އޮވޭ، އީސީގެ މުއައްޒަފުންނަށްވެސް މޮނިޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަސް ފަސޭހަތަށް އޮވޭ އެހެންވެ 

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

22:08
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އީސީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން
22:04
އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ
22:00
އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް
21:57
މޮނީޓަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް