ވަގުތުން: ރިޔާސީ އިންތިޚާބް 2018

  • ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އީސީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން
  • އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ
  • އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އީސީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ ދާއިރާތައް ދުރުން ބެލެހެއްޓުން، އަދި ވޯޓްލާ މަރުކަޒު ތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ، އަދި ރަށްކާތެރިކަމާއި އެކު ވޯޓް ފޮށިތައް އެއްތަނުން އުފުލައި ދިނުމުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން،އ ެކަމަކު 2013 ވަނައަހަރު އެކަން ވެގެން ދިޔައީ އެހެނެއް ނޫން، އެ އަހަރު ފެނުނީ، އީސީގެ މަސައްކަތަށްވެސް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަމުން ދިޔަތަން

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:08
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭނެ

އިލެކްޝަންސްގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ މީ މިނިވަން ކަމާއި އަމާން އޮމާން ކަމާއި އެކީ ކުރިއަށް ދާނެ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުން، މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ވެސް ތަނަވަސް ފުރުސަތުތަކެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން، މިނިވަންކަމާއި ސިއްރުކަމާއި އެކު ކޮންމެ  ރައްޔިތަކަށްވެސް ވޯޓްލެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:04
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް

އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލު ވާންވީ ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި އެބޭފުޅެއްގެ މައުލޫމާތު އޮތީ ސައްޚަކޮށްތޯ ބަލަން ކެހޭނެ، ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފަހު ވެސް އެބަހުރި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ބިރަކީ ވަގަށް ބަޔަކު އީީސީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަދެގެން އެކަމަށް އިތުރު ސެކިއުރިޓީސް އަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ، އޭރު އެކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޝައްކު ކުރެވުނު މީހުން އެބަތިބި މިހާރު ކޮމިޝަނުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 22:00
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
މޮނީޓަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް

ގައިޑްލައިންގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދޫ ތަކެއް ދެއްވާފައިވަނީ، ، ފޯން ބޭނުން ކުރުން ވެސް މޮނިޓަރުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައި އޮވޭ، އީސީގެ މުއައްޒަފުންނަށްވެސް މޮނިޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަސް ފަސޭހަތަށް އޮވޭ އެހެންވެ 

14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57