26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

1293


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގޭ

ހެކި ބަސް ނުނަގުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން އެއްވެސް ބާރެއް ނުދޭ ގާޒީއަކަށް

އަދުލު އިންސާފު ނުލިބޭ

ބޮޑެތި ގައުމުތަކުންވެސް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ސިއްރު ހެކި ނުނަގާ

ސިއްރުން ހެކި ދެނީ ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ

12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:44

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގޭ

ކ. މާލެ


އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްގައި ގިނަފަހަރު އޮންނާނީ ފުލުހުންނަށް ހީވާ ހީވުމެއް، ލަފާ ކުރެވޭ ލަފާކުރުމެއް. އޭގައި ބުނެފައިވާ ހީވުންތައް ފުލުހުް ޖެހޭނީ އެ ރިޕޯޓް އަސްލު ޖެހޭނީ ތަހްގީގުކޮށް ހެކި ހޯދަން. އެ ރިޕޯޓް އަކީ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބުރަދަނެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިހާރު މީހުންގެ މައްޗަށް މުއްދަތު ޖަހައި، ހައްޔަރުކޮށް ހަދަނީ މި ރިޕޯޓް ތަކުގެ މައްޗަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ހެކި ބަސް ނުނަގުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން އެއްވެސް ބާރެއް ނުދޭ ގާޒީއަކަށް

ކ. މާލެ


އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެ. އޭނަގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ގާޒީއަކަށް ގެއްލުވައެއް ނުލެވޭނެ. ދިފާއީ ހެކި ބަސް ދޭން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން ގާޒީއަށް މަޖުބޫރު ވާނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އަދުލު އިންސާފު ނުލިބޭ

ކ. މާލެ


ސިއްރުން ހެކި ނެގުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ލިބުމަށް އެޅެމުންދާ ހުރަހެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ބޮޑެތި ގައުމުތަކުންވެސް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ސިއްރު ހެކި ނުނަގާ

ކ. މާލެ


އެ ގައުމުތަކުގާ ނަގަނީ ނަގަން ޖެހިގެން. ކޮންމެހެން ޖެހިގެން. ދުނިޔެއަށް ނަން މަޝްހޫރު ބައިންލް އަގްވާމީ ގޭންގްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހެކި ދޭއިރު. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކްރިމިންލް ކޯޓުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޝަރީއަތްތަކުގައި ސިއްރު ހެކި ނަގާތަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސިއްރުން ހެކި ދެނީ ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ

ކ. މާލެ


ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑު ދައުރު އޮވޭ މިކަމުގަ. މިސާލަކަށް މާރާމާރީއަކު ނުވަތަ ޑްރަގް މައްސަލައެއް ފެން މަތިވާއިރަށް އެ އޮންނަ ވަރަށް ވުރެން މާ މާބޮޑު ކަމަށް ހަދަނީ. ދެން ކުރާ ކަމަކީ އާންމުންގެ ލޮލުގައި އަދުން އެޅުވުމަށް ޑްރާމާ ކުޅެ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ފޮޓޯތައް ނޫހުގަ ޖަހާ އެމީހުންގެ އަބުރު ކަތިލާ ކަންތައް ކުރޭ. ދެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު އެއްވެސް ކަހަލަ ހެއްކެތް ނުހުރޭ. ދެން މި ކުރާ ކަމަކީ ދޮގު ހެކި އުފެއްދުމަށް ސިއްރު ހެކި ނަގަނީ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަސުރުޚީގެ މެހްމާން

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ ލޯޔަރ އަބްދުﷲ ހަސީން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

ކޮމެންޓް