ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

  • ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި
  • އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ
  • އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން
 
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލަރުން ބާރު ވެރި ކުރުވާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންފުރުސަތުދީ، މިސްކިތްތަށް އެތަނުގެ ދަށަށްލާ، ކުނިތައް މެނޭޖްކުރަން އެތަނުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށައްލާ، ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ވަނީ ދީފައި ވީއިރު، މިސަރުކާރުން ދަނީ އެ ބާރު ވެރިކަން ނިއުގުޅާގަނެފަ. ނުވީތާކަށް އެމީހުންގެ މުސާރަވެސް ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:08
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ

އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ބާރު ވެރިކަން ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާތަން. އިރުއިރު ކޮޅާ ތަހުގީގުކޮށް އެކި ފަރާތް ތަކަށް އިންޒާރު ދިނުން. ހީވާކަހަލަ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާހެން.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:02
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން

އެލްޖީއޭ އިން އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެ ކައުންސިލަރުން ފަހަށް ނުޖެހޭނެ. އެ މެންމަބރުން މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރޭ. ވެރިކަން ބަަދަލު ކުރުމަށްފަހު އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:58
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަނީ އަޅުވެތިފައި

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެބަ ޖެހޭ "ސިޔާސީ ޕާޓީއިން" އަންގާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:54
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި

އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި، އެތަން ހިންގަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް ގޮތުގައި. އެލްޖީއޭގައި މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމްއެއް ވެސް ނެތް

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:53
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:50