ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

ޚުލާސާ
  • ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި
  • އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ
  • އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:42

22:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލަރުން ބާރު ވެރި ކުރުވާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންފުރުސަތުދީ، މިސްކިތްތަށް އެތަނުގެ ދަށަށްލާ، ކުނިތައް މެނޭޖްކުރަން އެތަނުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށައްލާ، ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ވަނީ ދީފައި ވީއިރު، މިސަރުކާރުން ދަނީ އެ ބާރު ވެރިކަން ނިއުގުޅާގަނެފަ. ނުވީތާކަށް އެމީހުންގެ މުސާރަވެސް ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:10

22:02

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ

އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ބާރު ވެރިކަން ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާތަން. އިރުއިރު ކޮޅާ ތަހުގީގުކޮށް އެކި ފަރާތް ތަކަށް އިންޒާރު ދިނުން. ހީވާކަހަލަ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާހެން.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:04

21:58

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން

އެލްޖީއޭ އިން އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެ ކައުންސިލަރުން ފަހަށް ނުޖެހޭނެ. އެ މެންމަބރުން މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރޭ. ވެރިކަން ބަަދަލު ކުރުމަށްފަހު އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން.

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:58

21:54

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަނީ އަޅުވެތިފައި

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެބަ ޖެހޭ "ސިޔާސީ ޕާޓީއިން" އަންގާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:03

21:53

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި

އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި، އެތަން ހިންގަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް ގޮތުގައި. އެލްޖީއޭގައި މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމްއެއް ވެސް ނެތް

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:53

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

@arushams

2088
22:08
ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި
22:02
އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ
21:58
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން
21:54
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަނީ އަޅުވެތިފައި
21:53
އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި
21:50
ފަލަސުރުޚީ