18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

753


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޚުލާސާ

ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި

އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަނީ އަޅުވެތިފައި

އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި

11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:42

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރަގަނޅު ކައުންސިލަރުން ކުރިމަތި ނުލާނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައި

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލަރުން ބާރު ވެރި ކުރުވާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންފުރުސަތުދީ، މިސްކިތްތަށް އެތަނުގެ ދަށަށްލާ، ކުނިތައް މެނޭޖްކުރަން އެތަނުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށައްލާ، ކައުންސިލަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ވަނީ ދީފައި ވީއިރު، މިސަރުކާރުން ދަނީ އެ ބާރު ވެރިކަން ނިއުގުޅާގަނެފަ. ނުވީތާކަށް އެމީހުންގެ މުސާރަވެސް ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭ އަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާ

ކ. މާލެ


އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ބާރު ވެރިކަން ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާތަން. އިރުއިރު ކޮޅާ ތަހުގީގުކޮށް އެކި ފަރާތް ތަކަށް އިންޒާރު ދިނުން. ހީވާކަހަލަ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ އިދާރާހެން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން

ކ. މާލެ


އެލްޖީއޭ އިން އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެ ކައުންސިލަރުން ފަހަށް ނުޖެހޭނެ. އެ މެންމަބރުން މާފަށް އެދެން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރޭ. ވެރިކަން ބަަދަލު ކުރުމަށްފަހު އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ފޮނުވާލާނަން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ވަނީ އަޅުވެތިފައި

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެބަ ޖެހޭ "ސިޔާސީ ޕާޓީއިން" އަންގާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި

ކ. މާލެ


އެލްޖީއޭގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައި، އެތަން ހިންގަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ގޮތްޕެއް ގޮތުގައި. އެލްޖީއޭގައި މޮނިޓަރިންގް ސިސްޓަމްއެއް ވެސް ނެތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ފަލަސުރުޚީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

ކޮމެންޓް