ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

1,983

ޚުލާސާ

  • އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ
  • ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ
  • އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:36

22:45

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ

 ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވމުންދަނީ ކައުންސިލަރުން ތަކެއް ބިކަކޮށްލުމުން. ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑާއިގަންނަވާ، ބާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި: ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:45

22:04

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ

ގާނޫނު ތަކުގައި ކައުންސިލުން އަދި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ލިޔެވިފައި.ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިން ކައުންސިލެއް އޮންނާނެ އެކޭ ހިތެއް ނުބުނޭ: ނައިބް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:04

22:01

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

އެލްޖީއޭއީން ސަސްޕެންޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި އަދަށް ދާންދެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ، ކޮން ގޮތަކަށް ކިހިނެތް ހިނގި ކަމެއް ތޯވެސް ނުބަލާ: ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:01

21:57

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން %81 ވޯޓު މީހުން ވޯޓު ދޭނެ: ނައިބް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:59

21:53

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް ލީޑް ކުރައްވަން ފެށި ހިސާބުން މުއައްސަސަތައް ހިންގަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެއް ނެތި ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި: ނައިބް ރައީސް 

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:53

21:50

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ވަކި ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިންކާރު ކުރުން

ސަސްޕެންޑްކުރި އަނެއް ސަބަބަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބަނދަރުމަތިން ބިމެއް ދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުން: ކައުންސިލް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:50

21:44

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ނުކުތުމުން

 މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޯތި ދޫރުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ: ކައުންސިލް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:44

21:40

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް 

 

 

 

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:40

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

22:45
އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ
22:04
ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ
22:01
އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ
21:57
ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ
21:53
މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން
21:50
ވަކި ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިންކާރު ކުރުން
21:44
ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ނުކުތުމުން
21:40
ފަލަސުރުޚީ