18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުޚީ

880


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ޚުލާސާ

އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ

ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ

އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ

މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:36

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ

ކ. މާލެ


 ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވމުންދަނީ ކައުންސިލަރުން ތަކެއް ބިކަކޮށްލުމުން. ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑާއިގަންނަވާ، ބާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި: ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:45

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ

ކ. މާލެ


ގާނޫނު ތަކުގައި ކައުންސިލުން އަދި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ލިޔެވިފައި.ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިން ކައުންސިލެއް އޮންނާނެ އެކޭ ހިތެއް ނުބުނޭ: ނައިބް ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ


އެލްޖީއޭއީން ސަސްޕެންޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި އަދަށް ދާންދެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ، ކޮން ގޮތަކަށް ކިހިނެތް ހިނގި ކަމެއް ތޯވެސް ނުބަލާ: ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ

ކ. މާލެ


ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން %81 ވޯޓު މީހުން ވޯޓު ދޭނެ: ނައިބް ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް ލީޑް ކުރައްވަން ފެށި ހިސާބުން މުއައްސަސަތައް ހިންގަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެއް ނެތި ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި: ނައިބް ރައީސް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ވަކި ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިންކާރު ކުރުން

ކ. މާލެ


ސަސްޕެންޑްކުރި އަނެއް ސަބަބަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބަނދަރުމަތިން ބިމެއް ދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުން: ކައުންސިލް ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ނުކުތުމުން

ކ. މާލެ


 މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޯތި ދޫރުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ: ކައުންސިލް ރައީސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

ފަލަސުރުޚީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް 

 

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

ކޮމެންޓް