ފަލަސުރުޚީ

  • އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ
  • ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ
  • އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ
 
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާ

 ރައްޔިތުން ތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވމުންދަނީ ކައުންސިލަރުން ތަކެއް ބިކަކޮށްލުމުން. ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑާއިގަންނަވާ، ބާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީގައި: ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:45
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާތުން ދިން ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ

ގާނޫނު ތަކުގައި ކައުންސިލުން އަދި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަނީ ލިޔެވިފައި.ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދިން ކައުންސިލެއް އޮންނާނެ އެކޭ ހިތެއް ނުބުނޭ: ނައިބް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:04
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
އެލްޖީއޭއިން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ

އެލްޖީއޭއީން ސަސްޕެންޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި އަދަށް ދާންދެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރޭ، ކޮން ގޮތަކަށް ކިހިނެތް ހިނގި ކަމެއް ތޯވެސް ނުބަލާ: ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 22:01
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫއިން %81 ވޯޓު މީހުން ވޯޓު ދޭނެ: ނައިބް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:57
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
މުއައްސަސާތަކުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް ލީޑް ކުރައްވަން ފެށި ހިސާބުން މުއައްސަސަތައް ހިންގަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެއް ނެތި ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ފަށާފައި: ނައިބް ރައީސް 

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:53
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ވަކި ފަރާތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިންކާރު ކުރުން

ސަސްޕެންޑްކުރި އަނެއް ސަބަބަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބަނދަރުމަތިން ބިމެއް ދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުން: ކައުންސިލް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:50
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ނުކުތުމުން

 މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޯތި ދޫރުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ: ކައުންސިލް ރައީސް

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:44
Writer Profile Picture
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރަމުގައި ބައިވެރިވަނީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބް ރައީސް 

 

 

 

5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:40