ވަގުތުން: ފަލަސުރުޚީ

  • މި ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާތަނެއް ނުފެނޭ
  • ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް އިލެކްޝަންސްއަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ
  • ސިޔާސީ އެއްވެސް މަގާމަކީ ވާރުތަ މުދަލެއް ނޫން
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
މި ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާތަނެއް ނުފެނޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯ މަތިވަމުން އަންނައިރު މި ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާތަނެއް ނުފެނޭ، އަދި މީޑިއާތަކުން މި އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރާނެގޮތެއް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ އިއްތިހާދުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވުން ، 18 19 ކޮމިޓީން އެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ކުރިއަށް. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ހިސާބުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ވިސްނޫން ޔާމީން ދޫކޮށްލާނެ- އަމީތު

4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:18
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް އިލެކްޝަންސްއަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސީ ގަވާއިދެއް އިލެކްޝަންސްއަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ސީދާ ޚިލާފަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ.އިތުރު ބަޔަކު އެކަމަށް ޝައުގު ވެރިވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ. މި އުސޫލް ތައް ފޮލޯއެއް ނުކުރޭ، އިލެކްޝަންސްއިން ވަގުތުން ނިންމީ އެކަން ކުރިގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް، ޕިޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން އީސީން ނިންމި ނިންމުންމުން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހޭނެ، އެބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅު ަވނީ ޔާމީންގެ ވެރިކަން އަބަދަށް އޮންނާނެކަމަށް، އެކަމަކު އެބޭފުޅުނަށްވެސް ތިބެވޭނީ މި ވެރިކަން ނިމެންދެން- އަމީތު

4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 22:05
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ސިޔާސީ އެއްވެސް މަގާމަކީ ވާރުތަ މުދަލެއް ނޫން

ސިޔާސީ އެއްވެސް މަގާމަކީ ވާރުތަ މުދަލެއް ނޫން، އެއްވެސް ނިޔާސީ ޕަޓީއެއްގެ އެތޭރޭގެ އިންތިޚާބު ފުލުހުންނަކަށް ނުހުއްޓުވޭނެ، މީއެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް އޮވެގެން ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން، ނަވާޒަކަށް ވެސް އެ މަގާމުގައި އަބަދަކު ނުހުންނެވޭނެ، އެންމެ ފަހުން ހިނގާ ދިޔަ ކަންކަމަށް ބައްލަވާ، މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ކުޑަ ހިދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި. ސިޔާސީ މަގާމު ތަކަކީ މުޅި އުމުރަށް އެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވޭނެ މަގާމުތަކެއް ނޫންކަން ދަންނަން ޖެހޭ- އަމީތު

4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:56
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ސުޕްރީމް ކޯޓް މި މައްސަލައިގައި ދެލޯ މަރާލައިގެ އޮވެގެން ނުވާނެ

ސްޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަތައް ނުނިންމާން ވީ ސަބަބެއް  ނުފެނޭ، މީ އެތަށް ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް، ގޮނޑި ގެއްލިއެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި އިރު އަޅުގަނޑު ގެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގައި އިންނެވީ މަހާރު އީސީގައި އިންނެވި ޝަރީފް، ކިހިނެއްތޯ އެބޭފުޅުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ރަނގަޅުވާނީ، މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ގެއްލޭނެ ސަނަބެއް ނެތް. ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ދެން އޮތީ ތިންމަސް

4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:48
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
12 މެންބަރުންގެ ،މައްސަލައިގައި ވަކާލާތު ކުރާތާ އެއްއަހަރު

މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދިނަސް މި މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ކާމީޔާބީތކެއް ވަނީ ހޯދިފައި، ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ނިންމުންތަކުން ގޮނޑިގެއްލިއްޖެކަމަށް، ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ، މިއަދުވެސް ދިރި ދުނިޔޭގައި އޮތް ހުކުކުމެއް އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމަކީ، މަޖިލީހުގައި 60000 މެންބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ލައްކައެއްހާ މެންބަރުންގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ނެތްް- އަމީތު

4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 21:44