ވަގުތުން: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

  • ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާންކުރާނެ: އެމްޑީޕީ
  • އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި
  • އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައިވެސް ކުރިއަށް
 
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާންކުރާނެ: އެމްޑީޕީ

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާންކުރާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ ވޯޓުލުން ނިމޭތާ 2 ނުވަތަ 3 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 00:11
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި އެވެ.

31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 00:02
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައިވެސް ކުރިއަށް

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައިވެސް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައިި މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓުލުން ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ ވޯޓުލުން ހުއްޓުވައި ވޯޓު ފޮށިތައްވެސް ގެންގޮސްފައެވެ. 

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 23:09
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި

ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ:

  • ފެންނަ: 123
  • ނުފެންނަ: 0
  • ޖުމްލަ ވޯޓް: 123

އއ. ތޮއްޑޫ:

  • ފެންނަ: 273
  • ނުފެންނަ: 0
  • ޖުމްލަ ވޯޓް: 273
30 މެއި 2018 | ބުދަ 22:23
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު އެމްދީޕީ އޮފީހަށް ވަދެ ވޯޓުލުން ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، ފުލުހުން ނިކުތުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ އޮފީހުގައިވެސް ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި. 

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 22:14
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، ވޯޓުލުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ ތަފަތު ގޮތަކަށް

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދޭ. މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ތަފާތުގޮތަކަށް. ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދޮޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ ވޯޓުލުންވެސް ކުރިއަށްގެންދޭ. 

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 22:09
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ: ހަސަން ލަތީފް

ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ވަރަށް ހުޅުވާލައިގެން. މީޑިއާގެ ފަރާތްތައްވެސް ބޭނުންއިރަކު އައިސް މޮނީޓާ ކުރެވޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ރާވާފައިމިވަނީ. އޭގެއިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްވެސް އިންތިހާބުގެ ކަންކަން މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ.

30 މެއި 2018 | ބުދަ 21:53
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ: ހަސަން ލަތީފް

އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ. ހަމައެކަނި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައިި ފާހަގަ ޖައްސަވައިގެން އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް މި އޮތީ. އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މެސެޖުތަކެއް ދައުރުވެފައިވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ރައްޔިިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ގެންނަނީ. 

 

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 21:49
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ހަސަން ލަތީފް

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަންނަންޖެހޭ އެއްވެެސް ސަބަބެއް ނެތް. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެއް. އެކަމަކީ ޤާނޫނީގޮތުންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބެހެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 21:47
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ލިސްޓުގައި ތިބި އެންމެން ވޯޓުލުމުން ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފައިވޭ: ހަސަން ލަތީފް

ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފައިވޭ. ވޯޓު ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވޯޓުލުން، ވޯޓުލުން މި ބަންދުކުރަނީ. އެގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ނަތީޖާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ޕާޓީއަށް ލިބިގެންދާނެ. އޭގެއިތުރުން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް 12:00 އާއި ހަަމައަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ.

30 މެއި 2018 | ބުދަ 21:44
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ރޭގަނޑު 8:00 ގެ ފަހުން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ އިތުރުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ވަނީ ބުނެފައި

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 21:39
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް

 

 
ހިސާން ހުސައިން

މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ. ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހިސާން ވިދާޅުވީ ސިވިލްކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ނަމަށް އޮތީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ކަމަށް. އެހެން  ކަމުން އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުއްޓުވި ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 17:15
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ފުލުހުންގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކޯޓު އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ފުލުހުން ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވާނަން. ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން. ޕްރައިމަރީގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާނަން: ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ޝިފާން

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 16:17
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ގޮސްފި

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 15:43
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ރާއްޖެޓީވީއަށް ފުލުހުން އައިސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮންޓެންޓް ނުދައްކަން އަންގައިފި

ރާއްޖެޓީވީ ހިންގާ އިމާރާތަށް މެންދުރުފަހު 3:00 ހާއިރު އާދައިގެ ހެދުމުގައި ތިބި 3 ފުލުހުން އައިސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮންޓެންޓް ނުދެއްކުމަށް އެންގި. އެއީ ކޮން ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން އެންގި އެންގުމެއްތޯ އެހުމުން ފުލުހުން ބުނީ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއަކާ ހަވާލާދެއްވަނީތޯ އެހުމުން ފުލުހުންނަށް އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވިފައެއް ނުވެ

30 މެއި 2018 | ބުދަ 15:39
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފުލުހުން

ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި.

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 15:27
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓާލުމަށް ސިވިލްކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި, ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީއެއްކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިކޮށްގެން އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރުގައި ވަނީ ބުނެފައި

30 މެއި 2018 | ބުދަ 15:26
Writer Profile Picture
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
މިރެއަށް ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ ގޮވާލައްވައފި

މިރެއަށް ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ ގޮވާލައްވައފި. މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ މިރެއަށް ލަސްނުކޮށް ޖަޒީރާ ރައީސަށް ވޯޓު ލުމަށް އަވަހަށް ވަޑައިގަތުމަށް. ކްނ ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ކަން އޮތީވެސް ރަނގަޅަށް ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:39
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދޭ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޔަސްރިފް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލައްވަނީ
30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:35
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވޯޓުލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުއާއި، އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓު ލައްވައިފި.

30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:33
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ތިނަދޫގައިވެސް ފޯރީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ގދ. ތިނަދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ދަނީ ކުރިއަށް.

30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:29
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ވޯޓު ދީގެން ކުށްވެރިއެއް ނުވާނެ: ޖާބިރު

ވޯޓުދީގެން ނުވަތަ ބަސް ބުނެގެން ކުށްވެރިނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ، ވޯޓު ފޮށިތައް ފުރާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ އެޑްވައިޒަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ކޮޅުނބުގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓަލަށް ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ނަޝީދަށް ދިނުމަށް 'ޖަޒީރާ ރައީސް'އަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ދެއްވައިފިކަމަށެވެ.

 

30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:22
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ލަންކާގައިވެސް ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ލަންކާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށްވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދޭ.

30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:16
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ވޯޓުލާން ވަނީ ކިއު ހަދާފައި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ވަނީ 2 ޖެހިއިރު ކިއު ހަދާފައި.

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާން ގޮސްތިބި މާފަންނުގެ ބައެއް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން
ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާން ގޮސްތިބި މާފަންނުގެ ބައެއް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން
30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:07
Writer Profile Picture
މިއުވާން މުހައްމަދު
ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިކޮށްގެންނުވާނެކަމަށް ސަރުކާރާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން 2:00 ޖެހުމާއިއެކު ފެށިއްޖެއެވެ.

Caption
30 މެއި 2018 | ބުދަ 14:02