ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާ ތަރުހީބު ވަނީ ވަރަށް މަތީގައި
  • އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭ
  • ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:41

22:11

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާ ތަރުހީބު ވަނީ ވަރަށް މަތީގައި

އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ނަޝީދަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން މިދިޔަ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:11

22:07

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭ

އީސަ: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދާ ހަމައަށް ނުކޮށްދޭތާގައި ދަނީ މަލްޓި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޑިމޮކްރެސީ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:07

22:00

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން

އީސަ: އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ. މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާނީ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ތޯ؟ ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެނެއް ނާރާނަން.

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:01

21:55

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ސިޔާސީ މީހުނާއި ޕާޓީތައް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: ސިޔާދު ގާސިމް ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: ޝެއިޚް އިމްރާން ހައްޔަރު ކޮށްގެން އަދާލަތު ޕާޓީއެއް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: އަންނި ހައްޔަރު ކޮށްގެން އެމްޑީޕީ ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:55

21:50

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ނަގޫ ވަނީ މި ގައުމުގެ ރައީސް އަތުގައި އޮޅާލާފަ

އީސަ: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ނަގޫ ވަނީ މި ގައުމުގެ ރައީސް އަތުގައި އޮޅާލާފަ އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ މިހާލުގައި

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:51

21:48

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

ކަލޭމެންގެ ވޯޓާއި ނުލާ ހޮވިއްޖިއްޔާ އެހީ ނުވާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ބުނި

އީސަ: ކެރިކުނޅަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާ ލައިގެންވިޔަސް ނުލައިވިޔަސް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ބުނި

އީސަ: ކެރިކުނޅަދޫ ވޯޓާއި ނުލާ ހޮވިއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުވާނެ ކަށް ބުނި އަދި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނީ ވޯޓާއެކު ހޮވިއްޖިއްޔާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅާ ބުނި

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:56

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް

@arushams

1785
22:11
ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާ ތަރުހީބު ވަނީ ވަރަށް މަތީގައި
22:07
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭ
22:00
ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން
21:55
ސިޔާސީ މީހުނާއި ޕާޓީތައް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ
21:50
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ނަގޫ ވަނީ މި ގައުމުގެ ރައީސް އަތުގައި އޮޅާލާފަ
21:48
ކަލޭމެންގެ ވޯޓާއި ނުލާ ހޮވިއްޖިއްޔާ އެހީ ނުވާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ބުނި