ފަލަ ސުރުޚީ

  • ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާ ތަރުހީބު ވަނީ ވަރަށް މަތީގައި
  • އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭ
  • ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން
 
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާ ތަރުހީބު ވަނީ ވަރަށް މަތީގައި

އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ނަޝީދަށް ކެމްޕޭން ކުރަމުން މިދިޔަ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:11
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމެއް ނުކޮށްދޭ

އީސަ: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބެލެނެވެރިއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދާ ހަމައަށް ނުކޮށްދޭތާގައި ދަނީ މަލްޓި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޑިމޮކްރެސީ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:07
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން

އީސަ: އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ. މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާނީ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ތޯ؟ ޔާމީން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެނެއް ނާރާނަން.

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 22:00
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ސިޔާސީ މީހުނާއި ޕާޓީތައް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: ސިޔާދު ގާސިމް ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: ޝެއިޚް އިމްރާން ހައްޔަރު ކޮށްގެން އަދާލަތު ޕާޓީއެއް ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

އީސަ: އަންނި ހައްޔަރު ކޮށްގެން އެމްޑީޕީ ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:55
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ނަގޫ ވަނީ މި ގައުމުގެ ރައީސް އަތުގައި އޮޅާލާފަ

އީސަ: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ނަގޫ ވަނީ މި ގައުމުގެ ރައީސް އަތުގައި އޮޅާލާފަ އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ މިހާލުގައި

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:50
Writer Profile Picture
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
ކަލޭމެންގެ ވޯޓާއި ނުލާ ހޮވިއްޖިއްޔާ އެހީ ނުވާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ބުނި

އީސަ: ކެރިކުނޅަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާ ލައިގެންވިޔަސް ނުލައިވިޔަސް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ބުނި

އީސަ: ކެރިކުނޅަދޫ ވޯޓާއި ނުލާ ހޮވިއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުވާނެ ކަށް ބުނި އަދި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނީ ވޯޓާއެކު ހޮވިއްޖިއްޔާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅާ ބުނި

21 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:48