ފަލަ ސުރުޚީ: ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންސާފުންތޯ؟

  • އޭރު ވެސް މިހަރު ވެސް ފެނިގެންދަނީ އެއްކަމެއް: ހަނީފާ
  • އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް
 
Writer Profile Picture
މުހަންމަދު ވިސާމް
އޭރު ވެސް މިހަރު ވެސް ފެނިގެންދަނީ އެއްކަމެއް: ހަނީފާ

މީގެ ކުރިން ވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ގިނަ ކަންކަމެއް ކޮށްފަ، 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މި ހިނގަނީ އެއްކަމެއް، އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށް އަރާ ކޮން އިރަކުންތޯ ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ހަމައަށް އަންނަނީ،،، މިއަދު މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު، ކޯޓްތަކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވައިގެން 2013 ވަނަ އަހަރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރީ، އަދި އެއަށްފަހު ފެނިގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ބޭނުންކޮށްގެން އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކިކުރީ، މިހާރު ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ބާރު ކަނޑުވާލި މަންޒަރު 

10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 21:55
Writer Profile Picture
މުހަންމަދު ވިސާމް
އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއަތްތަށް ހިނގަނީ އިންސާފުން ނޫންނަމަ، އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުޝަތު ވަނީ ހުޅިވިފައި، އެހެންނަމަވެސް މިހާލަތުގައި އެ ފުރުޗަތު އިންސާފްވެރިކަމާއި އެކު ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް 

10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47