17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންސާފުންތޯ؟

1098


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޚުލާސާ

އޭރު ވެސް މިހަރު ވެސް ފެނިގެންދަނީ އެއްކަމެއް: ހަނީފާ

އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް

10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 21:46

މުހަންމަދު ވިސާމް

އޭރު ވެސް މިހަރު ވެސް ފެނިގެންދަނީ އެއްކަމެއް: ހަނީފާ

ކ. މާލެ


މީގެ ކުރިން ވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ގިނަ ކަންކަމެއް ކޮށްފަ، 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މި ހިނގަނީ އެއްކަމެއް، އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށް އަރާ ކޮން އިރަކުންތޯ ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ހަމައަށް އަންނަނީ،،، މިއަދު މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު، ކޯޓްތަކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވައިގެން 2013 ވަނަ އަހަރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރީ، އަދި އެއަށްފަހު ފެނިގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ބޭނުންކޮށްގެން އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ވަކިކުރީ، މިހާރު ފެނިގެން މިދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ބާރު ކަނޑުވާލި މަންޒަރު 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

މުހަންމަދު ވިސާމް

އިންސާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް

ކ. މާލެ


އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއަތްތަށް ހިނގަނީ އިންސާފުން ނޫންނަމަ، އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުޝަތު ވަނީ ހުޅިވިފައި، އެހެންނަމަވެސް މިހާލަތުގައި އެ ފުރުޗަތު އިންސާފްވެރިކަމާއި އެކު ލިބުމަކީ ނާދިރުކަމެއް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

ކޮމެންޓް