21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: މިހާރު ކުރެވޭ ބޮޑެތި ޝަރީޢަތްތައް

1100


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދު އެބައޮތް 12 މެންބަރުންނާމެދު

ސަރުކާރަށް އެނގޭ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެމަނިކުފާނަކީ ޕޮޕިއުލަރ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން. 

ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ކަމެއް ކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ރައީސް ޔާމީނާ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަކީ

7 މެއި 2018 | ހޯމަ 21:40

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދު އެބައޮތް 12 މެންބަރުންނާމެދު

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދު އެބައޮތް 12 މެންބަރުންނާމެދު. އެމައްސަލައިގާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަފާތު ނިންމުންތައް ނިްމާފައިވާއިރު ނެތް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައެއް. އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް އަދިވެސް ނުނިންމާ އެއޮތީ. މަޖިިލިސް މިނިވަންވީމާ އެމެންބަރުން އަދި މަޖިލީހަށް ނުކުންނާނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރަށް އެނގޭ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: ސަރުކާރަށް އެނގޭ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު. މަޖިލީހާއި ތަންތަން މިނިވްނަވީމާ ސަރުކާރަށް ޖެހޭނެ ހާލަތު އެނގޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒް ނުކުރީވެސް އެހެންވެގެން. އެކަމަކު އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެމަނިކުފާނަކީ ޕޮޕިއުލަރ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން. 

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެމަނިކުފާނަކީ ޕޮޕިއުލަރ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަން. އެމަނިކުފާނު ގާތުގައި ތިބި މީހުންވެސް ބޭނުންވޭ ތާއަބަދު އެހެން އަޅުވެތިކަމުގައި ނުތިބެ މިކަން ނިމެން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ކަމެއް ކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ރައީސް ޔާމީނާ.

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: މަޖިލިސް ވަނީ ހިސޯރުކޮށްފައި. ގޮނޑިތަކެއް ވަނީ ގެއްލުވާލާފައި. ޖުޑިޝަރީއަށް ބަލާއިރު ފަނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުރޭ. ދައުލަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްގެން ކަމެއް ކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ރައީސް ޔާމީނާ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަކީ

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ:ރައީސް ޔާމީންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ސުޕްރީމް ކޯޓު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަކީ. މިހާރު ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުން އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ. މާދަމާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ހުކުމް ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގެންގޮސް ހުކުމް ކުރީމާ މިއޮތީ ތަފާތު މަރުހަލާއަކަށް އައިސްފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

އޮންނަ އުސޫލަކުން ކަންކަމެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: އޮންނަ އުސޫލަކުން ކަންކަމެއް ނުކުރޭ. ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އާއިލީ ބައްދަލުވުން ހުއްޓާލި. ޖަލުގައި ތިއްބަސް ދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހައްޤުތަކެއް ނުދޭ. ބޭސްފަރުވާއެއް ރަނގަޅަކަށް ފޯރުކޮށެއް ނުދޭ. ސުވާލު އުފައްދަނީ ޝަރީއަތްތައްދާ ސްޕީޑާމެދުއެއް ނޫން. މުޅި ނިޒާމް ފެއިލްވެފައިވާ ވާހަކަ މިދައްކަނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހަމައެކަނި މަޤާމް ދިފާއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ: ޖޭމްސް ޑޯރިސްއަކީ ރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތު ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެއް. ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ވަރަށް ކަންކަން އިސްލާހް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. އެކަމަކު މިސަރުކާރަކީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންކަން އިސްލާހް ކުރަން ބޭނުންވާ ސަރުކާރެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހަމައެކަނި މަޤާމް ދިފާއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިފެންނަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފަހަތައް ނުޖެހޭތަން

ކ. މާލެ


ޝިދާތާ:އެންމެން ޖަލަށް ލައިގެން ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން ރައީސް ޔާމީން ޤަބޫލް ކުރަން ޖެހޭ. މިކަމަކީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޖަލަށްލުމަށް ފަށާފައިވާ ކަމެއް. އެކަމަކު މިފެންނަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފަހަތައް ނުޖެހޭތަން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

ކޮމެންޓް