ފަލަ ސުރުޚީ: ލީކުވެފައިވާ ބަޔާންތައް

  • ޖިނާއީ އަދްލުގެ ނިޒާމް މުޅި މަރުހަލާއެއް މިވަނީ ފެއިލް ވެފައި
  • ފެބްރުއަރީގައި އަމުރުނެރުނު މީހުންނާމެދު މިވީގޮތުން މައްސަލަ ސާބިތު ވުމަކީ ނުވުމަށްވުރެ ގާތްކަމެއް
  • އެމީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖްބޫރުވާނެ. 
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޖިނާއީ އަދްލުގެ ނިޒާމް މުޅި މަރުހަލާއެއް މިވަނީ ފެއިލް ވެފައި

ހަސީން: ޖިނާއީ އަދްލުގެ ނިޒާމް މުޅި މަރުހަލާއެއް މިވަނީ ފެއިލް ވެފައި. މިކަން އިސްލާހް ކުރުމަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ. 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 22:15
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފެބްރުއަރީގައި އަމުރުނެރުނު މީހުންނާމެދު މިވީގޮތުން މައްސަލަ ސާބިތު ވުމަކީ ނުވުމަށްވުރެ ގާތްކަމެއް

ހަސީން:އަމުރުތައް ނެރުން އެއީ ޓެރަރިޒަމަށްވި ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުންނާމެދު ޝަރީއަތް ހިންގަން ތިބި މީހުން ބަޔާންތައް ދިނީމާ ދެން އެމައްސަލަތައް ސާބިތު ނުވުމަށްވުރެ ގާތީ ސާބިތުވުން. 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 22:10
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އެމީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖްބޫރުވާނެ. 

ހަސީން: ވަކިބަޔަކު ބުނެގެން ހުކުމްކުރި މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު ނާޅާހާ ހިނދަކު ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ހިނގަނީ ޤާނޫން އަސާސީއާ އެއްގޮތައް އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތައް ކަމަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ. އެމީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖްބޫރުވާނެ. 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 22:01
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ދެން ކިހިނެއް މިހާރު ކުރާ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނުފޫޒެއް ނެތިކަމަށް ޤަބޫލް ކުރާނީ

ހަސީން: ހާލަތުއް ޟަރޫރާގެ ދަށުން ކިމެއް ނުވޭތޯ. ސުމޯޓޯގެ ދަށުން ކުރިން ކޮށްފައިހުރި ހުކުމްތައް މުރާޖައާ ކުރާކަށް ނުޖެހޭތޯ. އިންސާފް ގެއްލުނު މީހުންނަށް އިންސާފް ލިބެން ޖެހޭނެ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ދެން ކުރިއަށް ކުރާ ހުކުމްތަކާމެދު އިތުބާރު ކުރާނީ. މިއަދު އެބުނަނީ އޭރު ނުފޫޒް ފޯރައިގެންނޭ. ދެން ކިހިނެއް މިހާރު ކުރާ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނުފޫޒެއް ނެތިކަމަށް ޤަބޫލް ކުރާނީ. ޝައްކު ކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ރައީސް ޔާމީން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަމޭ ވިދާޅުވިއަސް އެއީ ދޮގެއްކަން އެނގިގެން އެދިޔައީ

ހަސީން:އިންސާފް ލިބެން ޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއޭ. ރައީސް އިސްނަންގަވައިގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޯސްކޮށް ކޮށްފައިހުރި ހުކުމްތަކާއި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭނެ. ހުކުމް ކުރާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް މިހެން ބުނީމާ ދެން އެހެން މީހުން ކީއްތޯ ކުރާނީ. ރައީސް ޔާމީން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަމޭ ވިދާޅުވިއަސް އެއީ ދޮގެއްކަން އެނގިގެން އެދިޔައީ

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:55
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކޯޓުގެ ހުރުމަތެއް އޮވެގެން ނޫންތޯ ހުރުމަތެއް ކެނޑޭނީ

ހަސީން: ކޯޓުގެ ހުރުމަތެއް އޮވެގެން ނޫންތޯ ހުރުމަތެއް ކެނޑޭނީ. އެބަޔާންތައް ތެދަސް އަދި ދޮގަސް އެއޮތީ ހުރުމަތް ކެނޑިފައި 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:52
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސިއްރު ހެކި ހުށަހަޅައިގެން ކޮންމެ މީހަކާމެދު ކޮންމެ ރާއްޖޭގައި މައްސަލައެއްވެސް ސާބިތު ކުރެވިދާނެ. 

ހަސީން: ރާއްޖޭގައި ސިއްރު ހެކި ހުށަހަޅާގޮތް އެނގޭ. ސިއްރު ހެކި ހުށަހަޅައިގެން ކޮންމެ މީހަކާމެދު ކޮންމެ ރާއްޖޭގައި މައްސަލައެއްވެސް ސާބިތު ކުރެވިދާނެ. 

މިއަދު މިއެނގުނީ ސިއްރު ހެކި ލީކުވާކަން. މީގެ ކުރިންވެސް ލީކުވޭ. ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީއާ ގުޅޭ ބަޔާންތައް ލީކުވި. އަޅުގަނޑު އެކަން ހުށަހެޅިން. އަޅައެއް ނުލާ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމައްސަލައަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވި.

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:49
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މިހާރު އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް މިއެނގުނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ދޯހަޅި ކަން.

ހަސީން: މިހާރު މިއެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ ފްލޯކް ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން. އަޅުގަނޑު އެބަހުރި ކިތައްމެފަހަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި. މިހާރު އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް މިއެނގުނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ދޯހަޅި ކަން. 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:46
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމުރު ކުރާކަށް ގުޅާފައި ނޭންގޭނެ.

ހަސީން: ސުޕްރީމް ކޮޓަކީ މަތީ ކޯޓު. އެކަމަކު ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަންކުރަންވީ ގޮތެއް ނޭންގޭނެ. ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ހުކުމް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިދޭ. އެކަމަކު ކަމެއް ނިންމީމާ އެހުކުމް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމުރު ކުރާކަށް ގުޅާފައި ނޭންގޭނެ.

އެކަމަކު އެވާހަކަތައް ދައްކަން. 2009 ގައިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވިން އެފދަ ވާހަކަތައް އަންގާ ސިޓީއެއް. 

2 މެއި 2018 | ބުދަ 21:40