ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

1,871

ޚުލާސާ

  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒް ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ.
  • ސިޔާސީ ހުކުމްތައް ދުނިޔެއަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ
  • ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމަށް މި ތާއީދު ކުރަނީ އޭގައި އަސާސްތަކެއް ހުރީތީ

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:43

22:16

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒް ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ.

އިންތި: ރައީސް ޔާމީން އެހުންނެވީ ޤާނޫން އަސާސީ ފުނޑާލެވޭނެ އެންމެ މައްޗަށް ފުނޑާލާފައި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒް ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ. އަދި އެތަންފީޒް ކުރާ ދުވަސް އަންނާނެ. ވަކިވަރެއް ވަންދެން ހުރެވޭނީ. އެވަގުތަކީ ރައީސް ޔާމިން ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތައްވެސްވުން ބޭނުމީ.

 

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:16

22:09

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސިޔާސީ ހުކުމްތައް ދުނިޔެއަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ

އިންތި: ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ދުނިޔެއިން ޤަބޫލް ނުކުރަނީ އެހެންވެ. ޤާސިމަށްވެސް ހުކުމް އެކުރީ ޕިކްނިކް ރެއެއްގައި ހުކުމްކުރީ. ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ނުފޫޒް އައިމަ ނޫންތޯ. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރިކަން ފުލުހުން އެއިއުތިރާފް އެވަނީ. އެހެންމީހެއްގެ ޑީއެންއޭ. އަދީބު އެވިދާޅުވަނީ ނާޒިމަކާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ނޫނޭ. ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އިމްރާން ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން. އިންސާފްގެ ކުނޑިފުކެއްވެސް ނެތީ ނޫންތޯ

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

22:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމަށް މި ތާއީދު ކުރަނީ އޭގައި އަސާސްތަކެއް ހުރީތީ

އިންތި: 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމަށް މި ތާއީދު ކުރަނީ އޭގައި އަސާސްތަކެއް ހުރީތީ. އެއީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމްތައް ހުރިގޮތުން. މިސާލަކަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ޝަރީއަތް ކުރީ. ބޭނުންވާ ސާއަތާ ދިމާކުރަން. ޝަރީއަތުގައިތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަން. ވަކީލަކަށްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭ. ހެކިހުށަހަޅަންވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭ. އެހެންވެ މުޅި ދުނިޔެއިން މިކަން ޤަބޫލް ނުކުރަނީ

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:06

21:55

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހެކި ގެއްލުވާލިއްޔާ ފުލުހުންނާމެދުއެއް ނޫންތޯ ދައުވާ ކުރާނީ

އިންތި: އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން އެގެންގުޅެނީ. ބަންދުކޮށްފައިތިބި ބަޔަކު ހެކިފޮރުވަން އުޅުނުކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރަނީ. ފުލުހުން ބުނީ ހެކި އެބަހުއްޓޭ. ދެން އެހެކި ގެއްލުވާލިއްޔާ ފުލުހުންނާމެދުއެއް ނޫންތޯ ދައުވާ ކުރާނީ. ދެން ހަމަ ހިތަށް އެރިއެއްޗެއް އެކިޔަނީ. އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް. 

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:55

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޅިންވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަނީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް

އިންތި: ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބަލާލާއިރު މުޅިންވެސް ސިޔާސީ މީހުން. އަޅުގަނޑުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދިނީތީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފިލައިގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް. އިންޓަލިޖެންސެއް ރިޕޯޓެއް އޮތްކަމަށް ބުނެގެން. ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުނީމާ ފަނޑިޔާރު ހޯދަން ޖެހޭނެ ހެކިތައް ހުރިތާ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން. 

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޓެރަރިޒަމް. 

އިންތި:އޭރުވެސް ބުނިން ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫން ހެދިއިރުގައި. ތިޔައީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ހަދާ އެއްޗެކޭ. އެގޮތައް މިފެންނަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރީމަވެސް ޓެރަރިޒަމް. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަން އުޅުނީމަވެސް ޓެރަރިޒަމް. ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޓެރަރިޒަމް. 

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:49

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިއީ ޖަންގަލީގެ އުސޫލު

އިންތި: މިހާރު މިފެންނަނީ ހިތްޕުޅާ ހަމަ ނުވާ މީހަކާމެދު ޤާނޫން ހިނގައި ހިތްޕުޅާ ހަމަވާ މީހަކަށް ޤާނޫން ނުހިނގާތަން. ގަދަމީހާ ގަދަވާ ގޮތައް މިއޮންނަނީ. މިއީ ޖަންގަލީގެ އުސޫލު

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކުރާ ގޮތާމެދު ވިސްނާ މީހަކުވެސް ހަލާކުވާނެ

އިންތި: ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެގި ޓިނު ނެގީތޯ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބްރުއަރީގައި އެކަމެއް 2 ފަނޑިޔާރުންނަކަށް ނުނިންމޭނެ. 3 ފަނޑިޔާރުންވެސް ބައިވެރިވެގެން އެކަން ނިންމޭނީ. ދެން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން މިހާރު އެކަން ކުރާ ގޮތާމެދު ވިސްނާ މީހަކުވެސް ހަލާކުވާނެ

26 އޭޕްރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:16
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒް ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ.
22:09
ސިޔާސީ ހުކުމްތައް ދުނިޔެއަކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ
22:06
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމަށް މި ތާއީދު ކުރަނީ އޭގައި އަސާސްތަކެއް ހުރީތީ
21:55
ހެކި ގެއްލުވާލިއްޔާ ފުލުހުންނާމެދުއެއް ނޫންތޯ ދައުވާ ކުރާނީ
21:53
މުޅިންވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަނީ ސިޔާސީ މީހުންނަށް
21:49
ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޓެރަރިޒަމް. 
21:47
މިއީ ޖަންގަލީގެ އުސޫލު
21:45
މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކުރާ ގޮތާމެދު ވިސްނާ މީހަކުވެސް ހަލާކުވާނެ