21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ:ފުލުހުން ތަބާވާން ޖެހޭނީ ޤާނޫން ތަކަށް

1584


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ދެން ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންޏާ ދެން އެންމެން ތިބެގެން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވާނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން މިވަގުތު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ބައިތިއްބުމުގެ ޒިންމާ ޕީޖީވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ

ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް އިންޑިިވިޖުއަލް ފުލުހަކުވެސް އަމަލް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާމެދު ޤާނޫން އަރާ ހަމަ ކުރާނެ.

ރިމާންޑް ޖަލުގައި ހުންނަ މީހަކީ އަދި ކުށެއް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށްވެރިންނެއް ނޫން. 

19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދެން ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންޏާ ދެން އެންމެން ތިބެގެން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވާނީ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ގޯސްކޮށް ހިނގައިފި. 75000 މީހުން ތަމްސީލް ކުރާ ދާއިރާތައް އެބަހުރި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ނުކުރެވި. ދެފަނޑިޔާރުން އެތިބީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ހައްޔަރެއްގައި. ފުލުހުންނަށް ރައީސް ކުރައްވަނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރު. މަޖިލީހަކުން ނެތް ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭކަށް. ދެން ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންޏާ ދެން އެންމެން ތިބެގެން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވާނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:17

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން މިވަގުތު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ބައިތިއްބުމުގެ ޒިންމާ ޕީޖީވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން މިވަގުތު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ބައިތިއްބުމުގެ ޒިންމާ ޕީޖީވެސް ނަގަން ޖެހޭނެ. ދަށުކޯޓަކުން އެބޭފުޅުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ނުޖެހޭނެ. ފުލުހުން އެފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރީވެސް ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފަށް. އެބޭފުޅުން ހައަޔރެއް ނުކުރެވޭނެ އެގޮތަކަށް. އެއާ ޚިލާފަށް ސިފައިން ޖެހޭނީ އެމީހުން ބަލަހައްޓަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:14

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ފުލުހުންގެ މައްޗަކަށް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. އަމުރެއް ކުރިއަސް ކިޔަމަންވެގެންވެސް ނުވާނެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ފުލުހުން އުކާލަނީ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް އިންޑިިވިޖުއަލް ފުލުހަކުވެސް އަމަލް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާމެދު ޤާނޫން އަރާ ހަމަ ކުރާނެ.

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް އިންޑިިވިޖުއަލް ފުލުހަކުވެސް އަމަލް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކާމެދު ޤާނޫން އަރާ ހަމަ ކުރާނެ. ޖަލުގައިތިބި އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ބޯ ބާލައިގެން އެހެން މީހުންނަށް ބާރު ދައްކަން އުޅުމަކީ އަދި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:09

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރިމާންޑް ޖަލުގައި ހުންނަ މީހަކީ އަދި ކުށެއް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށްވެރިންނެއް ނޫން. 

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ރިމާންޑް ޖަލުގައި ތިއްބަސް ކުށެއް ސާބިތު ނުވަންޏާ ކުށްވެރިންނާމެދު ކަންކުރާ ގޮތަކަށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ޖަލުގައިތިބި އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ބޮލެއް ކޮށައެއް ނުލެވޭނެ. ރިމާންޑް ޖަލުގައި ހުންނަ މީހަކީ އަދި ކުށެއް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ކުށްވެރިންނެއް ނޫން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރުމާލު 2 ގައި ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ހުންނަ މީހަކު ދެއްކީމާ ރަނގަޅެއް ނޫން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ނުހުއްޓުވޭއިރު ސިޔާސީ މީހުންގެ ވާހަކަ އެބަދެއްކޭ ފުލުހުންނަށް. ރުމާލު 2 ގައި ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ހުންނަ މީހަކު ދެއްކީމާ ރަނގަޅެއް ނޫން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުންނާ މެދު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރަނީ ފުލުހުންގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ފުލުހުންނާ މެދު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރަނީ ފުލުހުންގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން. މިސާލަކަށް ރިލްވާން ގެއްލުމާ ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ޔާމިން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަން ވެފައި ހުރި ގޮތުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:00

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ބަންޑާރަނައިބު ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށޭ ނުބުނެވޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ބަންޑާރަނައިބު ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށޭ ނުބުނެވޭނެ. ބަންޑާރަ ނައިބަކީވެސް އެއް ޚަސްމު. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބަންޑާރަނައިބު އިންނަވާފައި އެކުރެއްވި ކަންކަން ސިފަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި ތަފާލެއް ޖެހިހެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ބޭނުންވީމާ ވަކި ހުކުމެއް ތަންފީޒް ނުކޮށެއް ނުހުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ރައީސް ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކުރިން ހުކުމް ލިބެމުން އެއީ. އެކަމަކު މުޅި ދުނިޔެ މަރުހަބާކީ އަމުރެއް ތަންފީޒް ނުކުރަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކށް ބަހަނާއެއް ނުދެއްކޭނެ. ފުލުހުންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަކަށް އަރާ ކުއްޖާވެސް ރުމާލު ދޭއްގެ ސްޕީޗެއް ދޭ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކީމަ ލަދުވެސް ގަނޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫން އަސާސީގެ އެއްވެސް ތާކު ނެތް ފުލުހުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ޤާނޫން އަސާސީގެ އެއްވެސް ތާކު ނެތް ފުލުހުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ޤާނޫނާ ޚިލާފަ ްކަމެއް ނުޖެހޭނެ ކުރާކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެންގިއަސް. ފުލުހުންނަކަށް ނުދެވޭނެ އަމުރެއް ސައްޙަތޯ ބަލާކަށް ކޯޓަކަށްވެސް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުންނަކަށްވެސް ޤާނޫން އަސާސީގެ ބޭރުން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ފުލުހުންނަށްވެސް ބާރު ލިބިދެނީ ޤާނޫން އަސާސީއާއި އެހެނިހެން ޤާނޫން ތަކާއި ޤަވާއިދު ތަކާއި ޝަރުއީ އަމުރުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން. ކޮންމެ ފުލުހަކަށްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނީ ލިބިދޭ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރެއިން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުުހުންނަކަށް ނުނިންމޭނެ އަމުރެއް ސައްހަތޯ ބަލާކަށް

ކ. މާލެ


މާރިއާ:ފުލުހުންނަކަށްވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އަދި ޢާއްމު މީހަކަސް އަމުރެއް ސައްހަތޯ ބަލަން ޖެހޭނީ ކޯޓުން. ފުލުުހުންނަކަށް ނުނިންމޭނެ ސައްހަތޯ ބަލާކަށް. ފުލުހުންނަށް ދައުވާވެސް ނުކުރެވޭނެ. ޕީޖީ ދައުވާވެސް ކުރަނީ. އިސްތިއުނާފްވެސް ކުރެވޭނީ ޕީޖީ. އެއީ ސަރުކާރާވެސް ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

ކޮމެންޓް