22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ރައީސް މައުމޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ޕެނަލް

1644


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް

ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީނަކ

އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތް

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:44

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް

ކ. މާލެ


ރައީސް މައުމޫނަކީ 30 އަހަރު މި ގައުމަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަދި ވެރިކަމަށް ފަހުވެސް ގިނަ ގުނަ އިޚްލާސްތއރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި އިންނަވާތާ 73 ދުވަސްވީ، އެމަނިކުފާނު އެކަހެރިކޮށްގެއް އެ ކުރައްވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފު، ގާނޫނު ބަދަލުކުރީ ރައީސް   މައުމޫނު ޖަލަށް ލެވުމުގެ ކުރިން ޖަލުގައި ބައިންދަަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް -ހަސަން  ލަތީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:27

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީނަކީ ލީޑަރެއްނަމަ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މިއަދު މި ފެންނަނީ މޮޔައެއްގެ އަތަށް ކަނޑިއެއް ދިނުމުން ކަންކުރާނެ ގޮތް، ރައީސް މައުމޫނު އެ ޕާޓީން ދުރުކޮށް ޕާޓީ ހިސޯރުކޮށް ޕާޓީން މެންބަރު ންތަކެއް ވަކިވެ ދިއުމުގެ ޒިންމާ ރައީސް މައުމޫނު ނަންގަވާކަށް ނުޖެހޭނެ- އަލީ ޒާހިރު  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް

ކ. މާލެ


މި ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔައި މިގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުންފުލު ނުވާތީ، ރައްޔިތުންނާއި ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި އިސްލާހަސް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމުގެ ނަތީޖާ އމިއަދު މި ފެންނަނީ- އަލީ ހުސެއިން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:00

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް ޔާމީނަކ

ކ. މާލެމި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތް

ކ. މާލެ


އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތިތީ މިއަދު މި ދައުލަތް މި ހާލަތަސް ދާން ޖެހުނީ، ރައީސް މައުމޫނާއި މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ޕާޓީ ހިސޯރުކުރުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ޕީޕީއެމަށް މެދުވެރިވަމުން އެދަނީ، އަދިވެސް މި ގޮވާލަނީ ޕިޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަސް ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް މި  އިސްލަހީ ހަރަކާތާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް- ސައުދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުމޫނުގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ

ކ. މާލެ


ރައީސް މައުމޫނު 2005 އަހަރު އެކުލަވާލި އިސްލާހީ އެޖެންޑާއަކީ މިއަދުވެސް އޭގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވަރަށް ކާމިޔާބު އިސްލާހީ އެޖެންޑާއެއް, މިއަދުވެސް އެެފެންނަނީ ރައީސް މައުމޫނު ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރެއްވުމަށް ނުކުންނެވުމުން އެމަނިކުފާނާއި މެދު އަމަލު ކުރެވުނު ގޮތް، އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޯހުން ދިޔަ ކަންކަން ދިޔައީ ފެންމަތިވަމުން- ސައުދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

ކޮމެންޓް