ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވަގުތުން

ރައީސް މައުމޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ޕެނަލް

ޚުލާސާ
  • ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް
  • ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު
  • ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:44

22:27

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް

ރައީސް މައުމޫނަކީ 30 އަހަރު މި ގައުމަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަދި ވެރިކަމަށް ފަހުވެސް ގިނަ ގުނަ އިޚްލާސްތއރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި އިންނަވާތާ 73 ދުވަސްވީ، އެމަނިކުފާނު އެކަހެރިކޮށްގެއް އެ ކުރައްވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފު، ގާނޫނު ބަދަލުކުރީ ރައީސް   މައުމޫނު ޖަލަށް ލެވުމުގެ ކުރިން ޖަލުގައި ބައިންދަަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް -ހަސަން  ލަތީފް

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 22:27

22:05

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު

ރައީސް ޔާމީނަކީ ލީޑަރެއްނަމަ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މިއަދު މި ފެންނަނީ މޮޔައެއްގެ އަތަށް ކަނޑިއެއް ދިނުމުން ކަންކުރާނެ ގޮތް، ރައީސް މައުމޫނު އެ ޕާޓީން ދުރުކޮށް ޕާޓީ ހިސޯރުކޮށް ޕާޓީން މެންބަރު ންތަކެއް ވަކިވެ ދިއުމުގެ ޒިންމާ ރައީސް މައުމޫނު ނަންގަވާކަށް ނުޖެހޭނެ- އަލީ ޒާހިރު  

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 22:05

22:00

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް

މި ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔައި މިގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުންފުލު ނުވާތީ، ރައްޔިތުންނާއި ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި އިސްލާހަސް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމުގެ ނަތީޖާ އމިއަދު މި ފެންނަނީ- އަލީ ހުސެއިން

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 22:00

21:53

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް ޔާމީނަކ

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:53

21:49

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތް

އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތިތީ މިއަދު މި ދައުލަތް މި ހާލަތަސް ދާން ޖެހުނީ، ރައީސް މައުމޫނާއި މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ޕާޓީ ހިސޯރުކުރުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ޕީޕީއެމަށް މެދުވެރިވަމުން އެދަނީ، އަދިވެސް މި ގޮވާލަނީ ޕިޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަސް ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް މި  އިސްލަހީ ހަރަކާތާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް- ސައުދު

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:49

21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް މައުމޫނުގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ

ރައީސް މައުމޫނު 2005 އަހަރު އެކުލަވާލި އިސްލާހީ އެޖެންޑާއަކީ މިއަދުވެސް އޭގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވަރަށް ކާމިޔާބު އިސްލާހީ އެޖެންޑާއެއް, މިއަދުވެސް އެެފެންނަނީ ރައީސް މައުމޫނު ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރެއްވުމަށް ނުކުންނެވުމުން އެމަނިކުފާނާއި މެދު އަމަލު ކުރެވުނު ގޮތް، އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޯހުން ދިޔަ ކަންކަން ދިޔައީ ފެންމަތިވަމުން- ސައުދު

18 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

1964
22:27
ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް
22:05
ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު
22:00
ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް
21:53
ރައީސް ޔާމީނަކ
21:49
އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތް
21:46
ރައީސް މައުމޫނުގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ