ރައީސް މައުމޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ޕެނަލް

  • ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް
  • ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު
  • ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް
 
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައީސް މައުމޫނު ޖަލަށްލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް

ރައީސް މައުމޫނަކީ 30 އަހަރު މި ގައުމަށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި އަދި ވެރިކަމަށް ފަހުވެސް ގިނަ ގުނަ އިޚްލާސްތއރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއް، ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި އިންނަވާތާ 73 ދުވަސްވީ، އެމަނިކުފާނު އެކަހެރިކޮށްގެއް އެ ކުރައްވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފު، ގާނޫނު ބަދަލުކުރީ ރައީސް   މައުމޫނު ޖަލަށް ލެވުމުގެ ކުރިން ޖަލުގައި ބައިންދަަވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް -ހަސަން  ލަތީފް

18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 22:27
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައީސް މައުނާކީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު

ރައީސް ޔާމީނަކީ ލީޑަރެއްނަމަ ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މިއަދު މި ފެންނަނީ މޮޔައެއްގެ އަތަށް ކަނޑިއެއް ދިނުމުން ކަންކުރާނެ ގޮތް، ރައީސް މައުމޫނު އެ ޕާޓީން ދުރުކޮށް ޕާޓީ ހިސޯރުކޮށް ޕާޓީން މެންބަރު ންތަކެއް ވަކިވެ ދިއުމުގެ ޒިންމާ ރައީސް މައުމޫނު ނަންގަވާކަށް ނުޖެހޭނެ- އަލީ ޒާހިރު  

18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 22:05
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މިހާބޮޑަަށް އަނިޔާވެރިވި ސަރުކާރެއް ނެތް

މި ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔައި މިގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުންފުލު ނުވާތީ، ރައްޔިތުންނާއި ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި އިސްލާހަސް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް އަޑު ނޭހުމުގެ ނަތީޖާ އމިއަދު މި ފެންނަނީ- އަލީ ހުސެއިން

18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 22:00
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައީސް ޔާމީނަކ
18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:53
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތް

އަދުލަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޫހު މި ސަރުކާރުގެ ނެތިތީ މިއަދު މި ދައުލަތް މި ހާލަތަސް ދާން ޖެހުނީ، ރައީސް މައުމޫނާއި މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ޕާޓީ ހިސޯރުކުރުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ޕީޕީއެމަށް މެދުވެރިވަމުން އެދަނީ، އަދިވެސް މި ގޮވާލަނީ ޕިޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަސް ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް މި  އިސްލަހީ ހަރަކާތާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް- ސައުދު

18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:49
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ރައީސް މައުމޫނުގެ އިސްލާހީ އެޖެންޑާ

ރައީސް މައުމޫނު 2005 އަހަރު އެކުލަވާލި އިސްލާހީ އެޖެންޑާއަކީ މިއަދުވެސް އޭގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވަރަށް ކާމިޔާބު އިސްލާހީ އެޖެންޑާއެއް, މިއަދުވެސް އެެފެންނަނީ ރައީސް މައުމޫނު ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރެއްވުމަށް ނުކުންނެވުމުން އެމަނިކުފާނާއި މެދު އަމަލު ކުރެވުނު ގޮތް، އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޯހުން ދިޔަ ކަންކަން ދިޔައީ ފެންމަތިވަމުން- ސައުދު

18 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:46