ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ: ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި އދގެ ނިންމުން

2,441

ޚުލާސާ

  • ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އަވަހަށް ކުރައްވާ
  • ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެން ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް
  • ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތައް ނުވީމައެއް ނޫން ޤަބޫލް ނުކުރާނީކީ

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:46

22:28

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އަވަހަށް ކުރައްވާ

ޝިފާޒް: މިއީ މުޅި ދައުލަތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް. އެދޭނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވާށޭ

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:28

22:27

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެން ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް

ޝާހިދު: މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް. އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެން ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:27

22:25

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތައް ނުވީމައެއް ނޫން ޤަބޫލް ނުކުރާނީކީ

އަހުމަދު: ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ކަންކަން. ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތައް ނުވީމައެއް ނޫން ޤަބޫލް ނުކުރާނީކީ

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:25

22:22

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ނަޝީދާއެކު

ޝިފާޒް: 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ތާޢީދާ. ދެންވެސް ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ނަޝީދަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތައް ތާއީދު ކުރާގޮތަކަށް ނޫން މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން ތިބީކީ

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:22

22:19

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދެންވެސް ރަނގަޅުވާނީ ޤާނޫނީ ހުކޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން

ޝާހިދު:މުޢަހަދާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެކަންކަން ނުކޮށް ނުތިބެވޭނެ ގޮތައް. އދ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެތީގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރާއިރު މިވަނީ ރާއްޖެއަކީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކުރާ ްައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި. ކާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ވަކި ޤައުމުތަކަކުން ބުނާގޮތައް ހަދާ ގޮނޑިކޮއްކޮއަކަށް. މީކީ ކުރާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ދައުލަތެއް ވަންތަކަން ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލީ.

އަދިވެސް އެބައޮތް ރަނގަޅު ކުރެވެން. ޤާނޫނަށް ބޯލަނބަންވީ. މުއައްސަސާތަކުން އަތްޕުޅު ނަންގަވަންވީ. ކުރެއްވިފައިހުރި ކަންކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުން ދެންވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް އޮތީ 

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:19

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ނިންމުން ތަކަކީ ވަރަށް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ތަންފީޒް ކުރާނެ ނިންމުމެއް.

އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ އަފީފް:ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމް އޮތްގޮތް އެނގެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައަކުން އެކަންޏެއް ނޫން. އދ އާއި އެހެނިހެން ބޭފުޅުން އައިސް މިޤައުމުގައި ކަންކަން ހިނގާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް އެބަހުރި. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މި ޤައުމަކީ ޤާނޫނީ ހުކޫމަތެއް ނުހިނގާ ތަނެއްކަން. ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައަކީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ރަނގަޅު މައްސަލައެއް.

އދ ގެ އެތައް ބޮޑީއަކުން ބުނެފި އެވާހަކަތައް. މި ނިންމުން ތަކަކީ ވަރަށް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ތަންފީޒް ކުރާނެ ނިންމުމެއް. އެއީ ސުވާލެއް ނޫން.

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:12

22:04

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅާއެކު

ޝިފާޒް: ސަރުކާރުން އެބަބުނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ ނިންމާނީ. އެކޯޓުން އެބައޮތް 1 ފެބްރުއަރީގައި ނިންމާފައި. ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރި ވާހަކަ. އެހެނެއް ނުތިބެވޭނެ . މިތަނުގައި އިންތިކާބެއް ބާއްވަންޏާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު އެއިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮވެގެން ބޭއްވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިބުނަނީ މިކަން ހުއްޓުވަން ނޫޅޭށޭ. ރައީސް ނަޝީދުވެސް އެވިދާޅުވަނީ ދެންވެސް ވާހަކަ ދައްކަމާ ހިންގަވާށޭ. އެކަން ނުކޮށެއް ނުވާނެ.

ބައެއް ފަހަރަށް ހިތަށް އަރާ ރައީސް ޔާމީން ގާތުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ހިތް ރުއްސަން އުޅުއްވާތަން. އެކަން އެހެން މީހުންނަށް އެނގެންވާނެ. މިހާރުވެސް އެބައެނގޭ ހޮންކޮންގ އާއި ބަރުމާއިންވެސް ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވަން ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވާކަން. މިކަންކަން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނވާނެ. 

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:04

21:58

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިފެންނަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ބަހެއް ބުނާ ކޮންމެ ބައެއް ބޮލާލާ ޖަހާތަން

ޝާހިދު: މިހާރު މިފެންނަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ބަހެއް ބުނާ ކޮންމެ ބައެއް ބޮލާލާ ޖަހާތަން. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިއަސް އދ އިން ވިޔަސް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވެސް އޮތީ މިވާހަކަތައް. އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއަމުރު ނެރުނީމާވެސް އެކަން ނުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރީ. މިފެންނަނީ ބޭނުން ނުވާ ކަންކަން ނުކުރަން އުޅޭތަން. އެކަމަކު މިއީކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ރައީސް ނަޝީދުވެސް އެނިންމުމާ ގުޅިގެން ޓްވީތް ކުރެއްވީ އެއާއެއްގޮތައް ވާހަކަ ދައްކަން ގޮވާލައްވާފައި. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ޔާމީން ހުންނަވާނަމަ ޖެހޭ މިއަށް ބޯލަންބާ ވާހަކަ ދައްކަން

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:58

21:54

އަހުމަދު މުހުސިނު

ނިންމުމަށް އެއްބަސް ނުވާނަމަ ވަރަށް ގޯސްވާނެ

އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ އަފީފް: ޤާނޫން އަސާސީގައި އަސާސީ ހައްޤުތަކުގައި ބުނެފައި އެހުރީ އައިސީސީޕީ އާރުގައިވެސް އޮތް ވާހަކަތައް. އެނިނމުމަށް ތަބާ ނުވާނަމޭ ބުނުމަކީ ޤާނޫން އަސާސީއަށް ތަބާނުވުން. އެހެނެއް ނުބުނެވޭނެ. އެމުއާހަދާގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫން އަސާސީގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ އެކަން ނުކުރެވޭނެއެކޭ ނުބުނެވޭނެ.

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މީހަކު ޚިޔާރު ކުރުމަކީ ޤާނޫން އަސާސީން ލިބިދޭ ހައްގެއް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް. އެގޮތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް ރައީސް ނަޝީދަކީ.

މީހުން ސުވާލު ކޮށްފާނެ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްހޭ. ތަންފީޒް ނުކޮށްފިއްޔާ ވަރަށް ދެރަ ގޮތެއް ވެދާނެ. އދ ގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަކީ ޚައިރާކީއަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ކޮމެޓީއެއް. މިއަށް ދެކޮޅު ހަދައިފިއްޔާ ނިންމާ ނިންމުންތައް ވަރަށް ގޯސްވާނެ

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:54

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކަރުދާސް ކޮޅުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން އޮންނާނެ

ޝިފާޒް: މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަވޭ ރައީސް ނަޝީދާ މެދު ކުރެވުނު ޝަރީއަތް ކުރެވުނު ގޮތް. މުޅި ދުނިޔެއިން އެބުނީ އެމަނިކުފާނާމެދު ހިންގުނީ ހިންގަން ޖެހޭ ޝަރީއަތެއް ނޫންކަމާ އެކަން ކުރެވުނީ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް. އެހާ އަވަހަށް ސަރުކާރުގެ ރިެއކްޝަން އައުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި  ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން އޮންނާނެކަން

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:49

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޅި ދުނިޔެއިން އެބުނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު އޮންނާނެކަން

ޝާހިދު: އދ އިން  މުޅި ދައުލަތައް އެއެންގީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި އޮންނާނެކަން.

17 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:28
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އަވަހަށް ކުރައްވާ
22:27
ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ނިމެން ކައިރިވެއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް
22:25
ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތައް ނުވީމައެއް ނޫން ޤަބޫލް ނުކުރާނީކީ
22:22
ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ނަޝީދާއެކު
22:19
ދެންވެސް ރަނގަޅުވާނީ ޤާނޫނީ ހުކޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން
22:12
މި ނިންމުން ތަކަކީ ވަރަށް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ތަންފީޒް ކުރާނެ ނިންމުމެއް.
22:04
އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅާއެކު
21:58
މިފެންނަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާ ބަހެއް ބުނާ ކޮންމެ ބައެއް ބޮލާލާ ޖަހާތަން
21:54
ނިންމުމަށް އެއްބަސް ނުވާނަމަ ވަރަށް ގޯސްވާނެ
21:49
ކަރުދާސް ކޮޅުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން އޮންނާނެ
21:47
މުޅި ދުނިޔެއިން އެބުނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު އޮންނާނެކަން