ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން
  • ރައީސް ޔާމީން
  • ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:48

22:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން

ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރު ނުވެ އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީވެސް އޮންނަ ކަމެއް. މި ޤައުމު އަބަދު ވައްކަމުގެ ޖާޑިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނޯންނާނެ. އެގޮތަށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިވެސް ގަންނާނެ. 

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:08

21:57

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފޫގަޅާފައި. ބޯމަތީގައި މިލިއަން ބިލިއަނުން ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް. ކުރީގެ ފެނަކަ އެމްޑީ ޝަރީފު ގެންގޮސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމުން ދެން ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ވިސްނާ. ކިހާ މިނިވަން ވާނެތޯ އިންތިހާބު؟  

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:57

21:55

ސިމާހާ ނަސީމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ގާނޫނީ ވަކީލުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގޮތަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭ. އެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންނަކީ ހުއްދަ އަަކާއި ނުލާ ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް. 

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:55

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރާހާ ކަމަކީ އެތަނުގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް އެޅުން. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ރައީސް ޔާމީންއަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ 

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:51

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

1771
22:08
ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން
21:57
ރައީސް ޔާމީން
21:55
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
21:51
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
21:49
ފަލަސުރުހީ