19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަަލަސުރުހީ

1141


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ސިމާހާ ނަސީމް

ޚުލާސާ

ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން

ރައީސް ޔާމީން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

ފަލަސުރުހީ

14 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:48

ސިމާހާ ނަސީމް

ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން

ކ. މާލެ


ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރު ނުވެ އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީވެސް އޮންނަ ކަމެއް. މި ޤައުމު އަބަދު ވައްކަމުގެ ޖާޑިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނޯންނާނެ. އެގޮތަށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިވެސް ގަންނާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފޫގަޅާފައި. ބޯމަތީގައި މިލިއަން ބިލިއަނުން ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް. ކުރީގެ ފެނަކަ އެމްޑީ ޝަރީފު ގެންގޮސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމުން ދެން ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ވިސްނާ. ކިހާ މިނިވަން ވާނެތޯ އިންތިހާބު؟  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

ސިމާހާ ނަސީމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ކ. މާލެ


ގާނޫނީ ވަކީލުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގޮތަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭ. އެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންނަކީ ހުއްދަ އަަކާއި ނުލާ ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

ސިމާހާ ނަސީމް

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރާހާ ކަމަކީ އެތަނުގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް އެޅުން. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ރައީސް ޔާމީންއަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

ކޮމެންޓް