ފަަލަސުރުހީ

  • ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން
  • ރައީސް ޔާމީން
  • ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބުން

ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރު ނުވެ އިސްތިއުފާ ދިނުމަކީވެސް އޮންނަ ކަމެއް. މި ޤައުމު އަބަދު ވައްކަމުގެ ޖާޑިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނޯންނާނެ. އެގޮތަށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ފަރާތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިވެސް ގަންނާނެ. 

14 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:08
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފޫގަޅާފައި. ބޯމަތީގައި މިލިއަން ބިލިއަނުން ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް. ކުރީގެ ފެނަކަ އެމްޑީ ޝަރީފު ގެންގޮސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމުން ދެން ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ވިސްނާ. ކިހާ މިނިވަން ވާނެތޯ އިންތިހާބު؟  

14 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:57
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ގާނޫނީ ވަކީލުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގޮތަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ޖެހޭ. އެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންނަކީ ހުއްދަ އަަކާއި ނުލާ ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް. 

14 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:55
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރާހާ ކަމަކީ އެތަނުގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަށް ހުރަސް އެޅުން. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ރައީސް ޔާމީންއަށް އަޅުވެތިވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ 

14 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:51
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

14 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:49