ފަލަ ސުރުޚީ: ހައްޔަރީންގެ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައި

  • ކޮމެޓީ ތަކުންވެސް ސިޔާސީ ނުވެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ
  • ބަދަލު ނުވެ އޮތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ
  • އަސާސީ ހައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކޮމެޓީ ތަކުންވެސް ސިޔާސީ ނުވެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ

ނަޒީރު: ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ދައްކައިގެން އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެކަން އެގޮތައް ކުރި ޤައުމުތަކުގައި ދެރަގޮތްތައް އެބަހުރި. އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ދަށުން ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުން. އިސްލާމްދީނޭ ކިޔާފައި އަނިޔާ ދެއްކީމާ ލޯތްބެއް ނުޖެހޭނެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް ދައްކަންވީ ރަނގަޅު މިސާލު. އެހެން ނޫނީ އެކަމެއް ނުވާނެ. ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމެތީތަކުންވެސް މަޑުން އޮވެފައި ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ނިންމަަނީ. އަނެއްކާވެސް ފަހަށް ޖެހެނީ. ސަރުކާރުން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ހިނގީމާ އެވާހަކަވެސް ދެކެވެން ވާނެ. ވަކި ސަރުކާރެއްގައެއް ނޫން އެވާހަކަ ދެކެވެން ޖެހޭނީ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:59
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ބަދަލު ނުވެ އޮތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ

ނަޒީރު: އާ ގާނޫން އަސާސީން ދައުލަތް ހިންގުމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެވުނު. އެބަދަލު ނުގެނެވުނީ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް. އެކަން ކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ހުރަހަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން. އެހެންވެ އެވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ. 1 ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުރީ އެކަންކަން ހިނގާކަމާ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަން ހާމަކޮށްދިން ހުކުމެއް. އެކަމަކު ޔާމީނާ ހެދި އެކަން އިސްލާހް ނުކުރެވުނީ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:54
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަސާސީ ހައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް

ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ޖަލަށް ލުމަކީ އޭނާގެ އަސާސީ ހައްޤުތަކަކީ ހިފެހެއްޓޭނެ ހައްޤު ތަކެއް ނޫން. އެއީ ލިބެން ޖެހޭނެ ހައްގެއްކަން ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް. އާއިލާތަކުން އެބަހުރި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ އެއީކީ ދައުލަތުން ހިނގާނެ ހަރަދެއް ނޫން. އެހައްޤު ނުދޭން ހަރަދު ދަނީ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:52
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ

ނަޒީރު: ހަމައެކަނި ކަންކުރާކަށް ނޫން މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައިވަނީ. ދައުލަތް ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާނެ މުއައްސަސާތައްވެސް އެބަހުރި. މަޖިލީހަށް އެބައޮތް އެބާރު ލިބިދީފައި. ޖަވާބު ދާޜީ ކުރެވޭނެ. އެކަން ހިނގަންވެސް ހިނގާ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:49
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މިހާރު އަނިޔާ ލިބެނީ ހަމައެކަނި ޖަލުގޮޅީގައެއް ނޫން

ނަޒީރު: ކަރެކްޝަނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ނުކުރުމަކީ މިއަދު އެކަން ހަޤީގަތެއްކަން ހާމަވި ކަމެއް. ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރާ ވާހަކަ މީހުން ދައްކާ. ޖަލުގޮޅީގައި އެކަންޏެއް ނޫން. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައިވެސް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގައިވެސް، ދައުވާ ކުރުމުގައިވެސް ހޯމް މިނިސްތްރީން ޢަމަލް ކުރާ ގޮތުގައިވެސް އަނިޔާ އެބަލިބޭ.

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:47
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެފައި.

ނަޒީރު: ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރުން އޮތް. އެކަމަކު އެކަންކަން ބަދަލުކޮށް އިންގިލާބެއް ގެނެވުނު. އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަޤާފަތް އާ ޤާނޫން އަސާސީއާއެކު ގެނެވުނު. އެކަމަކު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެފައި. އަނިޔާއެއް ނުހައްގުން ޖަލަށް ލުން. ޖަލަށް ލާން ޖެހިގެން ޖަލަށް ލާންޖެހޭ މީހާއަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބެން ޖެހޭނެ. އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުއްޓާ ނެރެ ތަޅާ އަނިޔާކުރީ. މިހާރު އެއަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތް މިވަނީ އަނބުރާ އިއާދަވެފައި. އެކަމަކު މިކަން ހުއްޓުވާނަން ދާދި އަވަހަށް. ތާއަބަދު އެކަން ކުރަމުންނެއް ވެރިކަމަކު ބަގުޑި ބައްދައިގެން ނުހުރެވޭނެ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:45
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އެޅުވުން

ނަޒީރު: މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެނމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަޅުވާފައި އޮތުމާއި ޖުޑިޝަރީ ހިސޯރުކޮށްފައި އޮތުން. އެޗްއާރސީއެމުން އެބުނަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އިންސާނީ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރަން ޖެހޭ. އުފާ ކުރަން އެޗްއާރްސީއެމަށް އެވަރުވެސް ބުނަން ކެރުނީމާ

11 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:40