19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ހައްޔަރީންގެ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައި

1333


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ކޮމެޓީ ތަކުންވެސް ސިޔާސީ ނުވެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ

ބަދަލު ނުވެ އޮތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ

އަސާސީ ހައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް

ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ

މިހާރު އަނިޔާ ލިބެނީ ހަމައެކަނި ޖަލުގޮޅީގައެއް ނޫން

11 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޮމެޓީ ތަކުންވެސް ސިޔާސީ ނުވެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ދައްކައިގެން އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެކަން އެގޮތައް ކުރި ޤައުމުތަކުގައި ދެރަގޮތްތައް އެބަހުރި. އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ދަށުން ދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުން. އިސްލާމްދީނޭ ކިޔާފައި އަނިޔާ ދެއްކީމާ ލޯތްބެއް ނުޖެހޭނެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް ދައްކަންވީ ރަނގަޅު މިސާލު. އެހެން ނޫނީ އެކަމެއް ނުވާނެ. ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމެތީތަކުންވެސް މަޑުން އޮވެފައި ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ނިންމަަނީ. އަނެއްކާވެސް ފަހަށް ޖެހެނީ. ސަރުކާރުން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ހިނގީމާ އެވާހަކަވެސް ދެކެވެން ވާނެ. ވަކި ސަރުކާރެއްގައެއް ނޫން އެވާހަކަ ދެކެވެން ޖެހޭނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބަދަލު ނުވެ އޮތީ ޝަރުއީ ދާއިރާ

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: އާ ގާނޫން އަސާސީން ދައުލަތް ހިންގުމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެވުނު. އެބަދަލު ނުގެނެވުނީ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް. އެކަން ކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ހުރަހަކީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން. އެހެންވެ އެވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ. 1 ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުރީ އެކަންކަން ހިނގާކަމާ ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަން ހާމަކޮށްދިން ހުކުމެއް. އެކަމަކު ޔާމީނާ ހެދި އެކަން އިސްލާހް ނުކުރެވުނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަސާސީ ހައްޤު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް

ކ. މާލެ


ނަޒީރު ވިދާޅުވީ ޖަލަށް ލުމަކީ އޭނާގެ އަސާސީ ހައްޤުތަކަކީ ހިފެހެއްޓޭނެ ހައްޤު ތަކެއް ނޫން. އެއީ ލިބެން ޖެހޭނެ ހައްގެއްކަން ޤާނޫން އަސާސީގައި އެބައޮތް. އާއިލާތަކުން އެބަހުރި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ އެއީކީ ދައުލަތުން ހިނގާނެ ހަރަދެއް ނޫން. އެހައްޤު ނުދޭން ހަރަދު ދަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: ހަމައެކަނި ކަންކުރާކަށް ނޫން މުއައްސަސާތައް އުފައްދާފައިވަނީ. ދައުލަތް ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާނެ މުއައްސަސާތައްވެސް އެބަހުރި. މަޖިލީހަށް އެބައޮތް އެބާރު ލިބިދީފައި. ޖަވާބު ދާޜީ ކުރެވޭނެ. އެކަން ހިނގަންވެސް ހިނގާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު އަނިޔާ ލިބެނީ ހަމައެކަނި ޖަލުގޮޅީގައެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: ކަރެކްޝަނުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ނުކުރުމަކީ މިއަދު އެކަން ހަޤީގަތެއްކަން ހާމަވި ކަމެއް. ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރާ ވާހަކަ މީހުން ދައްކާ. ޖަލުގޮޅީގައި އެކަންޏެއް ނޫން. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައިވެސް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމުގައިވެސް، ދައުވާ ކުރުމުގައިވެސް ހޯމް މިނިސްތްރީން ޢަމަލް ކުރާ ގޮތުގައިވެސް އަނިޔާ އެބަލިބޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެފައި.

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރުން އޮތް. އެކަމަކު އެކަންކަން ބަދަލުކޮށް އިންގިލާބެއް ގެނެވުނު. އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަޤާފަތް އާ ޤާނޫން އަސާސީއާއެކު ގެނެވުނު. އެކަމަކު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިވަނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް އިއާދަވެފައި. އަނިޔާއެއް ނުހައްގުން ޖަލަށް ލުން. ޖަލަށް ލާން ޖެހިގެން ޖަލަށް ލާންޖެހޭ މީހާއަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބެން ޖެހޭނެ. އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުއްޓާ ނެރެ ތަޅާ އަނިޔާކުރީ. މިހާރު އެއަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތް މިވަނީ އަނބުރާ އިއާދަވެފައި. އެކަމަކު މިކަން ހުއްޓުވާނަން ދާދި އަވަހަށް. ތާއަބަދު އެކަން ކުރަމުންނެއް ވެރިކަމަކު ބަގުޑި ބައްދައިގެން ނުހުރެވޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގައި ތަޅު އެޅުވުން

ކ. މާލެ


ނަޒީރު: މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެނމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަޅުވާފައި އޮތުމާއި ޖުޑިޝަރީ ހިސޯރުކޮށްފައި އޮތުން. އެޗްއާރސީއެމުން އެބުނަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އިންސާނީ ހައްޤުތައް ގެއްލިފައިވާ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރަން ޖެހޭ. އުފާ ކުރަން އެޗްއާރްސީއެމަށް އެވަރުވެސް ބުނަން ކެރުނީމާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

ކޮމެންޓް