ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ: ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވި މަޝްވަރާތައް

3,223

ޚުލާސާ

  • ޖަލުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ އަނިޔާދެމުން: އަލީ ޒާހިރު
  • މި ދަރަނިތައް ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދާނެ: އަލީ ޒާހިރު
  • ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުވެސް ދައްކަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ: އަލީ ޒާހިރު

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:30

22:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ އަނިޔާދެމުން: އަލީ ޒާހިރު

ޖަލުތަކުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް އަންނަނީ އަނިޔާތައް ދެމުން. އެތަށް ބަޔަކު ޖަލަށްލާފައިވާއިރު، އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާއެއް ނުލިބޭ. ޝެއިހު އިމްރާނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސްފަރުވަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނުލިބޭ. ސިޔާސީ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް، އަނިޔާދެމުންގެންދަނީ ރައީސް ޔާމީނާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުމުން. 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:16

21:56

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ދަރަނިތައް ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދާނެ: އަލީ ޒާހިރު

މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުންނާއި، އަދި އެކަންކަން ކުރުމަށް ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ދަރީންގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި ދަރަނިތައް އެޅިގެންދާނެ. ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޝާމިލްވުމާއެކުގައި.

 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:56

21:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުވެސް ދައްކަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ: އަލީ ޒާހިރު

މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޮތްތަނެއް ނުފެނޭ. ކޮންމެ ބަހަކާއި އެކުގައި ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ނަޝީދު. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިތާ އެތަށް އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ނުންއެއްޗެއް ވިދާޅުވާކަން ނޭނގޭ. 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:50

21:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނޭ: އަލީ ޒާހިރު

ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ މިނިވަންކަމާއެކު ދީނީ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނުފެނޭ. ދުވަސްކޮޅަކުން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ހިފައިގެންވެސް އެ ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ކެމްޕޭން ކުރައްވާތަން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ. މިހާރުވެސް އެ ކުރައްވަނީ ހަމަ ކެމްޕޭންކަންކަން އެހެން ނޫންތޯ. 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:46

21:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީގައި އަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:41

21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހައްޤުގެ މަގަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ: ޒާހިރު

ހައްޤުގެ މަގުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް އަބަދުވެސް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެކަން އެނގިގެން. އަޅުގަނޑުމެން ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ އެއްވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ. މި ފެންނަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްގައި ކަންކަން ފެނިގެންދާނެގޮތުގެ މަންޒަރު. ބާތިލްގެ މައްޗަށް ހައްޤު އަބަދުވެސް ކުރި ހޯދާނެ. 

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:37

21:32

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާނެކަން ޕާޓީތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު އެކަނި ހިމާޔަތް ކުރާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނަށް ދާދި ފަހުން، މެމްބަރަކު އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުއްޓުވާލައި، ގަދަބާރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:32

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

22:16
ޖަލުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ އަނިޔާދެމުން: އަލީ ޒާހިރު
21:56
މި ދަރަނިތައް ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދާނެ: އަލީ ޒާހިރު
21:50
ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުވެސް ދައްކަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ: އަލީ ޒާހިރު
21:46
ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނޭ: އަލީ ޒާހިރު
21:41
ފަލަސުރުހީގައި އަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
21:37
ހައްޤުގެ މަގަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ: ޒާހިރު
21:32
މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާނެކަން ޕާޓީތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި