ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ: ސަރުކާރުގެ އިގްތިސޯދީ ސިޔާސަތު

ޚުލާސާ
  • ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް
  • މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް
  • މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

8 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:37

21:48

މުހަންމަދު ވިސާމް

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށް ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އަރާމް ކޮށްލަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަަން ބެލެހެއްޓުމަށް، އެ ނިންމުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ނިންމިނިންމުމެއް،

8 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:48

21:45

މުހަންމަދު ވިސާމް

މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް

މާލޭގައި ވަރަށް ކާރު ބާރު ބޮޑު، ކުދިން ސުކޫލަށްލާން ދިއުމަށް ވެސް އުނދަގޫ، އެެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާއިރު ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭ ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާފައިވާ ބައެއް އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާއެއް ކަންކަމުގައި ނުހޯދާ، ކައުންސިލްގެ ބާރުވެރިކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅާއިގެންފަ

8 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:45

21:40

މުހަންމަދު ވިސާމް

މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 700 ޓަނުގެ މަސް ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބޭނި ނަމަވެސް މަސް ނުކިރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެން ނުފެނޭ 

8 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:40

މުހަންމަދު ވިސާމް

sampathmasiw

1258
21:48
ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް
21:45
މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް
21:40
މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް