ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ: ސަރުކާރުގެ އިގްތިސޯދީ ސިޔާސަތު

1,539

ޚުލާސާ

  • ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް
  • މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް
  • މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:37

21:48

މުހަންމަދު ވިސާމް

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށް ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އަރާމް ކޮށްލަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަަން ބެލެހެއްޓުމަށް، އެ ނިންމުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ނިންމިނިންމުމެއް،

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:48

21:45

މުހަންމަދު ވިސާމް

މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް

މާލޭގައި ވަރަށް ކާރު ބާރު ބޮޑު، ކުދިން ސުކޫލަށްލާން ދިއުމަށް ވެސް އުނދަގޫ، އެެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާއިރު ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭ ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާފައިވާ ބައެއް އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާއެއް ކަންކަމުގައި ނުހޯދާ، ކައުންސިލްގެ ބާރުވެރިކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅާއިގެންފަ

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:45

21:40

މުހަންމަދު ވިސާމް

މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 700 ޓަނުގެ މަސް ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބޭނި ނަމަވެސް މަސް ނުކިރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެން ނުފެނޭ 

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:40

މުހަންމަދު ވިސާމް

sampathmasiw

21:48
ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް
21:45
މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް
21:40
މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް