22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުހީ: ސަރުކާރުގެ އިގްތިސޯދީ ސިޔާސަތު

996


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޚުލާސާ

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް

މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް

މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

8 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:37

މުހަންމަދު ވިސާމް

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް

ކ. މާލެ


އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށް ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އަރާމް ކޮށްލަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަަން ބެލެހެއްޓުމަށް، އެ ނިންމުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ނިންމިނިންމުމެއް،


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

މުހަންމަދު ވިސާމް

މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް

ކ. މާލެ


މާލޭގައި ވަރަށް ކާރު ބާރު ބޮޑު، ކުދިން ސުކޫލަށްލާން ދިއުމަށް ވެސް އުނދަގޫ، އެެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާއިރު ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭ ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާފައިވާ ބައެއް އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާއެއް ކަންކަމުގައި ނުހޯދާ، ކައުންސިލްގެ ބާރުވެރިކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅާއިގެންފަ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

މުހަންމަދު ވިސާމް

މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

ކ. މާލެ


ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 700 ޓަނުގެ މަސް ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބޭނި ނަމަވެސް މަސް ނުކިރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެން ނުފެނޭ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

ކޮމެންޓް