ފަލަ ސުރުހީ: ސަރުކާރުގެ އިގްތިސޯދީ ސިޔާސަތު

  • ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް
  • މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް
  • މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް
 
Writer Profile Picture
މުހަންމަދު ވިސާމް
ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ސަރުކާރުން ދަނީ ނިންމަމުން: ފަލާހް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ، ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށް ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އަރާމް ކޮށްލަން ވަގުތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަަން ބެލެހެއްޓުމަށް، އެ ނިންމުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ނިންމިނިންމުމެއް،

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:48
Writer Profile Picture
މުހަންމަދު ވިސާމް
މާލޭގެ ކަނަކްން ހައްލުކުރާނަމަ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ: ފަލާހް

މާލޭގައި ވަރަށް ކާރު ބާރު ބޮޑު، ކުދިން ސުކޫލަށްލާން ދިއުމަށް ވެސް އުނދަގޫ، އެެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާއިރު ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާ ހޯދަން ޖެހޭ ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާފައިވާ ބައެއް އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާއެއް ކަންކަމުގައި ނުހޯދާ، ކައުންސިލްގެ ބާރުވެރިކަން ވެސް ވަނީ ނިގުޅާއިގެންފަ

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:45
Writer Profile Picture
މުހަންމަދު ވިސާމް
މަސްވެރިނަން ބާނާ މަސް ނުކިރޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފަލާހް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 700 ޓަނުގެ މަސް ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބޭނި ނަމަވެސް މަސް ނުކިރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެން ނުފެނޭ 

8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:40