ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ: ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުން

2,324

ޚުލާސާ

  • މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން
  • މާލެ އަމާން ވީތޯ؟
  • ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވިއްކާ ނުލުމަށް ރައިސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:32

22:12

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން، އެ މެނިފެސްޓޫގައި އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އޮތް ނަމަވެސް ސިންގަލް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވިސްނައި، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސިންގަލް ކެންޑިޑޭޓްގެ މެނިފެސްޓޯއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ އެއްކޮށްލާނަން.ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕެއިން އަދި ނުފަށަން އެކަމު ރަށްރަށުގައި ދިދަ ނަގަމުން ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑިޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެދިގެނެެއް ނޫން، ހަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:12

22:04

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މާލެ އަމާން ވީތޯ؟

މާލޭގައި އަމަން ގެއްލޭކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރު ރައީސް ނަޝީދު ގެންނެވި ބަދަލު، ފިހާރަތަށް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކުރި ކުރުން މި ސަރުކާރުން އިހު އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުކުރީ، މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެތީކަމަށް ބުނެ، މިއަދު އަލުން އޯވަރ ނައިޓަކުން އެކަން ބަދަލުވީ މާލެ އަމާން ވީތޯ

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 22:04

21:56

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވިއްކާ ނުލުމަށް ރައިސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި

ރައީސް ޔާމީން އަރިހު ދަންނަވައިދެއްވަން އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކޮބައިތޯ ރައީސް ނަޝީދަށް ދަންނަވައިދެއްވާށޭ، އެ މިސްކިތް ވިއްކަވާ ނުލައްވާށޭ، އަދި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަންގަވައިގެންވެސް އެ މިސްކިތް ހޯއްދަވާނެކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވި،

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:56

21:51

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން

މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން، އެ އިންތިޚާބު މިނިވަން އިންސާފުވެރިން އިންތިޚާބެއް ނަމަ، މިނިވަން  އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތް، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތަކަށް ނޯޅޭ ސަރުކާރުން ހަދާ ދޮގެއް، މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހޭލުންތެރިކޮށް

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:51

21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން

މީގެ ކުރިން ނުބުނާ ވަރަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެދަނީ ބަސްބުނަމުން. އަދި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެނޑިޑޭޓެއް ނުނެރެވުނަސް، އެސްއޯއީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެކަން ބާރަށް ކުރަމުން، އެހެނަސް މިހާރު އަނެއްކާވެސް އެކަން މި ދަނީ ފަށައިގެން ކުރިއަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން. ވަރަށް އެކީގައި ޕާޓީތަކުން މި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން- ހަސަން

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:46

21:42

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކާމިޔާބު މި ދަނީ ލިބެމުން

ކާމިޔާބު މި ދަނީ ލިބެމުން. ދެން އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފާޅުގައި އެދަނީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ދެކޮޅުކަން އެދަނީ ދައްކަވަމުން، މިއަދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެ ތިބެނީ ޖަލުގައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރައްވައިގެން ގައުމެއް އެ ހިންގަވަނި، ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސި ލީޑަރުން ޖަލުގައި-ހަސަން ލަތީފް

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:42

21:39

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ހުންނެވީ ގިނިކަންޏާ

 ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ހުންނެވި ގޮތާއި މިހާރު ހުންނެވި ގޮތާއި މުޅިން ތަފާތު، އޭރު ހުންނެވީ ފުލް ޕަވަރުގައި، މިހާރު އެ ހުންނެވީ ގިނި ކަންޏާ،

7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:39

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

22:12
މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން
22:04
މާލެ އަމާން ވީތޯ؟
21:56
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވިއްކާ ނުލުމަށް ރައިސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި
21:51
މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން
21:46
އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން
21:42
ކާމިޔާބު މި ދަނީ ލިބެމުން
21:39
ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ހުންނެވީ ގިނިކަންޏާ