21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުން

1562


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

މާލެ އަމާން ވީތޯ؟

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވިއްކާ ނުލުމަށް ރައިސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި

މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން

7 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:32

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

ކ. މާލެ


މެނިފެސްޓޯގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން، އެ މެނިފެސްޓޫގައި އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އޮތް ނަމަވެސް ސިންގަލް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވިސްނައި، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސިންގަލް ކެންޑިޑޭޓްގެ މެނިފެސްޓޯއާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ އެއްކޮށްލާނަން.ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕެއިން އަދި ނުފަށަން އެކަމު ރަށްރަށުގައި ދިދަ ނަގަމުން ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑިޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އެދިގެނެެއް ނޫން، ހަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މާލެ އަމާން ވީތޯ؟

ކ. މާލެ


މާލޭގައި އަމަން ގެއްލޭކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭރު ރައީސް ނަޝީދު ގެންނެވި ބަދަލު، ފިހާރަތަށް ބަންދުކުރާ ގަޑި ލަސްކުރި ކުރުން މި ސަރުކާރުން އިހު އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުކުރީ، މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަފާނެތީކަމަށް ބުނެ، މިއަދު އަލުން އޯވަރ ނައިޓަކުން އެކަން ބަދަލުވީ މާލެ އަމާން ވީތޯ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވިއްކާ ނުލުމަށް ރައިސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން އަރިހު ދަންނަވައިދެއްވަން އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކޮބައިތޯ ރައީސް ނަޝީދަށް ދަންނަވައިދެއްވާށޭ، އެ މިސްކިތް ވިއްކަވާ ނުލައްވާށޭ، އަދި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަންގަވައިގެންވެސް އެ މިސްކިތް ހޯއްދަވާނެކަމަށް ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވި،


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އާމިނަތު ނުޒުހާ

މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން

ކ. މާލެ


މި އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން، އެ އިންތިޚާބު މިނިވަން އިންސާފުވެރިން އިންތިޚާބެއް ނަމަ، މިނިވަން  އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތް، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތަކަށް ނޯޅޭ ސަރުކާރުން ހަދާ ދޮގެއް، މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހޭލުންތެރިކޮށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން

ކ. މާލެ


މީގެ ކުރިން ނުބުނާ ވަރަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެދަނީ ބަސްބުނަމުން. އަދި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެނޑިޑޭޓެއް ނުނެރެވުނަސް، އެސްއޯއީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެކަން ބާރަށް ކުރަމުން، އެހެނަސް މިހާރު އަނެއްކާވެސް އެކަން މި ދަނީ ފަށައިގެން ކުރިއަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރުން. ވަރަށް އެކީގައި ޕާޓީތަކުން މި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން- ހަސަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ކާމިޔާބު މި ދަނީ ލިބެމުން

ކ. މާލެ


ކާމިޔާބު މި ދަނީ ލިބެމުން. ދެން އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފާޅުގައި އެދަނީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ދެކޮޅުކަން އެދަނީ ދައްކަވަމުން، މިއަދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެ ތިބެނީ ޖަލުގައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރައްވައިގެން ގައުމެއް އެ ހިންގަވަނި، ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސި ލީޑަރުން ޖަލުގައި-ހަސަން ލަތީފް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ހުންނެވީ ގިނިކަންޏާ

ކ. މާލެ


 ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ހުންނެވި ގޮތާއި މިހާރު ހުންނެވި ގޮތާއި މުޅިން ތަފާތު، އޭރު ހުންނެވީ ފުލް ޕަވަރުގައި، މިހާރު އެ ހުންނެވީ ގިނި ކަންޏާ،


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ކޮމެންޓް