22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުޚީ އޭޖި އޮފީހުގެ ދައުރު

2270


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ޚުލާސާ

ހައްގުތައް ގެއްލޭއިރު، އޭޖި ހިމޭނުން ހުންނަނީ ކީއްވެބާ

ހާލަތަކާއި ބައްދަލު ވާ މިންވަރަށް ނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ

އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރެވެން ޖެހޭ

އަނިޔާ ލިބެމުން ދިއުމުން ކެތް ކުރަން ދަތިވި

އޭޖި އޮފީހުގެ ދައުރު

5 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:43

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ހައްގުތައް ގެއްލޭއިރު، އޭޖި ހިމޭނުން ހުންނަނީ ކީއްވެބާ

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭއިރު، އޭޖި ހިމޭނުން ހުންނަނީ ކީއްވެބާއޭ ހިތަށް އަރާ، ބަންޑާރަ ނައިބަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ދާއިރާއިން ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް، އެ ރޮނގުން ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިސިޝަންސް ނަންގަވާފައި އެބަހުރި، އެންޓ-ޑިފެކްޝަން ގެ ގާނޫނާއި، ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތް އަޅުގަނޑަކަސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:14

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ހާލަތަކާއި ބައްދަލު ވާ މިންވަރަށް ނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ހިފަހައްޓާ ބަހައްޓާފައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕާސްޕްރޭ ޖަހާކަށް ނޯންނާނެ، އެ ހާލަތަކާއި ބައްދަލު ވާ މިންވަރަށް ނޫނީ ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ، ގައުމު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބެހިފައި، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފުވާ ބަޔަކާއި އަޅުގަނޑާއި ދެކޮޅު، ވަކި ކުލައެއް ވެގެނެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނީ، ބޭނުންވާ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން،  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރެވެން ޖެހޭ

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަން އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކުނަމަގާނޫނު އަސާސީއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަކަސް ނުދެކެން، އަސްލު އަޅުގަނޑު ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގައި މަސަައްކަތް ކުރާތާ 10 އަހަރުވީ، ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އިސްތިއުފާ ދޭށޭ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ނުޖެހޭ އިސްތިއުފާ ދޭކަށް، ޚިޔާލު ތަފާތުވި ދެއްކޭނޭ ވާހަކަ އާއި ނުދެއްކޭނެ ވާހަކަ ހުންނާނޭ  ކިޔާފައި، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށްވެސް އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރެވެން ޖެހޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އަނިޔާ ލިބެމުން ދިއުމުން ކެތް ކުރަން ދަތިވި

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑު ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ވަކީލަކަށް ހުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން އޭރު ދިޔައަނިޔާއަށް ކެތްކުރަްނ އުނދަގޫވެގެން އަޅުގަނޑު ޓްވީޓެއް ކުރީ، ކުރިންވެސް ބަންޑާރަ ނައިބާ ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން ދަންނަވާފައި ހުންނާނެ، އިންޓާނަލީ ދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން. އެ ޓްވީޓް ކުރުމުން އަޅުގަނޑު ކުރިން ފޭސްބުކްގައި ލިޔަމުން ދިޔައީ، އޭރު ރަށްޓެހިން ބުނަމުން ދިޔަ އެފަދަ އެއްޗެހި ލިޔަމުން ނުދާށޭ، އަދި ބައެއް ފަހަރު ޑިލީޓްވެސް ކުރިން-ޝުނާނާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އާމިނަތު ނުޒުހާ

އޭޖި އޮފީހުގެ ދައުރު

ކ. މާލެ


ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަންކަން ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އިރު، އެންމެ ބޮޑު ކޮންސާނަކީ އެ ގަރާރުން އެތަށް ގެއްލުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން، ފްރީޑަމް އޮފް ސްޕީޗް އޮތީ ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު-ޝުނާނާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

ކޮމެންޓް