ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ: ސިޔާސީ ހައްޔަރީން

1,946

ޚުލާސާ

  • ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް މިސަރުކާރަކަށް ދެނެއް ނުވަދެވޭނެ
  • މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށޭނަ ތަނެއްގައެއް ނޫން
  • ޒުވާން ކުދިން މުޖުރިމުންނަށް ވެފައި އެބަހުރި

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:35

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް މިސަރުކާރަކަށް ދެނެއް ނުވަދެވޭނެ

ޒާލިފް: ސަރުކާރު މިހާރު މިއޮތީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭވަރަށްވުރެ ދުރުގައި. އެއަށްވުރެ ގިނައިން ޤާނޫނާ ޚިލާފް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ. އެކަންކަމާހުރެ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭކަށް ނެތް. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 22:12

22:07

އަހުމަދު މުހުސިނު

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށޭނަ ތަނެއްގައެއް ނޫން

ޒާލިފް:މިހާރު މީހުން ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީކީ އިންސާނުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއްގައެއް ނޫން.

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 22:07

21:58

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޒުވާން ކުދިން މުޖުރިމުންނަށް ވެފައި އެބަހުރި

ޒާލިފް: ކަމަކާ ނުލައި ޒުވާން ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ބޭތިއްބުމުން އެމީހުން ނޮޑެތި މުޖްރިމުންނަށްވެ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ހިސާބަށް ގޮސް އެބަހުރި. އެސްއޯއީވެސް ހަމަ އެގޮތައް އެއިއުލާން ކުރީ. ހަމަ ހިތައް އެރީމާ އެވީ ކުރަން. އެހެނެއް ނުވާނެ. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:58

21:56

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެ

ޒާލިފް: ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި މިގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ނުކުރޭ. ސިއްރު ހެއްކަކަށް ނުވަތަ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައެއް ނުވޭ. ބަންދުކުރަނީ ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެނެއް ނޫން. ކޮންމެ  ތުހުމަތެއްގައި ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ދެން އެއަށާ ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ތަހުގީގް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ. 

 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:56

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހަމައެކަނި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ސިއްރު ހެއްކަށް ބިނާކޮށް

ޒާލިފް: މައްސަލަތަކުގައި މީހުްނ ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތި. ހަމައެކަނި ސިއްރު ހެއްކަކަށް ބިނާކޮށް. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ސިއްރު ހެއްކެއް ދެވިދާނެ. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:53

21:51

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ބަޔަކު އިމްތިޔާޒްތަކާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ

ޒާލިފް: ރައީސް މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބާފައެވަނީ އިމްތިޔާޒްތަކާ ޚިލާފަށް. އެކަމުގެ ޒިންމާ ރައީސް ޔާމީނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ވެރިން އަދި ހައްޔަރު ކުރުމާއި ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންވެސް އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. އެފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދީގެން ޤައުމު އިސްލާހް ކުރެވޭނީ. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:51

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު މިހިނގަނީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ކަން ހިނގި ގޮތައް

ޒާލިފް: ޕީޕީއެމްގައި ހުރެގެން އިލްހާމް ދެއްކި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަހުގީގް މިހާރު ވާނީ ނިމިފައި. އެހެންވީމާ ބަންދު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. މިހާރު އެކަން އެކުރަނީ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮވެގެނެއް ނޫން. ޤާނޫނީ ވާހަކަ މިހާރު ދައްކަންވެސް ލަދުގަނޭ. މިހާރު މިހިނގަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުމަށްވުރެ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ކަންކުރި ގޮތައް. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:47

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުންނަށްވެސް އެނގޭނެ އެކުރަނީ ގޯސް ތަހުގީގެއްކަން

ޒާލިފް: މިހާރު މިފެންނަނީ ވަކި މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތައް ކުރަނީ. ތަހުގީގް ކުރާ ފުލުހުންވެސް އެކަން ކުރަނީ އެމީހުން ބޭނުންވެގެނެއް ނޫން. އެމީހުން އެކަން ކުރަނީ ބަޔަކު ބުނީތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިގެން ކުރާކަމެއް. އެމީހުންނަށްވެސް އެނގޭ އެއީ ކަމެއް އޮވެގެން ކުރާ ތަހުގީގެއް ނޫންތައް. މިވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ތެރޭގައި ފްރޭމް ކުރެވިގެން ކުރެވިފައިހުރި ކަންކަން އެނގޭނެ. ކޮމާންޑް ފްލޯ ކުރުމަށް ކުރި ކަންކަން އެމީހުންނަށް އެނގޭނެ

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:44

21:41

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހީއަކަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައެއް ނުބޭތިއްބޭނެ

ޒާލިފް: ހީއެއްގެ މައްޗަށް މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫން ހަދާފައި އެވަނީ އެކަމަށް. އެއީ ހަމަ މައުސޫމް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ އެޤާނޫން ވުޖޫދުވެގެން އައީ. އެއީ ދޮގު ތުހުމަތެއްގައި ދޮގު ހެއްކެތްގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެތީ. 

މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާމެދުވެސް އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތް. 

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:41

21:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

މެންބަރުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު

ޒާލިފް: މެންބަރުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވނީ ޤާނޫން އަސާސީއާ ޤާނޫން އތަކާ ޚިލާފަށް. އެމެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫންތައް ހަދައި ތަފާތު ނިންމުންތައް ނިންމަމުން އެދަނީ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމެއް. ވަކިވަރެއްގެ ކޯރަމެއް މަޖިލީހުން ކަންކުރާއިރު އޮންނާން ޖެހޭ. މިހާރު މަޖިލީހުން އެދަނީ އެހެނެއް ނޫން. ހިތުހުރިގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އެއަމަލު ކުރަނީ

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:39

21:36

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް

ޒާލިފް: ބަދުގައި ތިބި މީހުންގެ ސިއްހީ ޙާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ. އެމީހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކޭފަދަ ގޮތަކަށް. އެއީ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް

4 އޭޕްރިލް 2018 | ބުދަ 21:36

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:12
ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް މިސަރުކާރަކަށް ދެނެއް ނުވަދެވޭނެ
22:07
މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށޭނަ ތަނެއްގައެއް ނޫން
21:58
ޒުވާން ކުދިން މުޖުރިމުންނަށް ވެފައި އެބަހުރި
21:56
ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެ
21:53
ހަމައެކަނި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ސިއްރު ހެއްކަށް ބިނާކޮށް
21:51
އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ބަޔަކު އިމްތިޔާޒްތަކާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ
21:47
މިހާރު މިހިނގަނީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ކަން ހިނގި ގޮތައް
21:44
ފުލުހުންނަށްވެސް އެނގޭނެ އެކުރަނީ ގޯސް ތަހުގީގެއްކަން
21:41
ހީއަކަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައެއް ނުބޭތިއްބޭނެ
21:39
މެންބަރުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު
21:36
ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް