22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ސިޔާސީ ހައްޔަރީން

1127


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް މިސަރުކާރަކަށް ދެނެއް ނުވަދެވޭނެ

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށޭނަ ތަނެއްގައެއް ނޫން

ޒުވާން ކުދިން މުޖުރިމުންނަށް ވެފައި އެބަހުރި

ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެ

ހަމައެކަނި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ސިއްރު ހެއްކަށް ބިނާކޮށް

4 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 21:35

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް މިސަރުކާރަކަށް ދެނެއް ނުވަދެވޭނެ

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ސަރުކާރު މިހާރު މިއޮތީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭވަރަށްވުރެ ދުރުގައި. އެއަށްވުރެ ގިނައިން ޤާނޫނާ ޚިލާފް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ. އެކަންކަމާހުރެ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭކަށް ނެތް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށޭނަ ތަނެއްގައެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ޒާލިފް:މިހާރު މީހުން ބަންދުކޮށްފައިތިބި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީކީ އިންސާނުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއްގައެއް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:07

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޒުވާން ކުދިން މުޖުރިމުންނަށް ވެފައި އެބަހުރި

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ކަމަކާ ނުލައި ޒުވާން ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ބޭތިއްބުމުން އެމީހުން ނޮޑެތި މުޖްރިމުންނަށްވެ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަށް ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ހިސާބަށް ގޮސް އެބަހުރި. އެސްއޯއީވެސް ހަމަ އެގޮތައް އެއިއުލާން ކުރީ. ހަމަ ހިތައް އެރީމާ އެވީ ކުރަން. އެހެނެއް ނުވާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެ

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއްވެސް މުޖުތަމައެއްގައި މިގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ނުކުރޭ. ސިއްރު ހެއްކަކަށް ނުވަތަ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފައެއް ނުވޭ. ބަންދުކުރަނީ ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަން ޖެހިގެނެއް ނޫން. ކޮންމެ  ތުހުމަތެއްގައި ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ. މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ދެން އެއަށާ ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ތަހުގީގް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހަމައެކަނި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ސިއްރު ހެއްކަށް ބިނާކޮށް

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: މައްސަލަތަކުގައި މީހުްނ ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއް ނެތި. ހަމައެކަނި ސިއްރު ހެއްކަކަށް ބިނާކޮށް. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ސިއްރު ހެއްކެއް ދެވިދާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ބަޔަކު އިމްތިޔާޒްތަކާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ރައީސް މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބާފައެވަނީ އިމްތިޔާޒްތަކާ ޚިލާފަށް. އެކަމުގެ ޒިންމާ ރައީސް ޔާމީނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ވެރިން އަދި ހައްޔަރު ކުރުމާއި ޖަލު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންވެސް އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. އެފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދީގެން ޤައުމު އިސްލާހް ކުރެވޭނީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު މިހިނގަނީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ކަން ހިނގި ގޮތައް

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ޕީޕީއެމްގައި ހުރެގެން އިލްހާމް ދެއްކި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ތަހުގީގް މިހާރު ވާނީ ނިމިފައި. އެހެންވީމާ ބަންދު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. މިހާރު އެކަން އެކުރަނީ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮވެގެނެއް ނޫން. ޤާނޫނީ ވާހަކަ މިހާރު ދައްކަންވެސް ލަދުގަނޭ. މިހާރު މިހިނގަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުމަށްވުރެ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ކަންކުރި ގޮތައް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުންނަށްވެސް އެނގޭނެ އެކުރަނީ ގޯސް ތަހުގީގެއްކަން

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: މިހާރު މިފެންނަނީ ވަކި މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތައް ކުރަނީ. ތަހުގީގް ކުރާ ފުލުހުންވެސް އެކަން ކުރަނީ އެމީހުން ބޭނުންވެގެނެއް ނޫން. އެމީހުން އެކަން ކުރަނީ ބަޔަކު ބުނީތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިގެން ކުރާކަމެއް. އެމީހުންނަށްވެސް އެނގޭ އެއީ ކަމެއް އޮވެގެން ކުރާ ތަހުގީގެއް ނޫންތައް. މިވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ތެރޭގައި ފްރޭމް ކުރެވިގެން ކުރެވިފައިހުރި ކަންކަން އެނގޭނެ. ކޮމާންޑް ފްލޯ ކުރުމަށް ކުރި ކަންކަން އެމީހުންނަށް އެނގޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހީއަކަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައެއް ނުބޭތިއްބޭނެ

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ހީއެއްގެ މައްޗަށް މީހުން ބަންދުކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫން ހަދާފައި އެވަނީ އެކަމަށް. އެއީ ހަމަ މައުސޫމް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ އެޤާނޫން ވުޖޫދުވެގެން އައީ. އެއީ ދޮގު ތުހުމަތެއްގައި ދޮގު ހެއްކެތްގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެތީ. 

މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާމެދުވެސް އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

އަހުމަދު މުހުސިނު

މެންބަރުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: މެންބަރުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވނީ ޤާނޫން އަސާސީއާ ޤާނޫން އތަކާ ޚިލާފަށް. އެމެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫންތައް ހަދައި ތަފާތު ނިންމުންތައް ނިންމަމުން އެދަނީ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑު ގެއްލުމެއް. ވަކިވަރެއްގެ ކޯރަމެއް މަޖިލީހުން ކަންކުރާއިރު އޮންނާން ޖެހޭ. މިހާރު މަޖިލީހުން އެދަނީ އެހެނެއް ނޫން. ހިތުހުރިގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އެއަމަލު ކުރަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބަންދު ކުރެވިފައިވަނީ ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް

ކ. މާލެ


ޒާލިފް: ބަދުގައި ތިބި މީހުންގެ ސިއްހީ ޙާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ. އެމީހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ވާހަކަވެސް ނުދެއްކޭފަދަ ގޮތަކަށް. އެއީ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:36

ކޮމެންޓް