22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ

1414


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ޔާމީންގެ ޖަރީމާ ފޮރުވުން ނޫންކަމެއް މަޖިލީހަކުން ނުކުރާނެ

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަްނފެށީ އަމިއްލައަށް މުއްސަނދިވާން

ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނީ އަނދަގޮނޑި

ޤާނޫނާ ޚިލާފަކަށް ކަމެއް ނުކުރާނަން

3 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޔާމީންގެ ޖަރީމާ ފޮރުވުން ނޫންކަމެއް މަޖިލީހަކުން ނުކުރާނެ

ކ. މާލެ


ލަތީފް:މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް ތެރެއިން ދިވެހިންނަށް ލާބަޔާ ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން އުއްމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ. ރައީސް ޔާމީން ހިންގާފައިހުރި ޖަރީމާތައް ފޮރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ. އެކޮޅުގައިތިބި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮތީ ދެގޮތް. އެއީ އެކޮޅުގައި ތިބުން ނޫނީ ދޫނިދޫ ގޮޅިއަށް ދިއުން. ޤާނޫނީ ފޮނި މީރުކަމެއް އެއްވެސް ޒުވާނަކަށް ނުލިބޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:16

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަްނފެށީ އަމިއްލައަށް މުއްސަނދިވާން

ކ. މާލެ


ލަތީފް: ފޮނިކަނޑާފައި އައިސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މުއްސަނދިވާން. ކޮންމެ ކަމަކުން ބައިއެޅޭގޮތް ހަދަން ފެށީ. ބޭސް މަލަންކޮޅުންވެސް ބައިނަގަން ފެށީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:13

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ލަތީފް: ރައީސް ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. 2013 ގައި އެކަން ކުރަން ހަވާލު ކުރީ. އެތައް ވައުދެއް ވެގެން އައީ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވި. ކޮބާތޯ މަސްވެރިންނަށް ދިން 10 ހާސް ރުފިޔާ. ކޮބާތޯ ނެގި ތެޔޮ. ވައުދުތައް 95 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަވެއްޖެޔޭ. ފުދުނީ 5 ޕަސެންޓް. އެއީ ވެރިކަމަށް އާދެވުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނީ އަނދަގޮނޑި

ކ. މާލެ


ލަތީފް: ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ. ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވާކަށް ނުޖެހޭ. ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް ނިންމިއަސް އިލންތިޚާބެއް ބާއްވާކަށް ނުކެރޭނެ. މިހާރު ރައީސްގެ ސިފަ ގެއްލިއްޖެ. މިހާރު އެބޮޑާކަމެއް ނުދެއްކެއެއް ނޫންތޯ.ނުކުރޭ ނޫންތޯ ނުކުންނާކަށް. ދެން އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބޭނެ. ލިބުނިއްޔާ ލިބޭނީ މިޤައުމުްނ އަނދަގޮނޑި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަކަށް ކަމެއް ނުކުރާނަން

ކ. މާލެ


ލަތީފް:އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާކަށް. އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިހުށަހަޅަނީ.ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފުކޮށް ބުނަން ޖެހޭނެ ގޮނޑިގެއްލިއްޖެޔޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަނށް އެނގޭ މިހެން ވާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީން ގާތު ޤައުމު ފާލުން ނެއްޓޭ ވާހަކަ. އެކަން ރަނގަޅު ނުކުރީމަ ނުކުތީ. އެހެންވީމާ ގޮނޑި ގެއްލުނަސްް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެހެޔޮ ދޫނިދޫގައި ބޭއްވިއަސް. 

މިއީ ސަރުކާރެއްހިންގަނީކީ ނޫން. މިއީ ދެމަފިރިން ހިންގާ ކަންތައްގަނޑެއް. ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހާ ހައްޔަރު ކުރަނީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރެއް ހިނގާހެން ހިނގާ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ

ކ. މާލެ


ލަތީފް:ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކައުންސިލްތައް ހޮވީ. އެކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަށުގެ އެންމެ ފައިދާއަށް. އެހެންވީމާ އެކައުންސިލްތަކުން ބުނާނެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ. ރަނގަޅުކުރަން އެދުނަސް އެކަމެއް ނުކުރޭ. ތަރައްޤީގެ ކަނަކްނަ ކުރަނީ އެކިދުވަހު އެކިގޮތައް. ޕްލޭނެއް ނޯވެ. މިހާރު ދިއްދޫގައިވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިގެން އެއުޅެނީ. ދިއްދޫއަކީ ގިނަ އެއްޗެހި ދުއްވާ ޤައުމެއް. އެހެންވެ ރައްޔިތުން އެދިގެން ކައުންސިލުން އެދުނީ . ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތައް ކަންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެކަން އެހެން ނުކުރީ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން ނިކުތީ. ނުކުީމަ މިލަނީ ޖަލަށް. ސަރުކާރެއް ހިނގާހެނެއްނޫން މިސަރުކާރު މިހިނގަނީ. ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަންކުރަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ގެއްލުން ލިބެނީ. މިކަމުގެ ފައިދާ ބަޔަކު އެބަ ނަގާ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިސަރުކާރަކީ ޤާނޫން އަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ސަރުކާރެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ލަތީފް: މިސަރުކާރުން ޤާނޫން އަސާސީއަކަށް ޤާނޫން ތަކަކަށް ނުބަލާނެ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ކަމެއް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކުރަނީ. އެކަމަކު އެބަހުރި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކެއް ސޮއިކޮށްފައިހުރި. އޭގެން އެއްބައެއް އައިޕީޔޫއަކީ. އެމީހުން ބަލާނެ. އެމީހުންނަށް އެނގޭ ވާނުވާ. އެކަމަކު މިސަރުކާރަކީ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޯ ނުލަނބާ ބޯހަރު ސަރުކާރެއް. އެކަމކު އަބަދަކު މިހެންނެއް ނޯންނާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް ކަންކަން ވާން ޖެހެނީ

ކ. މާލެ


ލަތީފް: ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތައް ކޯޓުތަކުން ހުކުމް ނެރެންވީ. މަޖިލީހުންވެސް ކަންކުރަންވީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް. ކައުންސިލްތަކުންވެސް ކަންކުރަންވީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް. އެނޫްނ ގޮތަކަށް ކަންކުރާ މީހުން ނުވަތަ އެއްޗެއް ބުނާ މީހަކު ކުޑަގޮޅިއަށް ލާންވީ. ދަރުބާރު ފެކްޝަނުން ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔާ ހިތުހުރިކަމެއް ކުރަންވީ. އިދިކޮޅު ބަޔަކު ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވީ ޖަލަށް ލާންވީ.

އެކަމަކު އަބަދަކު މިގޮތަކަށް ނޯންނާނެ. މިހާރު އޮތީ މިކަން ނިމުން ވަރަށް ކައިރީގައި. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ނިންމާނަން. މިއަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ދާދި އަވަހަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

12 މެނމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަކަށް އަދި ނުނިންމާ

ކ. މާލެ


ލަތީފް: މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޮޓުގެ އެއްވެސް އަމުރަކުންވިއަސް ސަރކިއުލާއަކުންވ އަދި އަމުރަކުންވިއަސް 12 މެމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަކަށް ނުނިންމާ. އެކަމަކު މުލައްދަނޑީގައި ބާރު ހުރީމާ ސަރުކާރުން ހިތުހުރިކަމެއް ކުރަނީ. މިހާރު ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެދަނީ ޤާނޫންތައް ހަދަމުން. އެކަމަކު އެއީކީ ސައްޙަ އެއްޗެއް ނޫން. އެއަކަށް ނުޖެހޭނެ ޢަމަލް ކުރާކަށް.

12 މެމްބަރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ކިތައްމެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއަސް ނުދާނަން. އަދި ގޮނޑިތައް ގެއްލުވާލިއަސް މި 12 ދާއިރާއިން އެންމެ ދާއިރާއެއްވެސް ކާމިޔާބު ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

ކޮމެންޓް