ފަލަ ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ

  • ޔާމީންގެ ޖަރީމާ ފޮރުވުން ނޫންކަމެއް މަޖިލީހަކުން ނުކުރާނެ
  • ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަްނފެށީ އަމިއްލައަށް މުއްސަނދިވާން
  • ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޔާމީންގެ ޖަރީމާ ފޮރުވުން ނޫންކަމެއް މަޖިލީހަކުން ނުކުރާނެ

ލަތީފް:މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް ތެރެއިން ދިވެހިންނަށް ލާބަޔާ ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން އުއްމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ. ރައީސް ޔާމީން ހިންގާފައިހުރި ޖަރީމާތައް ފޮރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ. އެކޮޅުގައިތިބި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮތީ ދެގޮތް. އެއީ އެކޮޅުގައި ތިބުން ނޫނީ ދޫނިދޫ ގޮޅިއަށް ދިއުން. ޤާނޫނީ ފޮނި މީރުކަމެއް އެއްވެސް ޒުވާނަކަށް ނުލިބޭނެ

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:16
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަްނފެށީ އަމިއްލައަށް މުއްސަނދިވާން

ލަތީފް: ފޮނިކަނޑާފައި އައިސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މުއްސަނދިވާން. ކޮންމެ ކަމަކުން ބައިއެޅޭގޮތް ހަދަން ފެށީ. ބޭސް މަލަންކޮޅުންވެސް ބައިނަގަން ފެށީ

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:13
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ލަތީފް: ރައީސް ޔާމީނަކަށް ދެން ރަނގަޅަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. 2013 ގައި އެކަން ކުރަން ހަވާލު ކުރީ. އެތައް ވައުދެއް ވެގެން އައީ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވި. ކޮބާތޯ މަސްވެރިންނަށް ދިން 10 ހާސް ރުފިޔާ. ކޮބާތޯ ނެގި ތެޔޮ. ވައުދުތައް 95 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަވެއްޖެޔޭ. ފުދުނީ 5 ޕަސެންޓް. އެއީ ވެރިކަމަށް އާދެވުން. 

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:08
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭނީ އަނދަގޮނޑި

ލަތީފް: ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ. ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވާކަށް ނުޖެހޭ. ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް ނިންމިއަސް އިލންތިޚާބެއް ބާއްވާކަށް ނުކެރޭނެ. މިހާރު ރައީސްގެ ސިފަ ގެއްލިއްޖެ. މިހާރު އެބޮޑާކަމެއް ނުދެއްކެއެއް ނޫންތޯ.ނުކުރޭ ނޫންތޯ ނުކުންނާކަށް. ދެން އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބޭނެ. ލިބުނިއްޔާ ލިބޭނީ މިޤައުމުްނ އަނދަގޮނޑި

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:05
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޤާނޫނާ ޚިލާފަކަށް ކަމެއް ނުކުރާނަން

ލަތީފް:އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާކަށް. އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިހުށަހަޅަނީ.ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފުކޮށް ބުނަން ޖެހޭނެ ގޮނޑިގެއްލިއްޖެޔޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަނށް އެނގޭ މިހެން ވާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީން ގާތު ޤައުމު ފާލުން ނެއްޓޭ ވާހަކަ. އެކަން ރަނގަޅު ނުކުރީމަ ނުކުތީ. އެހެންވީމާ ގޮނޑި ގެއްލުނަސްް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އެހެޔޮ ދޫނިދޫގައި ބޭއްވިއަސް. 

މިއީ ސަރުކާރެއްހިންގަނީކީ ނޫން. މިއީ ދެމަފިރިން ހިންގާ ކަންތައްގަނޑެއް. ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މީހާ ހައްޔަރު ކުރަނީ. 

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 22:02
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސަރުކާރެއް ހިނގާހެން ހިނގާ ސަރުކާރެއް ނޫން މިއީ

ލަތީފް:ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކައުންސިލްތައް ހޮވީ. އެކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަށުގެ އެންމެ ފައިދާއަށް. އެހެންވީމާ އެކައުންސިލްތަކުން ބުނާނެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް. އެކަމަކު އެމީހުންނަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ. ރަނގަޅުކުރަން އެދުނަސް އެކަމެއް ނުކުރޭ. ތަރައްޤީގެ ކަނަކްނަ ކުރަނީ އެކިދުވަހު އެކިގޮތައް. ޕްލޭނެއް ނޯވެ. މިހާރު ދިއްދޫގައިވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިގެން އެއުޅެނީ. ދިއްދޫއަކީ ގިނަ އެއްޗެހި ދުއްވާ ޤައުމެއް. އެހެންވެ ރައްޔިތުން އެދިގެން ކައުންސިލުން އެދުނީ . ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތައް ކަންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެކަން އެހެން ނުކުރީ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން ނިކުތީ. ނުކުީމަ މިލަނީ ޖަލަށް. ސަރުކާރެއް ހިނގާހެނެއްނޫން މިސަރުކާރު މިހިނގަނީ. ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަންކުރަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ގެއްލުން ލިބެނީ. މިކަމުގެ ފައިދާ ބަޔަކު އެބަ ނަގާ. 

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:55
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މިސަރުކާރަކީ ޤާނޫން އަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ސަރުކާރެއް ނޫން

ލަތީފް: މިސަރުކާރުން ޤާނޫން އަސާސީއަކަށް ޤާނޫން ތަކަކަށް ނުބަލާނެ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ކަމެއް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކުރަނީ. އެކަމަކު އެބަހުރި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކެއް ސޮއިކޮށްފައިހުރި. އޭގެން އެއްބައެއް އައިޕީޔޫއަކީ. އެމީހުން ބަލާނެ. އެމީހުންނަށް އެނގޭ ވާނުވާ. އެކަމަކު މިސަރުކާރަކީ އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޯ ނުލަނބާ ބޯހަރު ސަރުކާރެއް. އެކަމކު އަބަދަކު މިހެންނެއް ނޯންނާނެ. 

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:48
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް ކަންކަން ވާން ޖެހެނީ

ލަތީފް: ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތައް ކޯޓުތަކުން ހުކުމް ނެރެންވީ. މަޖިލީހުންވެސް ކަންކުރަންވީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް. ކައުންސިލްތަކުންވެސް ކަންކުރަންވީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތައް. އެނޫްނ ގޮތަކަށް ކަންކުރާ މީހުން ނުވަތަ އެއްޗެއް ބުނާ މީހަކު ކުޑަގޮޅިއަށް ލާންވީ. ދަރުބާރު ފެކްޝަނުން ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔާ ހިތުހުރިކަމެއް ކުރަންވީ. އިދިކޮޅު ބަޔަކު ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ ގޯސްވީ ޖަލަށް ލާންވީ.

އެކަމަކު އަބަދަކު މިގޮތަކަށް ނޯންނާނެ. މިހާރު އޮތީ މިކަން ނިމުން ވަރަށް ކައިރީގައި. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ނިންމާނަން. މިއަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ދާދި އަވަހަށް

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:45
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
12 މެނމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަކަށް އަދި ނުނިންމާ

ލަތީފް: މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޮޓުގެ އެއްވެސް އަމުރަކުންވިއަސް ސަރކިއުލާއަކުންވ އަދި އަމުރަކުންވިއަސް 12 މެމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަކަށް ނުނިންމާ. އެކަމަކު މުލައްދަނޑީގައި ބާރު ހުރީމާ ސަރުކާރުން ހިތުހުރިކަމެއް ކުރަނީ. މިހާރު ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެދަނީ ޤާނޫންތައް ހަދަމުން. އެކަމަކު އެއީކީ ސައްޙަ އެއްޗެއް ނޫން. އެއަކަށް ނުޖެހޭނެ ޢަމަލް ކުރާކަށް.

12 މެމްބަރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ކިތައްމެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއަސް ނުދާނަން. އަދި ގޮނޑިތައް ގެއްލުވާލިއަސް މި 12 ދާއިރާއިން އެންމެ ދާއިރާއެއްވެސް ކާމިޔާބު ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ

3 އޭޕްރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:41