22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުހީ: މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ

1096


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚުލާސާ

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ވިސާދިނުން

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލެތޮއްޖެހުން

2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 21:36

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


ޑެމަރޭޖް އަރާ މުދާ ގިނަވެއްޖެ. މިވަގުތު މިކަން ހައްލުވަންދެން އެހެން ވެގެން ނުވާނެ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


ކަސްޓަމުން އެއްޗެހި ނެރޭއިރު އެހާބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމަލެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ފިހާރަތަކަށް ފެންކޭސް ބާލާއިރު ޓްރެފިކް މައްސަލަ ބޮޑުވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:08

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ވިސާދިނުން

ކ. މާލެ


އިންޑިއާ އިން ވިސާނުދޭނަމެކޭ ނުބުނެ. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުވެއްޖެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މާލެ މަގުތައް ތޮއްޖެހޭ ވަގުތު ބަރުގޮނުއަޅާ. އެއްސަބަބު މަގުތަކުގައި މީހުން އަރުވަން ޓެކްސީ މަޑުކުރާ އުސޫލު: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މުޅިމާލޭގައި ކޮންޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް. މަގުތަކުގައި ހޮޅިތައް އޮތީ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

24 ގަޑިއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވުން

ކ. މާލެ


ދިހައެއް ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމި އިރު އޭރުވެސް އިނގޭ އެކުރީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:00

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު

ކ. މާލެ


އެއްދުވަހުން އިންޕޯޓު ލައިސަންސް ދޫކުރާގޮތް ހެދުނު ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވިދާޅުވެވުނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން

ކ. މާލެ


 ޕިއްޒާހަޓު ހުޅުވުމަކީ ތަރައްގީ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން

ކ. މާލެ


ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މުދާއުފުލުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ކަމަކަށް. އެއުޅެނީ ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރަން ބޭފުޅުން ކޮޅަކަށް ދަތިފުޅު ވެގެން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ކޮރަޕްޝަން

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މިގޮތަށް ހުރުމުން އިކޮނޮމީގެ އާ ތިޔަރީތަކެއް ލިޔަން ޖެހޭނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ވަޒީފާ އުފެދުން

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ނައްތާލަންތައް ފެންނަނީ. އޭރަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާކަށް ފުރުޝަތެއް ނުލިބޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މިއަދު ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުން މަދުވެއްޖެ. މީރާއިން ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ފައިދާތައް ނަގަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މިހާރު މިގެނައި ސިޔާސަތުން މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން. އަތޮޅުތަކު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ތަކެތި އަގުބޮޑުވާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


ފަހަރެއްގައި ލ. ގަމުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހޮސްޕިޓަލެއް ނުހިންގިދާނެ. އެކަމަކު މާލޭގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް 25 ބުރިއަށް ނުނެގިޔަސް އެޅޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:43

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މާލޭގައި 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅާކަށް އަދި ނުޖެހޭ. ކޮންކްރީޓަށް އެކަނި 140 މިލިޔަން ޑޮލަރުދާ ކަމަށް ބުނޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މި ސަރުކާރުން ކޯޓާއެއް ނަގައިފިއްޔާ ވާނެ ގޮތް ވިސްނަވާ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުން މާލެއަށް މިމައްސަލަ ދިމާވީ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކ. މާލެ


މަގުތައް ތޮއްޖެހުމަށް ކުރިކަންކަމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަލަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:38

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުން

ކ. މާލެ


މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް އަންނަންޖެހޭ: ފައްޔާޒު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:37

ކޮމެންޓް