ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ: މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ

2,146

ޚުލާސާ

  • މާލެ ތޮއްޖެހުން
  • މާލެ ތޮއްޖެހުން
  • ވިސާދިނުން

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:36

22:11

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ޑެމަރޭޖް އަރާ މުދާ ގިނަވެއްޖެ. މިވަގުތު މިކަން ހައްލުވަންދެން އެހެން ވެގެން ނުވާނެ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:11

22:08

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކަސްޓަމުން އެއްޗެހި ނެރޭއިރު އެހާބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމަލެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ފިހާރަތަކަށް ފެންކޭސް ބާލާއިރު ޓްރެފިކް މައްސަލަ ބޮޑުވޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:08

22:05

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ވިސާދިނުން

އިންޑިއާ އިން ވިސާނުދޭނަމެކޭ ނުބުނެ. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުވެއްޖެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:05

22:03

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލެ މަގުތައް ތޮއްޖެހޭ ވަގުތު ބަރުގޮނުއަޅާ. އެއްސަބަބު މަގުތަކުގައި މީހުން އަރުވަން ޓެކްސީ މަޑުކުރާ އުސޫލު: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:03

22:01

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެތޮއްޖެހުން

މުޅިމާލޭގައި ކޮންޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް. މަގުތަކުގައި ހޮޅިތައް އޮތީ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:01

22:00

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

24 ގަޑިއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވުން

ދިހައެއް ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމި އިރު އޭރުވެސް އިނގޭ އެކުރީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:00

21:57

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު

އެއްދުވަހުން އިންޕޯޓު ލައިސަންސް ދޫކުރާގޮތް ހެދުނު ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވިދާޅުވެވުނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:57

21:56

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން

 ޕިއްޒާހަޓު ހުޅުވުމަކީ ތަރައްގީ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް  

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:56

21:51

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން

ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މުދާއުފުލުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ކަމަކަށް. އެއުޅެނީ ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރަން ބޭފުޅުން ކޮޅަކަށް ދަތިފުޅު ވެގެން

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:51

21:49

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ކޮރަޕްޝަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މިގޮތަށް ހުރުމުން އިކޮނޮމީގެ އާ ތިޔަރީތަކެއް ލިޔަން ޖެހޭނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:49

21:48

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ވަޒީފާ އުފެދުން

ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ނައްތާލަންތައް ފެންނަނީ. އޭރަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާކަށް ފުރުޝަތެއް ނުލިބޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:48

21:47

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މިއަދު ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުން މަދުވެއްޖެ. މީރާއިން ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ފައިދާތައް ނަގަނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:47

21:44

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މިހާރު މިގެނައި ސިޔާސަތުން މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން. އަތޮޅުތަކު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ތަކެތި އަގުބޮޑުވާނެ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:44

21:43

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

ފަހަރެއްގައި ލ. ގަމުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހޮސްޕިޓަލެއް ނުހިންގިދާނެ. އެކަމަކު މާލޭގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް 25 ބުރިއަށް ނުނެގިޔަސް އެޅޭނެ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:43

21:41

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލޭގައި 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅާކަށް އަދި ނުޖެހޭ. ކޮންކްރީޓަށް އެކަނި 140 މިލިޔަން ޑޮލަރުދާ ކަމަށް ބުނޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:41

21:39

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން

މި ސަރުކާރުން ކޯޓާއެއް ނަގައިފިއްޔާ ވާނެ ގޮތް ވިސްނަވާ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުން މާލެއަށް މިމައްސަލަ ދިމާވީ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:39

21:38

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލެ ތޮއްޖެހުން

މަގުތައް ތޮއްޖެހުމަށް ކުރިކަންކަމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަލަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:38

21:37

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުން

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް އަންނަންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:37

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

hirigaahusham

22:11
މާލެ ތޮއްޖެހުން
22:08
މާލެ ތޮއްޖެހުން
22:05
ވިސާދިނުން
22:03
މާލެ ތޮއްޖެހުން
22:01
މާލެތޮއްޖެހުން
22:00
24 ގަޑިއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވުން
21:57
ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު
21:56
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން
21:51
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން
21:49
ކޮރަޕްޝަން
21:48
ވަޒީފާ އުފެދުން
21:47
މާލެ ތޮއްޖެހުން
21:44
މާލެ ތޮއްޖެހުން
21:43
މާލެ ތޮއްޖެހުން
21:41
މާލެ ތޮއްޖެހުން
21:39
މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން
21:38
މާލެ ތޮއްޖެހުން
21:37
މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުން