ފަލަސުރުހީ: މާލެ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ

  • މާލެ ތޮއްޖެހުން
  • މާލެ ތޮއްޖެހުން
  • ވިސާދިނުން
 
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

ޑެމަރޭޖް އަރާ މުދާ ގިނަވެއްޖެ. މިވަގުތު މިކަން ހައްލުވަންދެން އެހެން ވެގެން ނުވާނެ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:11
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

ކަސްޓަމުން އެއްޗެހި ނެރޭއިރު އެހާބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމަލެއް ނުވޭ. އެކަމަކު ފިހާރަތަކަށް ފެންކޭސް ބާލާއިރު ޓްރެފިކް މައްސަލަ ބޮޑުވޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:08
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ވިސާދިނުން

އިންޑިއާ އިން ވިސާނުދޭނަމެކޭ ނުބުނެ. އެކަމަކު އެކަން ހައްލުވެއްޖެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:05
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލެ މަގުތައް ތޮއްޖެހޭ ވަގުތު ބަރުގޮނުއަޅާ. އެއްސަބަބު މަގުތަކުގައި މީހުން އަރުވަން ޓެކްސީ މަޑުކުރާ އުސޫލު: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:03
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެތޮއްޖެހުން

މުޅިމާލޭގައި ކޮންޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް. މަގުތަކުގައި ހޮޅިތައް އޮތީ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:01
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
24 ގަޑިއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވުން

ދިހައެއް ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމި އިރު އޭރުވެސް އިނގޭ އެކުރީ ތާކުންތާކު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 22:00
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު

އެއްދުވަހުން އިންޕޯޓު ލައިސަންސް ދޫކުރާގޮތް ހެދުނު ވާހަކަ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވިދާޅުވެވުނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:57
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން

 ޕިއްޒާހަޓު ހުޅުވުމަކީ ތަރައްގީ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް  

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:56
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުން

ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މުދާއުފުލުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ކަމަކަށް. އެއުޅެނީ ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރަން ބޭފުޅުން ކޮޅަކަށް ދަތިފުޅު ވެގެން

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:51
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ކޮރަޕްޝަން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މިގޮތަށް ހުރުމުން އިކޮނޮމީގެ އާ ތިޔަރީތަކެއް ލިޔަން ޖެހޭނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:49
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
ވަޒީފާ އުފެދުން

ސަރުކާރުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ނައްތާލަންތައް ފެންނަނީ. އޭރަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާކަށް ފުރުޝަތެއް ނުލިބޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:48
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

މިއަދު ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުން މަދުވެއްޖެ. މީރާއިން ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ފައިދާތައް ނަގަނީ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:47
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

މިހާރު މިގެނައި ސިޔާސަތުން މާލެ އެކަންޏެއް ނޫން. އަތޮޅުތަކު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ތަކެތި އަގުބޮޑުވާނެ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:44
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

ފަހަރެއްގައި ލ. ގަމުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހޮސްޕިޓަލެއް ނުހިންގިދާނެ. އެކަމަކު މާލޭގައި ފެންވަރު ރަގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް 25 ބުރިއަށް ނުނެގިޔަސް އެޅޭނެ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:43
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

މާލޭގައި 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅާކަށް އަދި ނުޖެހޭ. ކޮންކްރީޓަށް އެކަނި 140 މިލިޔަން ޑޮލަރުދާ ކަމަށް ބުނޭ

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:41
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން

މި ސަރުކާރުން ކޯޓާއެއް ނަގައިފިއްޔާ ވާނެ ގޮތް ވިސްނަވާ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުން މާލެއަށް މިމައްސަލަ ދިމާވީ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:39
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލެ ތޮއްޖެހުން

މަގުތައް ތޮއްޖެހުމަށް ކުރިކަންކަމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަލަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:38
Writer Profile Picture
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުން

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް އަންނަންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 21:37