21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ: ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުވުން

1220


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ޤައުމު މިއޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުގައި

ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ

ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ

ރައީސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ

ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިސަރުކާރު ގެންދެވިދާނެ

1 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:37

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤައުމު މިއޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުގައި

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީންސުރެ މިފެންނަނީ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ކެނޑިގެން. މިހާރު މިއޮތީ ވަރަސް ދެރަވަރުގެ ހާލަތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދުނާމްވެ ވަރަށް ހުތުރުވެފައި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:19

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިއަދު ފުލުހުން މާދަމާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން، އަނެއްކާ އަނެއް ބަޔަކު. އެގޮތައް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:16

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ސުޕްރީމް ކޮޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒް ނުކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: މިހާރު މިއީ ލޯ ލެސް ސްޓޭޓެއް. މިހިސާބަށް ގެނައި މީހުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ. އެކަން ކުރަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރުކޮށް މިކަމުގެ ތަހުގީގް ކުރަން ޖެހޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:09

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިސަރުކާރު ގެންދެވިދާނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިހާރު މިސަރުކާރު ގެންދެވިދާނެ. އެއީ ބަޔަކާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ބާއްވައިގެން ވަކިބަޔަކު ހެރެސް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު ކިތައްމެ ދުވަހެއް. އެކަމަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިސަރުކާރު ގެންދެވޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން ނޫން ގޮތެއް ނޫން

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: މިކަން ނިމޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން. ޣައިިރު ޤާނޫނީ ކަންކަން ކުރި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވެން ޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތަކަށް މިހާރު މިއޮތް ކަންކަމުންސަލާމތެއް ނުވެވޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

އަހުމަދު މުހުސިނު

އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށް

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނީ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް. އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓާފައި ކިހިނެއްތޯ އެކޯޓު ލައްވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުވޭނީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އަހުމަދު މުހުސިނު

ވަކީލުންނާމެދުވެސް ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: އާޒިމާ ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރިއަސް ތަބައެއް ނުވާނަމޭ. އެހެން ވަކީލަކު އެހެން ވިދާޅުވިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަންވީ. ވަރަށް ނާއިންސާފުން ކަންކަން މިދަނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

އަހުމަދު މުހުސިނު

މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައިވެސް ދެކެވުނު

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: މެންބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ޤާނޫން އަސާސީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި. އޭރު ނިންމީ އެފަދައިން އަމަލް ކުރާ މެންބަރަކާ ސިޔާސީ ކަމަކާއޭ ކުރިމަތިލާނީ. އެއީ ދެން ރައްޔިތުންގެ ގާތައް ދާއިރުއޭ އެމީހަކު އެކަމާ ފޭސް ކުރާނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:57

އަހުމަދު މުހުސިނު

އެގޮތައް މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ގެއްލުވައެއް ނުލެވޭނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން މެންބަރުންތަކެއް ގެއްލުމަކީ މެންބަރުން ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އެހެން ޕާޓީތަކުންވެސް އެބަހުރި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ގެންގޮސްފައި. މިއީ އެހެންބައެއްގެ މުދާ ފޭރިގަތުން ކަހަލަ ކަމެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުކުމަކުން ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ.

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ. އެއަމުރަކީ ބަލައިގަނެވޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމުން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފެއް ނުވެވޭނެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަންބޮޑުވާވަރުގެ ކަމެއް ދިމާވުމަކީ ހުކުމެއް ގޯސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. 

ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަނުގައިވެސް އެބަހުރި ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ބަލައި ނުގަނެވޭ ހުކުމް ކޮށްފައި މިގޮތަކަށް ނުކުރޭ ކަންކަމެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:51

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފެބްރުއަރީ އަމުރުގެ ފަހުން ހިނގި ކަންކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ދުސްތޫރީގޮތުން ސައްޙަ ނޫން އެސްއޯއީ އެއް އިއުލާން ކުރީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭ. އެކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރުގެ ބައިތައް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: ހުކުމަށްފަހު ދެފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް އަނެއް ތިންފަނޑިޔާރުން ލައްވާ އެހުކުމުގެ ބައިތަކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. އަނެއް ކަމަކީ އެއަމުރު ނެރުމާ އެއަމުރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރުމާ ދެމެދު އެހެން ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ އެފަދަ ހާލަތެއް ނާދޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮތީ ބިރުވެރިކަމެއްގައި

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ: 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 2 ފަނޑިޔާރަކަށް ތުހުމަތެއް ކުރެވުނީ. އަދި އެތުހުމަތު ސާބިތުވިއަސް އެހުކުމްގެ ސައްޙަ ކަމެއް ނުގެއްލޭނެ. އެއީ ސޮއިކުރެއްވި 3 ފަނޑިޔާރުން އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ އެހުކުމް ސައްޙަ ވާނެ. 

އަނެއް ކަމަކަށް ފުރާޅު ނަގައިގެން ދަމާ ކޫއްތާފައި ގެންގޮސް އެފަނޑިޔާރުން މިހާރު ބައިތިއްބާފައި ތިބި ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓު އެއޮތީ ވަރަސް ބިރުވެރިކަމެއްގައި. މިހާރު އެކޯޓު އެއޮތީ މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ކަމެއް ކުރުމަށް އެކޯޓަށް ބޭނުންވާ އުންސުރުތަކެއް މިހާރަކު ނެތް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

އޮޅުވާލައިގެން ހުކުމެއް ނުނެރެވޭނެ

ކ. މާލެ


ދިޔާނާ:ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ނެރުނީ އޮޅުވާލައިގެންނޭ ބުނަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. އެކަން އެހެނެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެން ބުނާނަމަ ދައުލަތުން އެބުނެވެނީ ތިން ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ތަސައްރަފް ނުފުދެނިއްޔޭ. އެއީ ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ކޮމެންޓް