ފަލަ ސުރުޚީ: ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުވުން

  • ޤައުމު މިއޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުގައި
  • ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ
  • ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޤައުމު މިއޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރުގައި

ދިޔާނާ: ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީންސުރެ މިފެންނަނީ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ކެނޑިގެން. މިހާރު މިއޮތީ ވަރަސް ދެރަވަރުގެ ހާލަތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދުނާމްވެ ވަރަށް ހުތުރުވެފައި 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:19
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ

ދިޔާނާ: ފުލުހުންނަކަށް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. މިއަދު ފުލުހުން މާދަމާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން، އަނެއްކާ އަނެއް ބަޔަކު. އެގޮތައް ވަކީލުން ސަސްޕެންޑެއް ނުކުރެވޭނެ.

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:16
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ

ދިޔާނާ: ސުޕްރީމް ކޮޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒް ނުކުރި ފަރާތްތަކާމެދު ޕީޖީން ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ. 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:11
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ރައީސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ

ދިޔާނާ: މިހާރު މިއީ ލޯ ލެސް ސްޓޭޓެއް. މިހިސާބަށް ގެނައި މީހުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ. އެކަން ކުރަން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް ޔާމީން މަޤާމުން ދުރުކޮށް މިކަމުގެ ތަހުގީގް ކުރަން ޖެހޭ.

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:09
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިސަރުކާރު ގެންދެވިދާނެ

ދިޔާނާ: ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިހާރު މިސަރުކާރު ގެންދެވިދާނެ. އެއީ ބަޔަކާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ބާއްވައިގެން ވަކިބަޔަކު ހެރެސް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު ކިތައްމެ ދުވަހެއް. އެކަމަށް ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ ކޯޓަށް މިސަރުކާރު ގެންދެވޭނެ. 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:06
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން ނޫން ގޮތެއް ނޫން

ދިޔާނާ: މިކަން ނިމޭނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން. ޣައިިރު ޤާނޫނީ ކަންކަން ކުރި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވެން ޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތަކަށް މިހާރު މިއޮތް ކަންކަމުންސަލާމތެއް ނުވެވޭނެ

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:04
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަކަށް

ދިޔާނާ: ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނީ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް. އަނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓާފައި ކިހިނެއްތޯ އެކޯޓު ލައްވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުވޭނީ. 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 22:01
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ވަކީލުންނާމެދުވެސް ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް

ދިޔާނާ: އާޒިމާ ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރިއަސް ތަބައެއް ނުވާނަމޭ. އެހެން ވަކީލަކު އެހެން ވިދާޅުވިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަންވީ. ވަރަށް ނާއިންސާފުން ކަންކަން މިދަނީ 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:58
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައިވެސް ދެކެވުނު

ދިޔާނާ: މެންބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ޤާނޫން އަސާސީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި. އޭރު ނިންމީ އެފަދައިން އަމަލް ކުރާ މެންބަރަކާ ސިޔާސީ ކަމަކާއޭ ކުރިމަތިލާނީ. އެއީ ދެން ރައްޔިތުންގެ ގާތައް ދާއިރުއޭ އެމީހަކު އެކަމާ ފޭސް ކުރާނީ 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އެގޮތައް މެންބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ގެއްލުވައެއް ނުލެވޭނެ

ދިޔާނާ: ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން މެންބަރުންތަކެއް ގެއްލުމަކީ މެންބަރުން ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އެހެން ޕާޓީތަކުންވެސް އެބަހުރި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ގެންގޮސްފައި. މިއީ އެހެންބައެއްގެ މުދާ ފޭރިގަތުން ކަހަލަ ކަމެއް

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:54
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހުކުމަކުން ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ.

ދިޔާނާ: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ. އެއަމުރަކީ ބަލައިގަނެވޭ އެއްޗަކަށް ނުވުމުން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފެއް ނުވެވޭނެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަންބޮޑުވާވަރުގެ ކަމެއް ދިމާވުމަކީ ހުކުމެއް ގޯސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. 

ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަނުގައިވެސް އެބަހުރި ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ބަލައި ނުގަނެވޭ ހުކުމް ކޮށްފައި މިގޮތަކަށް ނުކުރޭ ކަންކަމެއް

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:51
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފެބްރުއަރީ އަމުރުގެ ފަހުން ހިނގި ކަންކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ

ދިޔާނާ: ދުސްތޫރީގޮތުން ސައްޙަ ނޫން އެސްއޯއީ އެއް އިއުލާން ކުރީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭ. އެކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ. 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:47
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރުގެ ބައިތައް އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެ

ދިޔާނާ: ހުކުމަށްފަހު ދެފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް އަނެއް ތިންފަނޑިޔާރުން ލައްވާ އެހުކުމުގެ ބައިތަކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. އަނެއް ކަމަކީ އެއަމުރު ނެރުމާ އެއަމުރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރުމާ ދެމެދު އެހެން ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ އެފަދަ ހާލަތެއް ނާދޭ

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:44
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮތީ ބިރުވެރިކަމެއްގައި

ދިޔާނާ: 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 2 ފަނޑިޔާރަކަށް ތުހުމަތެއް ކުރެވުނީ. އަދި އެތުހުމަތު ސާބިތުވިއަސް އެހުކުމްގެ ސައްޙަ ކަމެއް ނުގެއްލޭނެ. އެއީ ސޮއިކުރެއްވި 3 ފަނޑިޔާރުން އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ އެހުކުމް ސައްޙަ ވާނެ. 

އަނެއް ކަމަކަށް ފުރާޅު ނަގައިގެން ދަމާ ކޫއްތާފައި ގެންގޮސް އެފަނޑިޔާރުން މިހާރު ބައިތިއްބާފައި ތިބި ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓު އެއޮތީ ވަރަސް ބިރުވެރިކަމެއްގައި. މިހާރު އެކޯޓު އެއޮތީ މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު ކަމެއް ކުރުމަށް އެކޯޓަށް ބޭނުންވާ އުންސުރުތަކެއް މިހާރަކު ނެތް. 

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:42
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އޮޅުވާލައިގެން ހުކުމެއް ނުނެރެވޭނެ

ދިޔާނާ:ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް ނެރުނީ އޮޅުވާލައިގެންނޭ ބުނަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. އެކަން އެހެނެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެން ބުނާނަމަ ދައުލަތުން އެބުނެވެނީ ތިން ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ތަސައްރަފް ނުފުދެނިއްޔޭ. އެއީ ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން.

1 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 21:39