22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

872


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޚުލާސާ

ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަން ލިބޭ ޝަރަފެއް: ޝާހިދު

ޑިމޮކްރަސީގައި މައިނޯރަޓީގެ އަޑުއަހަންޖެހޭނެ: ޝާހިދު

އިބޫ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން އައިޕީޔޫއަށް އޮޅުވާލި : ޝާހިދު

12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވެން ޖެހޭނެ: އައިޕީޔޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި

31 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:36

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަން ލިބޭ ޝަރަފެއް: ޝާހިދު

ކ. މާލެ


ސިޔާސީ މައިދާނަުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލުމަކީ އެބޭފުޅުންނަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޝަރަފެއް ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑު ޖަލަށް ގެންދިޔައިރު ހީވަނީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެވުނުހެން، ގޮވަމުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް، ޖަލުގައި ވެސް ކުރަނީ ހެސްކިޔާފަ މުޒާހަރާ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

މުހަންމަދު ވިސާމް

ޑިމޮކްރަސީގައި މައިނޯރަޓީގެ އަޑުއަހަންޖެހޭނެ: ޝާހިދު

ކ. މާލެ


ޑިމޮކްރަސީގައި މައިނޯރަޓީޕާޓީގެ އަޑުއަހަންޖެހޭނެ، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ވަނީ ޖަލުގައި، ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ޖަލުގައި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން ހުންނެވީ ޖަލުގައި، ގާސިމް އިބްރާހިމް ހުންނެވީ ޖަލުގައި، އެންމެ ދެރަމިނިން އެބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން ވެސް ހުންނެވީ ޖަލުގައި 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

މުހަންމަދު ވިސާމް

އިބޫ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން އައިޕީޔޫއަށް އޮޅުވާލި : ޝާހިދު

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީދަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު ބަންދު ޖަހާ ޖަލަށް ނުލާކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޅުވާލީ، އެހެންނަމަވެސް ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާދިނިން، އެހެންމެ ފަހުން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

މުހަންމަދު ވިސާމް

12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވެން ޖެހޭނެ: އައިޕީޔޫ

ކ. މާލެ


އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ އިން ނިންމި ނިންމުންތަކާ އެކު ނެރުނު ގަރާރުގައި ވަނީ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އައިޕީޔޫއިން ބުނެފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 13 ޖުލައިގައި ނެރުނު އަމުރުގެ ކުރިން މެމްބަރުން ޕާޓީ އިން ވަކިވުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި ހަމައެހެންމެ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންކަމަށް އޭގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާ ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ފާސްވެދާނެތީ ކަމަށް ވެސް އައިޕީޔޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން 12 މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އައިޕީޔޫ އިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

މުހަންމަދު ވިސާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި

ކ. މާލެ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 49 މެމްބަރުންނަން ވަނީ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފައި، ދައުވާ އުފުލާ ނުވަތަ ޖަލުގައި، އިޕީޔޫ އިން ދަނީ މިކަންކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

މުހަންމަދު ވިސާމް

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ކ. މާލެ


މިރޭގެ މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:36

ކޮމެންޓް