ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

"ހުއްޓުވާ" ނަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

2,627

ޚުލާސާ

  • މިއީ އެންމެ ގިނައިން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ޤައުމު: އިމްތިޔާޒް
  • އަބްދުއް ރަހީމް، ތިމަންނަ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރި ކަމުގައިވިނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ: ދިޔާނާ
  • ވަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ: ދިޔާނާ ސައީދު

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:35

23:26

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިއީ އެންމެ ގިނައިން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ޤައުމު: އިމްތިޔާޒް

މިއީ ވެރިކަމުގެ ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ޤައުމު. މިއީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މިލިޓަރީ ޔުނީފޯމް އެޅި މީހުން މަގުތައް މަތީގައި އުޅޭ ޤައުމު. ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް މި ޤައުމު މިއތީ ކުރީގައި. ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންވެސް އިންތިހާއި، ވަގަށް ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއިން ފައިސާތައް ނަގާ. 

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 23:26

23:09

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އަބްދުއް ރަހީމް، ތިމަންނަ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރި ކަމުގައިވިނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ: ދިޔާނާ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. އެ މެމްބަރުންގެ މެމްބަރުަކުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ. އެ މެމްބަރުންނަކީ އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް ކުރާނެކަމަށް. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 23:09

23:04

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ: ދިޔާނާ ސައީދު

ވަކި މިހަކަށް އަމާޒުކޮށް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ. އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީ ހުއްދަކުރާކަމެއް ނޫން. އެންމެފަހު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު އެ ޤާނޫނުން އެބަ އިސްތިސްނާވޭރީކޯ މޫސާ މަނިކު. އެ ޤާނޫނުން އެބަ އިސްތިސްނާވޭ ވެލިދޫ ޔާމީން. އެއީ ޤާނޫނުތައް ހެދޭނެ ގޮތެއް ނޫން. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 23:04

22:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ޤާނޫނު އަސާސީން ބޭރުގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި، އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ: ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު

މި ޤާނޫނު އަސާސީން ބޭރުގައި ކަންތައް ކުރުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިބޭނެކަމަށް އޭނާ އުއްމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ. ޤާނޫނު އަސާސީން ބޭރު ވައްކަން ކުރާކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން. އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނަން. 

 

މަނިކުފާނަށް މުޅި އުމުރުގައި ތިޔަގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އާޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މަނިކުފާނު ހުއްޓުވާނަން. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:54

22:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މުޅި ދައުލަތް ވަނީ ހަރާބުވެފައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މިނިވަންކަމެއް ނެތް: އަމީތު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާ އަދަކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައި. އެ ފަރާތުން އެ ފާރާތުގެ ޒިންމާ އަދާކުރިކަމުގައިވާނަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކިވެރިން އެހާލަތުގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ޖަލުގައި އޮތްއިރުވެސް އެތަނުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާކުރިން. އެކން އެޗްއާރުސީއެމަށް ސީދާ ހުށއެޅިން. ނަމަވެސް ކަންކަން އިސްލާހްކޮށްފައި ނެތުމުން މިއަދު އެ އަނިޔާވެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކުވެރި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނީ. 

 

މުޅި ދައުލާތް ވަނީ ހަރާބުވެފައި، އޭޖީއާއި ޕީޖީ ވަނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައި. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިންގެ ސަބަބުން މުޅި މުއައްސަސާ ވަނީ މުޑުދާރުވެފައި. އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ. 

 

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:22

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގޮއްމުށުގެ ބާރުން ވެރިކަންކުރާ މީހާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން: އަލީ ހުސެއިން

ގޮއްމުށުގެ ބާރުން ވެރިކަން ކުރާ މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރެއްކަމަށް އާޅުގަނޑު ދެކެނީ ބަސްބުނުމުގެ ހައްޤާއި، އެއްވެސް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްޤު. މި ދެންނެވި ހައްޤުތަކަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް ބިރުގަންނަ ހައްޤުތަކެއް. އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލީ އެ ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް. މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެ ހައްްުގެ ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިޔުމަށް. 

 

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:19

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކުރީގައި ހެދިފައިހުރި ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި: އަލީ ހުސެއިން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކެއް ފެބުރުއަރީގައި ނެރުނު އަމުރާއެކުގައި ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީންވެސް ބޭނުންވެފައިއޮތްކަން އެނގިގެން ގޮސްފައިވޭ. ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދިފާއުކޮށް، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފި. އަޅުގަނޑަކީ އެންމެ ގިނައިން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ވާހަކަދެއްކި އެކެއް. އެކަންކަން އިސްލާހކުރުމަށް ގޮވާލި އެކެއް. ޖުޑީޝަރީން އެ ވަނީ އެކަންތައް އިސްލާހުކޮށްފަ. ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮސްފަ. ޖުޑީޝަރީއަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:19

22:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަގުތުން: ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:16

22:14

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލު އަޅުގަނޑަށް ސިފަވީ ކުނޫޒުގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ގޮތުގައި: އަލީ ހުސެއިން

އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަން މި އުޅެނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން. އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަން މި އުޅެނީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން. އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓުވަން މި އުޅެނީ އަނިޔާވެރިކަން. 

 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ކުރިއަށްދެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު މިނިވަން އިންތިހާބެއްވެސް ނުލިބޭނެ. އިންތިހާބެއް މިނިވަންވާނީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއެކު. އެކަންކަން ނުކުރެވޭނަމަ އިންތިހާބަކަށް ދިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާބަށްދާނީ އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުއްތުވާފައި.

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:14

22:10

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަމުންގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:10

22:07

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގިނަ ފުލުހުންތަކަކާއި އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުވި، 95% ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: އިބޫ

އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލުގައި ގެންގުޅުނު މުއްދަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުވި. ގިނަ ފުލުހުންތަކަކާއި ވާހަކަދެކެވުނު. ކޮންމެ ފުލުހަކުވެސް އަޅުގަނދާ ހިއްސާކުރި ވާހަކަތަކުން އެނގޭ 95% ފުލުހުން މި ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަން.

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:07

22:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޒުވާނުން މި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭ، ސިޔާދު ޤާސިމް އަދި މަހުލޫފްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބެންޖެހޭ: އިބޫ

މި މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް ޒުވާނުން ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމު. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އަދި ސިޔާދު ޤާސިމްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑާއި ޖަލުން ބައްދަލުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅަކަށްދިމާވީ ސިޔާދު ޤާސިމާއި. ވިދާޅުވީ ބައްޕަ އެ ކުރައްވަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:05

22:00

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުވެސް މާދަމާވެސް ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް: އިބޫ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުވެސް މާދަމާވެސް ކުރަންޖެހޭކަމަކީ ރައީސް ޔާމީނޤ ވެރިކަމުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް. ސަރުކަރުން ވައްކަންކުރާކަމުގައިވާނަމަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން. ސަރުކާރުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމާރަތް އެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ގެންގުޅޭކަމުގައިވާނަމަ އެ ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން. 

 

ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް މި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކުގައި. 

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:39

21:57

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެޗްއާރުސީއެމްއިން އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުކުރި، ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި: އިބޫ

އެސްއާރުސީއެމްއިން އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އައިސަ ގަމީސްލައި ފަޓުލޫނު ލުމަށް ބުނި. އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ގަމީސްއާއި ފަޓުލޫންލިން. ދެން އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޖަލުގެ ހާލަތު ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑު ބުނިން ތިޔަބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯއޭ ތިޔަ ވިދާޅުވީ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނު ލުމަށް. އެއީ ޖަލުގައި ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތަކީ. އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނަން. އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަމަށް. 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57

21:53

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު އިތުރު އުއްމީދެއް ލިބުނު، މި މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދާން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު: އިބޫ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ނިންމަންވެއްޖެކަމުގެ އިތުރު ސިގްނަލެއް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު. އިތުރަށް މި މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބުނު. އަޅުގަނޑު އޮތީ 8 ނަމްބަރު ގޮޅީގައި. ދޫނިދޫގެ ގޮޅިތަކުން "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" އެ މެސެޖު ހެނދުނު ވުމާއެކު ލިބެމުންދިޔަ. އެ މެސެޖު ދެމުންގެންދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު. 

އަޅުގަނޑު ކުރިމަތީގައި އޮތް ގޮޅީގައި އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު. ދެންޖެހިގެން އޮތް ގޮޅީގައި އޮންނެވީ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އަހުމަދު އަރީފް. ގޮޅިތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދިން މެސެޖަކީ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށްދިޔުމަށް ދިން މެސެޖް. އެބޭފުޅުން ތިބީ ސާބިތުކަމާއެކުގައި ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އާޅުގަނޑަށް އެބޭފުޅުން ދަންނަވަމުންގެންދިޔަ.

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. 

 

29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

23:26
މިއީ އެންމެ ގިނައިން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ޤައުމު: އިމްތިޔާޒް
23:09
އަބްދުއް ރަހީމް، ތިމަންނަ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރި ކަމުގައިވިނަމަވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވޭ: ދިޔާނާ
23:04
ވަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ: ދިޔާނާ ސައީދު
22:54
މި ޤާނޫނު އަސާސީން ބޭރުގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި، އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ: ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު
22:39
މުޅި ދައުލަތް ވަނީ ހަރާބުވެފައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މިނިވަންކަމެއް ނެތް: އަމީތު
22:22
ގޮއްމުށުގެ ބާރުން ވެރިކަންކުރާ މީހާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން: އަލީ ހުސެއިން
22:19
ކުރީގައި ހެދިފައިހުރި ގޯސްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖުޑީޝަރީއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި: އަލީ ހުސެއިން
22:16
ވަގުތުން: ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ
22:14
ޖަލު އަޅުގަނޑަށް ސިފަވީ ކުނޫޒުގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ގޮތުގައި: އަލީ ހުސެއިން
22:10
މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަމުންގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން
22:07
ގިނަ ފުލުހުންތަކަކާއި އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުވި، 95% ފުލުހުން ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން: އިބޫ
22:05
ޒުވާނުން މި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭ، ސިޔާދު ޤާސިމް އަދި މަހުލޫފްގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބެންޖެހޭ: އިބޫ
22:00
އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުވެސް މާދަމާވެސް ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް: އިބޫ
21:57
އެޗްއާރުސީއެމްއިން އަޅުގަނޑާއި ބައްދަލުކުރި، ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި: އިބޫ
21:53
ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު އިތުރު އުއްމީދެއް ލިބުނު، މި މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްދާން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު: އިބޫ
21:37
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން