ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,911

ޚުލާސާ

  • ބައިވަރު ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނާއިރު މިފޮނުވީ ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާއެއް
  • ހަމައެކަނި ހައްލަކީ 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން
  • ސަރުކާރުން ދައްކަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:34

22:04

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބައިވަރު ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނާއިރު މިފޮނުވީ ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާއެއް

ހަސީން: މައްސަލައިގާ ބައިވަރު ހެކި ލިބުނު ވާހަކަ ފުލުހުން ބުނި. އެކަމަކު މި ފޮނުވީ ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާއެއް. އަނެއްކާ މައްސަލައިގަ ހިމެނޭ އެންމެން މިތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ދެން މިބުނަނީ އެއްބާރުލުން ނުދިނޭ. ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަ މީހެއްގެ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއް ވާހަކަ ދެއްކުމާ އެއްބާރުން ދިނުމަކީ. ހަނުވެސް ހުރެވިދާނެ. ތަހުގީގް ކުރާ މީހުން ޖެހޭނީ ތަހުގީގުން ހެކި ހޯދަން. 

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:04

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހަމައެކަނި ހައްލަކީ 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން

ހަސީން: ހުރިހާ މައްސަލައަކީ 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރުން ޤާނޫން ތެރެއަށް ދެން ވަދެވޭނީ އެހުކުމް ތަންފީޒް ކޮށްގެން. އެއްވެސް ފަރާތަކުންނެތް އެހުކުމް ތަންފީޒް ކޮށްފައެއް. އެހުކުމުގައި އެަބަބުނޭ އެހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރި އެންމެނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް. ހުރިހާކަމެއް ގޮސް ގުޅެނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ. އެއީ ފުލުހުންނާ، ސިފައިންނާ ވުޒާރާތަކާ މިހެންގޮސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ރައީސް. އެހެންވީމާ އެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރުމުގެ ޒިންމާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންގަވަން ޖެހޭނެ

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:53

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރުން ދައްކަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް

ހަސީން: 5 ފަނޑިޔާރުން ނެރުނު ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކޮށް އެހުކުމުގެ ބައިތައް އުނިކުރަން ނެރުނު ހުކުމް ރަނގަޅުވެއްޖެ. އެކަމަކު ހަޤީގަތަކީ 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމް. އެހުކުމް ކަމު ނުދިޔައީ. އެކަމަކު އެހުކުމުގެ ބައިތައް ރިވިއު ކުރުން އޯކޭ. ދެން ހުކުމެއް ރިވިއު ނުކުރާނަމޭ ބުނަނީ ދައުލަތުން. އެކަމަކު ދައުލަތުން މިހުށަހަޅަނީ ހުކުމް ރިވިއު ކުރަން. މިވަރަށް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަންކަން ކުރީމާ ޖެހޭ މިވާހަކަތައް ދައްކަން. ގޯހެއްގެ މައްޗަށް ދާނީ ގޯސް ހެދެމުން. މިއޮތީ ބޮޑު ގޮށެއް ޖެހިފައި. މިހާރު ނުފެނޭ ޤާނޫނީގޮތުން ބޭރުވެފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ޤާނޫންތެރެއަށް ނުވަދެވިގެން އުޅޭތަން

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:49

21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފިޔަވަޅު އެޅިއަސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތްގޮތް ވަކީލުން ބުނެދޭން ޖެހޭ

ހަސީން: ޤައުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް އެންމެބޮޑު ކަމަކީ މިވަގުތު ހައްޤުބަސް ބުނުން. މީޑިއާގައިވެސް އެކަން. މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ. ޖަލުގައި ބަޔަކު އެބަތިބި. އެކި ބޭފުޅުން އެބޭފުޅަކަށް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް ކުރަންވާނެ. ވަކީލުންވެސް ޤާނޫނީގޮތުން އޮތް ހައްޤުގޮތް ބުނެދޭން ވާނެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް. އަޅުގަނޑުމެންވެސް ހުވައެއް ކޮށްގެން މިތިބެނީ. އެހުވަޔަށް ޖެހޭނެ ތެދުވެރިވާން. ސަސްޕެންޑްކޮށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެ ވަކީލުން. މިއީ އިމްތިހާންގެ ވަގުތެއް. މިހާރު އެދަނީ ޤާނޫންތައް މުގުރަމުން، ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފްވަމުން. އެހެންވީމާ ދުލުން ނަމަވެސް އެވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ވަކީލުން 

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:43

21:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބޮޑު ޤާނޫން އަސާސީއެއް އޭޖީއަށް ގެންދެވުމަކީ ކުރެވުނު ރަނގަޅު ކަމެއް

ހަސީން: ވަކީލުން ބޮޑު ޤާނޫން އަސާސީއެއް އޭޖީއަށް ގެންދެވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. އޭޖީވެސް އެއުޅުއްވަނީ ޟަމީރު ޤަބޫލް ނުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ސިޔާސީ ނުފޫޒަކާއެކު ހާމަ ނުކުރެއްވިގެން. އެއީ ޤާނޫނީ ޤާބިލް ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެކަން އެކުރައްވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން. ޤާނޫން އަސާސީގައި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންކަން އެކުރައްވަނީ. 

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:39

21:36

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި

ހަސީން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހިމެނޭ ގޮތުން އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބެންޗެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮންނަން ވާނީ. އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮންނަ ގޮތް. ދެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެނޫން ގޮތްގޮތައް ވާހަކަ ދައްކަވާ. އެއީ ޤާނޫނީ ބުރަދަނެއްހުރި ވާހަކަތަކެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:36

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:04
ބައިވަރު ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނާއިރު މިފޮނުވީ ހެކި ނައްތާލުމުގެ ދައުވާއެއް
21:53
ހަމައެކަނި ހައްލަކީ 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން
21:49
ސަރުކާރުން ދައްކަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް
21:43
ފިޔަވަޅު އެޅިއަސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތްގޮތް ވަކީލުން ބުނެދޭން ޖެހޭ
21:39
ބޮޑު ޤާނޫން އަސާސީއެއް އޭޖީއަށް ގެންދެވުމަކީ ކުރެވުނު ރަނގަޅު ކަމެއް
21:36
ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި