22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

881


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ތާއީދު އޮތްގޮތް އެނގޭ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސަކު ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ފުރުސަތު ދީގެން

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

ތާއީދު އޮތްގޮތް އެނގޭ

ކ. މާލެ


ޝިފާޒް:ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްގޮތް އެބަ ފެނޭ.ރަށްރަށުގައި ހުރޭ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ލައުޑް ސްޕީކަރތައް. އޭގެން ގޮވާނެ ތާއީދު ކުރަމޭ. ބެނާތަކުގައިވެސް އޮވެދާނެ ތާއީދު އެބައޮތޭ. އެކަމަކު އަމިއްލައަށް މީހަކު ބުނާ ތަނެއް ނުފެންނާނެ. އަޑެއް ނުއިވޭނެ. އެހެންވީމާ ތާއީދު އޮންނަ ގޮތް އެބައެނގޭ.

ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ލައްވާ މީހުންވެސް އެއްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އެއީވެސް ހަޤީގަތުގައި ތާއީދު އޮވެގެނެއް ނޫން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސަކު ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ކ. މާލެ


ޝިފާޒް: ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެޔޭ ރައީސަށް އުނދަގޫކަމެއްވާ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވިއަސް ކަންކަން ކުރަން ވާނެޔޭ. އެކަމަކު ފުލުހުން އެބަތިބޭ އަތްޖަހަން. އެބޭފުޅުންނަކަށް ނުޖެހޭނެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެކަން ކުރާކަށް. އެބޭފުޅުން ޖެހޭނެ އެބޭފުޅުން ކޮށްގެން ތިބި ހުވަޔާ އެއްގޮތައް އެގެންދެވެނީ ހަލާލް މުސާރަތޯ ބަލަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ


ޝިފާޒް: އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވާ އެބޭފުޅުން ކުރާ ތަހުގީގެއް ނޯވޭ. އޯޑަރުތަކަށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ ނޫންތޯ އެމީހެއްގެ ތަހުގީގް ކުރާމީހާ ކަންކުރާ ގޮތް. އެމީހުންގެ ކަންކަން ބަލަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް އެއޮންނަ އުސޫލުން ތަންތަނަށް ހުށަހަޅާނަން. އިންސާފް ނުލިބުނަސް އެކަން ކުރާނަން. އެކަމަކު އެކަންކަން އަދި ބެލޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ފުރުސަތު ދީގެން

ކ. މާލެ


ޝިފާޒް: އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީން ފުރަތަމަ ތިބީ ސަރުކާރަށް ފުރުސަތު ދީގެން. އެކަމަކު އެއްއަހަރުވީއިރު ފެނުނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އަނިޔާވެރިކަން ފެނުނީ. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ހުސްވަމުންދާތަން ފެނުނީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީތީ ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން އެނގުނީ. އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވި އެތެރެއިން އިސްލާހް ކުރަން. އެކަމަކު އެކަން އިސްލާހް ނުވީމާ ނުކުންނެވީ. ނުކުންނެވީމާ އެންމެން ޖަލަށްލާން ފެށީ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށްފަހު އެކޯޓުވެސް ގޯސްވެ އެކަން ތަންފީޒް ނުކުރާން ވެގެން އެސްއޯއީ އިއުލާންކޮށް އެމީހުން ޖަލަށްލީ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:43

ކޮމެންޓް