އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,523

ޚުލާސާ

  • ތާއީދު އޮތްގޮތް އެނގޭ
  • ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސަކު ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ
  • ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:38

22:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

ތާއީދު އޮތްގޮތް އެނގޭ

ޝިފާޒް:ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްގޮތް އެބަ ފެނޭ.ރަށްރަށުގައި ހުރޭ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ލައުޑް ސްޕީކަރތައް. އޭގެން ގޮވާނެ ތާއީދު ކުރަމޭ. ބެނާތަކުގައިވެސް އޮވެދާނެ ތާއީދު އެބައޮތޭ. އެކަމަކު އަމިއްލައަށް މީހަކު ބުނާ ތަނެއް ނުފެންނާނެ. އަޑެއް ނުއިވޭނެ. އެހެންވީމާ ތާއީދު އޮންނަ ގޮތް އެބައެނގޭ.

ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ލައްވާ މީހުންވެސް އެއްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އެއީވެސް ހަޤީގަތުގައި ތާއީދު އޮވެގެނެއް ނޫން 

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:06

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސަކު ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ޝިފާޒް: ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެޔޭ ރައީސަށް އުނދަގޫކަމެއްވާ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވިއަސް ކަންކަން ކުރަން ވާނެޔޭ. އެކަމަކު ފުލުހުން އެބަތިބޭ އަތްޖަހަން. އެބޭފުޅުންނަކަށް ނުޖެހޭނެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެކަން ކުރާކަށް. އެބޭފުޅުން ޖެހޭނެ އެބޭފުޅުން ކޮށްގެން ތިބި ހުވަޔާ އެއްގޮތައް އެގެންދެވެނީ ހަލާލް މުސާރަތޯ ބަލަން. 

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:52

21:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ

ޝިފާޒް: އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ފިޔަވާ އެބޭފުޅުން ކުރާ ތަހުގީގެއް ނޯވޭ. އޯޑަރުތަކަށް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ ނޫންތޯ އެމީހެއްގެ ތަހުގީގް ކުރާމީހާ ކަންކުރާ ގޮތް. އެމީހުންގެ ކަންކަން ބަލަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް އެއޮންނަ އުސޫލުން ތަންތަނަށް ހުށަހަޅާނަން. އިންސާފް ނުލިބުނަސް އެކަން ކުރާނަން. އެކަމަކު އެކަންކަން އަދި ބެލޭނެ. 

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:50

21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ފުރުސަތު ދީގެން

ޝިފާޒް: އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީން ފުރަތަމަ ތިބީ ސަރުކާރަށް ފުރުސަތު ދީގެން. އެކަމަކު އެއްއަހަރުވީއިރު ފެނުނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އަނިޔާވެރިކަން ފެނުނީ. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ހުސްވަމުންދާތަން ފެނުނީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީތީ ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން އެނގުނީ. އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވި އެތެރެއިން އިސްލާހް ކުރަން. އެކަމަކު އެކަން އިސްލާހް ނުވީމާ ނުކުންނެވީ. ނުކުންނެވީމާ އެންމެން ޖަލަށްލާން ފެށީ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށްފަހު އެކޯޓުވެސް ގޯސްވެ އެކަން ތަންފީޒް ނުކުރާން ވެގެން އެސްއޯއީ އިއުލާންކޮށް އެމީހުން ޖަލަށްލީ. 

27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:06
ތާއީދު އޮތްގޮތް އެނގޭ
21:52
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސަކު ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ
21:50
ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ
21:43
ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ފުރުސަތު ދީގެން