21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1250


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފުލުހުން ކަންކުރަންވާނެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ވާނެ

ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކިވާހަކަ އެއްކޮށް ހަނދާން ނެތިއްޖެ

ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ

ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީމާ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުނެގޭނެ.

26 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:34

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފުލުހުން ކަންކުރަންވާނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ރުމާލު 2 ޖަގަހައެކޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެއެކޭ ވާނީ އެއްވަރު. ފުލުހުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އެއްގޮތަކަށް. ވަކި މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކީމާ ތަހުގީގްކޮށްފައި އަނެކަކު އެއަށްވުރެ ދަށު ދަރަޖައިގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަވެސް އަޅާނުލުމަކީ ހުވަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:18

އަހުމަދު މުހުސިނު

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ވާނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ:ނޫސްވެރިން ދައްކާ ވާހަކައިން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެ. އެމީހުން އެކުރަނީ ޤާނޫން އަސާސީން ލިބޭ ހައްޤެއް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކިވާހަކަ އެއްކޮށް ހަނދާން ނެތިއްޖެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: މިހާރު އޭރު ދެއްކި ވާހަކަތައް އެއްކޮށް ހަނދާން ނެތިއްޖެ. ރުކަށް އެރި މީހާގެ ނަދުރަށް ވެގެން އެދިޔައީ. މިހާރު އެކަކަށްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް މާދަމާވެސް ބަންދުކުރަން ނާންނާނެ ކަމެއް. ޤާނޫންތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ އެފަދަ ކަންކަން ކުރާތީ. އެކަމަކު އެކަމެއް ނުބަލާ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ޤާނޫން އަސާސީގައިބުނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެޔޭ. ވަކީލުން ގެންދާ ތަކެތި ބެލިދާނެ. އެކަމަކު މުވައްކިލާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންދާ ލިޔެކިޔުމެއް ނުބެލޭނެ. އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް. ފުލުހުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސުލޫކެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ. އެހެން ގެންދާ ލިޔުންތަކެއް ނުބެލޭނެ. އެއީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައިވެސ އޮވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީމާ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުނެގޭނެ.

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ރައީސް ޔާމީން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީމާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ސެކިއުރީ ކަނޑައެއް ނުލެވޭނެ. މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުނީމާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ފައްތަން ޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރުން ބަންދުގައެއް ނުބޭއްތިއްބޭނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބަންދުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭން ޖެހޭ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޢަލީ ހަމީދަކީ އަދިވެސް ފަނޑިޔާރުން. އެމީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭން ޖެހޭނެ. ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނީ ޕީޖީގެ ލަފަޔާއެއްގޮތައް ކޯޓުން. އެހެނެއް ނުބޭތިއްބޭނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

ބާރަކުން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފް ވެއްޖިއްޔާ ހަމަމަގަށް އަޅުވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ދައުލަތުގެ ބާރަކުން ޤާނޫން އަސާސީއާ ޚިލާފްވެއްޖެއްޔާ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަދިނުމުގެ ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. އެމީހުންގެ ބާރު ކަނޑުވައެއްނުލެވޭނެ. އެފަރާތްތަކަށް އެހެންވީމާ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ދޭންވާނެ. ޤާނޫން އަސާސީގައި ބުނޭ އެކަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރާކަށް ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުގެނެވޭނެ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: މިފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމެއް ބޭނުންފުޅުވީމާ ޤާނޫނެއް ޤަވާއިދަކަށް ނުބަލާތަން. އެސްއޯއީވެސް ގެނައީ ހަމަ އެހެންވެގެން. އެކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ ބަލަމުންދަނީ. މި ސަރުކާރުގައި ދެފަހަރަށް އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އެފަދަ އެސްއޯއީއަކުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އެއަމުރަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޗެލެންޖެއް ވީމާ އެސްއޯއީ އިއުލާންކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރަން އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރީ. އެހެން އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން އެއަކުން ރަނގަޅެއް ނުނިކުންނާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިދިކޮޅު މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ނުވަންނަނީ 12 މެންބަރުންނަށް ނުވަދެވޭތީ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ނުވަންނަނީ މަޤްބޫލު އުޛުރެއް އޮވެގެން. 12 މެންބަރަކު އެބަތިއްބެވި ނުހައްގުން ނުވަދެވޭގޮތް ހަދާފައި. އަނެއްކާ ބަންދުގައިވެސް އެބަތިބި ބަޔަކު. ބަންދުގައި ތިއްބަސްވެސް މަޖިލީހަށް ގެންނަން ޖެހޭނެ. އެކަމަކުވެސް އެކަމާވެސް އެދަނީ ޚިލާފްވަމުން. 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރުވެސް ހުށަހެޅީ އެމެންބަރުން މެންބަރުން ކަމުގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރެއްވި ސޮޔާއެކު. ދެން އެކަން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ ގޯސްކޮށް ހިންގާފައި އެހެންކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވެ މަޖިލީހަށް ނުވަންނަނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:38

ކޮމެންޓް