ފަލަ ސުރުޚީ

  • ޕީޖީ ނެގި ހިސާބުން ހިތް ނިޔަތް ގޯސްވެއްޖެ
  • މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން
  • މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕީޖީ ނެގި ހިސާބުން ހިތް ނިޔަތް ގޯސްވެއްޖެ

ސައުދު: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު ނެގިއިރުވެސް ހިތުގައި އޮތް ހިތްއެދޭ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން. ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ޖަލަށް ލުމުގެ ވިސްނުން ހުރި. ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަނިޔާ ދިނީ. އަނިޔާ ނުލިބޭ ގޭބިސީއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްތޯ ދެވަނަ ދައުރެއް ޑޭނީ. ރައްޔިތުން ނުދޭނެ. މިހާރު އެއުޅެނީ ކުރިން އޮތް ކަހަލަ ރަސްކަމެއް ގެންނަން. އެސަޤާފަތް ގެންނަން އެއުޅެނީ

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 22:17
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން

ސައުދު: ރަށްރަށުން މީހުން މާލެއައަުމަށް ގޮވާލަމުން އެދަނީ. އެސިޔާސަތެއް ނުހިނގާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ބާރުފޯރުވަން އެއުޅެނީ. މިމީހުން ހިތައްހެރި ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަނީ. ހަމަ ބޭނުންވީމާ ބުނެފާނެ މާލެއަށް ނޭރޭނެޔޭ

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 22:12
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ

ސައުދު: މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގެއް ނުލިބޭ. މަސްވެރިންނަށް ކުރިން އުއްމީދުތަކެއް އޮތް. މަސްވެރިންނަށް އެމީހުްނ ބާނާ މަސްކޮޅުގެ އަގެއް ނުލިބޭ. ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ލާރި ނަގައިގެން ތަކުލީފްތައް ޖައްސަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެވާހަކަ ދަެއްކީމާ ބުނީ ތިވާހަކަ ނުދައްކާށޭ.

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 22:05
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގރެސް ބާއްވާކަށް ނުކެރޭނެ

ސައުދު: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގރެސްއެއް ނުބާއްވާނެ ކޯޓަށް ގޮސްގެން ބަދަލު ނުކޮށެއް. ކޮންގރެސް ބާއްވައިފިއްޔާ ކޮންގްރެސް ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ހިތުން ރުހުމުން ޕާޓީގެ ފޯމް ފުރާފައެއް ނުހުންނާނެ. ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް ސަރުކާރަކަށް. 

ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖައްސައިގެން ކޮންމެކަމެއް ކުރަން އުޅެނީ. އެކަމެއް ނުވާނެ. ޓީޗަރުންވެސް ސިޔާސީ ކުރަމުން ދަނީ 

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 22:01
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހުވަދު އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން އަނިޔާ ދެނީ

ސައުދު: ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ މި ސަރުކާރުންނޭ ހުވަދު އަތޮޅަށް ހަމައެކަނި ތަރައްޤީ ގެނައީ. އެކަމަކު އެއީ ދޮގެއް. ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުން ފެށިގެންވެސް އެއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން. 

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:56
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އިންތިޚާބުގައި ޔާމީން ވާދައެއް ނުކުރާނެ

ސައުދު: ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ވިދާޅެއް ނުވޭ ވާދަކުރާނެ ވާހަކައެއް. ބަޔަކު މީހުން އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީން ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް ކިޔައިގެން އުޅެނީ. އެއީ އެމީހުން ޕޕީއެމްތެރެއިން ލާރިކޮލެއް ހޯދަން ކުރާކަމެއް އެއީ 

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:53
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ނެތް ތާއީދު އޮތްކަމަށް ދައްކަން އެއުޅެނީ

ސައުދު:ތާއީދު އޮތްކަމަށް ދައްކަން އެމަސައްކަތް ކުރަނީ. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަކީ އަޅުން ކަމަށް ހަދައިގެން ބިރު ދައްކައިގެން އެއުޅެނީ. ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަނީ. އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިންވެސް ވަކިކޮށްފި.

ސަރުކާރަކަށް ވިލިނގިލި ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. މިސަރުކާރުގައިވެސް ދެބައެއް ނުވަތަ 2 ސަރުކާރެއް އެބައުޅޭ. އެއްބަޔަކު އެބައުޅޭ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ. އަނެއް ބަޔަކު ނުގައިވައިދުން އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކަންކަން ކުރެވޭތޯ އެއުޅެނީ. 

ވިލިނގިލީ ޖަލްސާއިން ފެނުނު މީހުންނަކީވެސް އެހެން ޕާޓީތަކުން އައިސްތިބި މީހުން. ވިލިނގިލީގައި ތިބީ ރަތްލާޖެހި ޕީޕީއެމް މީހުން. އެމީހުން ތިބީ މިސަރުކާރާ އެއްކޮށެއް ނޫން. ވިލިނގިޅިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަކަށް އެމީހުންެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވިނަމަ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ހުއްޓުވޭނެ. އެަކަމކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެހެން އެކަން ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރީތިގޮތް އިސްކުރާ ބައެއް.

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:49
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވިއަސް ރައީސް ޔާމީން ވާދަކުރާނަން

ސައުދު: ވިލިނގިލީ ދާއިރާއެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވިއަސް ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ގާތުގައި އެއުޅޭ އަބްދުއް ރަހީމް މެންނަކަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް. އެހެންވެގެން ނޫންތޯ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނުކެރިގެން އެއުޅެނީ. 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާލަބަލަ ނިކަން. މާދަމާ ބައި އިލެކްޝަނެއް ބޭއްވިއަސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ފޮޓޯ ބާއްވާފައި ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނަން

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:44
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސަރުކާރަކަށް ވިލިނގިލިން ތާއީދެއް ނެތް

ސައުދު: އެއިންޒާރުދިން ޖަލްސާއަށްވެސް ދިޔައީ މަދު ބައެއް. ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ ޕީޕީއެމަކަށް 200 ވޯޓްވެސް ނުލިބޭނެ. އެޖަލްސާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ އަސްލު ސިފަ ފެނުނު ޖަލްސާއެއް. އެއިންޒާރުދިން މީހާއާ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުންގެ ރެކޯޑްސް ބައްލަވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނާނެ

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:41
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕީޕީއެމް މީހުންވެސް ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅުންވެސް އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަޅުގަނޑާ ގުޅައި އެވާހަކަ ދެއްކި. މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް.

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:39