21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

864


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ޕީޖީ ނެގި ހިސާބުން ހިތް ނިޔަތް ގޯސްވެއްޖެ

މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން

މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގރެސް ބާއްވާކަށް ނުކެރޭނެ

ހުވަދު އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން އަނިޔާ ދެނީ

25 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕީޖީ ނެގި ހިސާބުން ހިތް ނިޔަތް ގޯސްވެއްޖެ

ކ. މާލެ


ސައުދު: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު ނެގިއިރުވެސް ހިތުގައި އޮތް ހިތްއެދޭ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން. ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ޖަލަށް ލުމުގެ ވިސްނުން ހުރި. ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަނިޔާ ދިނީ. އަނިޔާ ނުލިބޭ ގޭބިސީއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްތޯ ދެވަނަ ދައުރެއް ޑޭނީ. ރައްޔިތުން ނުދޭނެ. މިހާރު އެއުޅެނީ ކުރިން އޮތް ކަހަލަ ރަސްކަމެއް ގެންނަން. އެސަޤާފަތް ގެންނަން އެއުޅެނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:17

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރަން

ކ. މާލެ


ސައުދު: ރަށްރަށުން މީހުން މާލެއައަުމަށް ގޮވާލަމުން އެދަނީ. އެސިޔާސަތެއް ނުހިނގާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ބާރުފޯރުވަން އެއުޅެނީ. މިމީހުން ހިތައްހެރި ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަނީ. ހަމަ ބޭނުންވީމާ ބުނެފާނެ މާލެއަށް ނޭރޭނެޔޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަސްވެރިންނަށްވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ

ކ. މާލެ


ސައުދު: މަސްވެރިންނަށް މަހުގެ ހަމަ އަގެއް ނުލިބޭ. މަސްވެރިންނަށް ކުރިން އުއްމީދުތަކެއް އޮތް. މަސްވެރިންނަށް އެމީހުްނ ބާނާ މަސްކޮޅުގެ އަގެއް ނުލިބޭ. ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ލާރި ނަގައިގެން ތަކުލީފްތައް ޖައްސަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެވާހަކަ ދަެއްކީމާ ބުނީ ތިވާހަކަ ނުދައްކާށޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގރެސް ބާއްވާކަށް ނުކެރޭނެ

ކ. މާލެ


ސައުދު: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގރެސްއެއް ނުބާއްވާނެ ކޯޓަށް ގޮސްގެން ބަދަލު ނުކޮށެއް. ކޮންގރެސް ބާއްވައިފިއްޔާ ކޮންގްރެސް ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ހިތުން ރުހުމުން ޕާޓީގެ ފޯމް ފުރާފައެއް ނުހުންނާނެ. ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް ސަރުކާރަކަށް. 

ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖައްސައިގެން ކޮންމެކަމެއް ކުރަން އުޅެނީ. އެކަމެއް ނުވާނެ. ޓީޗަރުންވެސް ސިޔާސީ ކުރަމުން ދަނީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:01

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުވަދު އަތޮޅަށް ސަރުކާރުން އަނިޔާ ދެނީ

ކ. މާލެ


ސައުދު: ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ މި ސަރުކާރުންނޭ ހުވަދު އަތޮޅަށް ހަމައެކަނި ތަރައްޤީ ގެނައީ. އެކަމަކު އެއީ ދޮގެއް. ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުން ފެށިގެންވެސް އެއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިންތިޚާބުގައި ޔާމީން ވާދައެއް ނުކުރާނެ

ކ. މާލެ


ސައުދު: ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ވިދާޅެއް ނުވޭ ވާދަކުރާނެ ވާހަކައެއް. ބަޔަކު މީހުން އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީން ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށް ކިޔައިގެން އުޅެނީ. އެއީ އެމީހުން ޕޕީއެމްތެރެއިން ލާރިކޮލެއް ހޯދަން ކުރާކަމެއް އެއީ 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

ނެތް ތާއީދު އޮތްކަމަށް ދައްކަން އެއުޅެނީ

ކ. މާލެ


ސައުދު:ތާއީދު އޮތްކަމަށް ދައްކަން އެމަސައްކަތް ކުރަނީ. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަކީ އަޅުން ކަމަށް ހަދައިގެން ބިރު ދައްކައިގެން އެއުޅެނީ. ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަނީ. އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިންވެސް ވަކިކޮށްފި.

ސަރުކާރަކަށް ވިލިނގިލި ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. މިސަރުކާރުގައިވެސް ދެބައެއް ނުވަތަ 2 ސަރުކާރެއް އެބައުޅޭ. އެއްބަޔަކު އެބައުޅޭ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ. އަނެއް ބަޔަކު ނުގައިވައިދުން އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކަންކަން ކުރެވޭތޯ އެއުޅެނީ. 

ވިލިނގިލީ ޖަލްސާއިން ފެނުނު މީހުންނަކީވެސް އެހެން ޕާޓީތަކުން އައިސްތިބި މީހުން. ވިލިނގިލީގައި ތިބީ ރަތްލާޖެހި ޕީޕީއެމް މީހުން. އެމީހުން ތިބީ މިސަރުކާރާ އެއްކޮށެއް ނޫން. ވިލިނގިޅިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަކަށް އެމީހުންެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވިނަމަ ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ހުއްޓުވޭނެ. އެަކަމކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެހެން އެކަން ކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރީތިގޮތް އިސްކުރާ ބައެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވިއަސް ރައީސް ޔާމީން ވާދަކުރާނަން

ކ. މާލެ


ސައުދު: ވިލިނގިލީ ދާއިރާއެއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވިއަސް ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކާމިޔާބު ކުރާނަން. ގާތުގައި އެއުޅޭ އަބްދުއް ރަހީމް މެންނަކަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް. އެހެންވެގެން ނޫންތޯ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނުކެރިގެން އެއުޅެނީ. 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑީގެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާލަބަލަ ނިކަން. މާދަމާ ބައި އިލެކްޝަނެއް ބޭއްވިއަސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ފޮޓޯ ބާއްވާފައި ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސަރުކާރަކަށް ވިލިނގިލިން ތާއީދެއް ނެތް

ކ. މާލެ


ސައުދު: އެއިންޒާރުދިން ޖަލްސާއަށްވެސް ދިޔައީ މަދު ބައެއް. ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ ޕީޕީއެމަކަށް 200 ވޯޓްވެސް ނުލިބޭނެ. އެޖަލްސާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ އަސްލު ސިފަ ފެނުނު ޖަލްސާއެއް. އެއިންޒާރުދިން މީހާއާ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުންގެ ރެކޯޑްސް ބައްލަވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕީޕީއެމް މީހުންވެސް ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ކ. މާލެ


ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ ބޭފުޅުންވެސް އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަޅުގަނޑާ ގުޅައި އެވާހަކަ ދެއްކި. މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ކޮމެންޓް