21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުހީ

1132


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޚުލާސާ

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ޖަލަށް ދާން ފެށުމުން ގޮޅި ހާލަތު ދަނީ ރަގަޅު ކުރަމުން

ފުލުހުން ދަނީ ލާއިންސާނީ އެތަށް ކަމެއް ކުރަމުން

އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ގޯސް

ތިބޭ ގޮޅި އެހާ ހޫނު

ބަލިވެގެން ފަސް ދުވަސް ވާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:37

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ޖަލަށް ދާން ފެށުމުން ގޮޅި ހާލަތު ދަނީ ރަގަޅު ކުރަމުން

ކ. މާލެ


އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވަނީ އެެފެން ބޯންނުވާނެ ކަމަށް އަންގާފަ. އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނި ނަމަވެސް ފުލުހުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ.

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުދިން މަސައްކަތް ކުރޭ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުން ދަނީ ލާއިންސާނީ އެތަށް ކަމެއް ކުރަމުން

ކ. މާލެ


ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ނެތް. ކިޔަވައިގެން ތިބި ފުލުހުން ތިބީ ދުރުކޮށްފައި. އަނިޔާ ކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ހިންހަމަޖެހޭ ކަމެއް. ގާނޫނެއް ކިޔާލާފައިވެސް ނޭންގޭ. ގަވައިދެއްވެސް އެކުދިންނަކަށް ނޭންގޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:05

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ގޯސް

ކ. މާލެ


ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރޭ. 33 ދުވަހުގެ ތެރޭ ލިބުނީ އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދެ ފުރުސަތު. ލޯޔަރާއި ބައްދަލު ކުރުމަށްވެސް ކުރިން ނާންގާ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްދޭ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް މިހާރު އަނިޔާ ދެމުންދަނީ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:03

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތިބޭ ގޮޅި އެހާ ހޫނު

ކ. މާލެ


ނަމާދު ކުރަން އެކަނި ޓީޝާޓް ލަނީ. ނަމާދުކޮށް ނިމޭ އިރު ޓީޝާޓް ހީވާނީ ފެންގަނޑަކަށް ލާފައި ނެގޭނެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބަލިވެގެން ފަސް ދުވަސް ވާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ

ކ. މާލެ


ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އިރުވެސް ބޭސް ލިބޭނީ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން. ނައިބު ރައީސް ޝިފާޒް އަދިވެސް އުޅެނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:55

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޖަލުތަކައި ޕެރޯލް ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި

ކ. މާލެ


އެޗްއާރްސީއެމް އިން އައުމުގެ ދެ ގަޑި އިރު ކުރިން ފެންފުޅިތަކެއް ގެނެސް ބެހެއްޓި. ފުލުހުން ބޮނީ ފުޅީގައި ހުންނަ ފެން. ގޮޅީގެ އެކި ދިމަދިމާއިން ފަނިތަކެއް ނިކުމޭ. އެކަން ހައްލު ކުރަން ބުމުން އެކަމެއް ހައްލެއް ނުވޭ. ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބަލި ނޫން މީހާވެސް ގޮޅީގައި ބަލިވާނެ

ކ. މާލެ


ކާންދޭ އެއްޗެއްސަކީ އިންސާނުންނަށް ދޭން ހެޔޮވާވަރު އެއްޗެއް ނޫން. ސަޔަށް ވަރަށް ބައިވަރު ހަކުރު އަޅާފައި ހުރޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތުހުމަތު ކުރާ ކަން ފުލުހުންނަށްވެސް ނޭންގޭ

ކ. މާލެ


ދޫކޮށްލި އިރުވެސް ނޭންގޭ ދޫކޮށްލީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕިގެ ޕޮލިސީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ހުސެއިން އަމްރު

ކ. މާލެ


ހައްޔަރު ކުރި އިރު ހައްޔަރު ކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނޭ. ގޮޅިއަށް ގެންގޮސް 10 ދުވަސް ފަހުން ނެރެފައިވަނީ. ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަން އެނގުނީ އެދުވަހު.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:39

ކޮމެންޓް