ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,795

ޚުލާސާ

  • އެޗްއާރްސީއެމް އިން ޖަލަށް ދާން ފެށުމުން ގޮޅި ހާލަތު ދަނީ ރަގަޅު ކުރަމުން
  • ފުލުހުން ދަނީ ލާއިންސާނީ އެތަށް ކަމެއް ކުރަމުން
  • އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ގޯސް

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:37

22:10

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ޖަލަށް ދާން ފެށުމުން ގޮޅި ހާލަތު ދަނީ ރަގަޅު ކުރަމުން

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވަނީ އެެފެން ބޯންނުވާނެ ކަމަށް އަންގާފަ. އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބުނި ނަމަވެސް ފުލުހުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ.

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުދިން މަސައްކަތް ކުރޭ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:10

22:05

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުން ދަނީ ލާއިންސާނީ އެތަށް ކަމެއް ކުރަމުން

ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ނެތް. ކިޔަވައިގެން ތިބި ފުލުހުން ތިބީ ދުރުކޮށްފައި. އަނިޔާ ކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް ހިންހަމަޖެހޭ ކަމެއް. ގާނޫނެއް ކިޔާލާފައިވެސް ނޭންގޭ. ގަވައިދެއްވެސް އެކުދިންނަކަށް ނޭންގޭ

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:05

22:03

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ގޯސް

ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރޭ. 33 ދުވަހުގެ ތެރޭ ލިބުނީ އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދެ ފުރުސަތު. ލޯޔަރާއި ބައްދަލު ކުރުމަށްވެސް ކުރިން ނާންގާ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްދޭ. ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް މިހާރު އަނިޔާ ދެމުންދަނީ.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:03

21:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތިބޭ ގޮޅި އެހާ ހޫނު

ނަމާދު ކުރަން އެކަނި ޓީޝާޓް ލަނީ. ނަމާދުކޮށް ނިމޭ އިރު ޓީޝާޓް ހީވާނީ ފެންގަނޑަކަށް ލާފައި ނެގޭނެ.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:59

21:55

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބަލިވެގެން ފަސް ދުވަސް ވާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އިރުވެސް ބޭސް ލިބޭނީ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން. ނައިބު ރައީސް ޝިފާޒް އަދިވެސް އުޅެނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައި.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:55

21:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޖަލުތަކައި ޕެރޯލް ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި

އެޗްއާރްސީއެމް އިން އައުމުގެ ދެ ގަޑި އިރު ކުރިން ފެންފުޅިތަކެއް ގެނެސް ބެހެއްޓި. ފުލުހުން ބޮނީ ފުޅީގައި ހުންނަ ފެން. ގޮޅީގެ އެކި ދިމަދިމާއިން ފަނިތަކެއް ނިކުމޭ. އެކަން ހައްލު ކުރަން ބުމުން އެކަމެއް ހައްލެއް ނުވޭ. ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. 

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:52

21:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބަލި ނޫން މީހާވެސް ގޮޅީގައި ބަލިވާނެ

ކާންދޭ އެއްޗެއްސަކީ އިންސާނުންނަށް ދޭން ހެޔޮވާވަރު އެއްޗެއް ނޫން. ސަޔަށް ވަރަށް ބައިވަރު ހަކުރު އަޅާފައި ހުރޭ. 

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:47

21:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތުހުމަތު ކުރާ ކަން ފުލުހުންނަށްވެސް ނޭންގޭ

ދޫކޮށްލި އިރުވެސް ނޭންގޭ ދޫކޮށްލީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:41

21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕިގެ ޕޮލިސީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ހުސެއިން އަމްރު

ހައްޔަރު ކުރި އިރު ހައްޔަރު ކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނުބުނޭ. ގޮޅިއަށް ގެންގޮސް 10 ދުވަސް ފަހުން ނެރެފައިވަނީ. ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކަން އެނގުނީ އެދުވަހު.

20 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:10
އެޗްއާރްސީއެމް އިން ޖަލަށް ދާން ފެށުމުން ގޮޅި ހާލަތު ދަނީ ރަގަޅު ކުރަމުން
22:05
ފުލުހުން ދަނީ ލާއިންސާނީ އެތަށް ކަމެއް ކުރަމުން
22:03
އާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ގޯސް
21:59
ތިބޭ ގޮޅި އެހާ ހޫނު
21:55
ބަލިވެގެން ފަސް ދުވަސް ވާއިރުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭ
21:52
ޖަލުތަކައި ޕެރޯލް ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި
21:47
ބަލި ނޫން މީހާވެސް ގޮޅީގައި ބަލިވާނެ
21:41
ތުހުމަތު ކުރާ ކަން ފުލުހުންނަށްވެސް ނޭންގޭ
21:39
މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕިގެ ޕޮލިސީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ހުސެއިން އަމްރު