ފަލަސުރުހީ

  •  ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  
  • ލާއިންސާނީ އަނިޔާ
  • ގައުމުގެ ހާލަތު
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
 ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  

ރައީސް ޔާމީން ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނޭ ގިނަ ބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައިވެސް މިކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރު ދޭ ބަޔަކު ތިބޭތީ. 

 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:04
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

އެެއްވެސް ގާނޫނެއް ގަވާއިދެއްގައި ނޯންނާނެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރާކަށް މީހުންނަށް. މިއީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ކަންތައްތައް. އެހެންކަމުން ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:02
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ގައުމުގެ ހާލަތު

ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ މިރޭ މިތާ އިނދެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން މާދަމާ އަޅުގަނޑު ބަަލާ އައިސްފާނެ

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:56
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން

ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނީ ތާހިރުމަގުން ކުރިއަށްދާން. މަގުތަކަށް ނިކުންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އައްސަރި ބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން. މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:53
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހިތްވަރު އެބަހުރި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. ކޮންމެ ރެޔަކު މަގުތަކަށް އެ އެއްވަނީ ލީޑަރުން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:47
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ

ބިރު ދައްކައިގެން މީހުންނާއި ދެތޭރޭ ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:46
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު އިދާރީ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:36