ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  •  ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  
  • ލާއިންސާނީ އަނިޔާ
  • ގައުމުގެ ހާލަތު

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:35

22:04

ސިމާހާ ނަސީމް

 ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  

ރައީސް ޔާމީން ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނޭ ގިނަ ބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައިވެސް މިކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރު ދޭ ބަޔަކު ތިބޭތީ. 

 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:04

22:02

ސިމާހާ ނަސީމް

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

އެެއްވެސް ގާނޫނެއް ގަވާއިދެއްގައި ނޯންނާނެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރާކަށް މީހުންނަށް. މިއީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ކަންތައްތައް. އެހެންކަމުން ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:02

21:56

ސިމާހާ ނަސީމް

ގައުމުގެ ހާލަތު

ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ މިރޭ މިތާ އިނދެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން މާދަމާ އަޅުގަނޑު ބަަލާ އައިސްފާނެ

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:56

21:53

ސިމާހާ ނަސީމް

މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން

ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނީ ތާހިރުމަގުން ކުރިއަށްދާން. މަގުތަކަށް ނިކުންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އައްސަރި ބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން. މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:53

21:47

ސިމާހާ ނަސީމް

ހިތްވަރު އެބަހުރި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. ކޮންމެ ރެޔަކު މަގުތަކަށް އެ އެއްވަނީ ލީޑަރުން. 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:47

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ

ބިރު ދައްކައިގެން މީހުންނާއި ދެތޭރޭ ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:46

21:36

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު އިދާރީ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް 

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:36

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

1535
22:04
 ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  
22:02
ލާއިންސާނީ އަނިޔާ
21:56
ގައުމުގެ ހާލަތު
21:53
މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން
21:47
ހިތްވަރު އެބަހުރި
21:46
ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ
21:36
ފަަލަސުރުހީ