22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުހީ

1120


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ސިމާހާ ނަސީމް

ޚުލާސާ

 ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

ގައުމުގެ ހާލަތު

މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން

ހިތްވަރު އެބަހުރި

19 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:35

ސިމާހާ ނަސީމް

 ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ  

ކ. މާލެ


ރައީސް ޔާމީން ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނޭ ގިނަ ބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައިވެސް މިކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރު ދޭ ބަޔަކު ތިބޭތީ. 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

ސިމާހާ ނަސީމް

ލާއިންސާނީ އަނިޔާ

ކ. މާލެ


އެެއްވެސް ގާނޫނެއް ގަވާއިދެއްގައި ނޯންނާނެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރާކަށް މީހުންނަށް. މިއީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު ކަންތައްތައް. އެހެންކަމުން ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

ސިމާހާ ނަސީމް

ގައުމުގެ ހާލަތު

ކ. މާލެ


ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ މިރޭ މިތާ އިނދެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން މާދަމާ އަޅުގަނޑު ބަަލާ އައިސްފާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

ސިމާހާ ނަސީމް

މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން

ކ. މާލެ


ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނީ ތާހިރުމަގުން ކުރިއަށްދާން. މަގުތަކަށް ނިކުންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އައްސަރި ބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން. މި ހާލަތުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:53

ސިމާހާ ނަސީމް

ހިތްވަރު އެބަހުރި

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. ކޮންމެ ރެޔަކު މަގުތަކަށް އެ އެއްވަނީ ލީޑަރުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:47

ސިމާހާ ނަސީމް

ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ

ކ. މާލެ


ބިރު ދައްކައިގެން މީހުންނާއި ދެތޭރޭ ނާއިންސާފުން އަމަލުކޮށްގެން ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާނެ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ނައިބު އިދާރީ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:36

ކޮމެންޓް