22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުޚީ

1256


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚުލާސާ

ދޫނިދޫގައި ތިބީ ވަރަށް ގަދަކޮށް

އެސްއޯއީ ނެރުނީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން

ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދަނީ މުށުތެރެއަށް ލަމުން

ރައީސް ޔާމީންވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ދީނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަގުވެއްޓޭ އެފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމުން

18 މާރޗް 2018 | އާދީއްތަ 21:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދޫނިދޫގައި ތިބީ ވަރަށް ގަދަކޮށް

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ދޫނިދޫއަކީ މިހާރު މަޖީދީ މަގު. ތަފާތަކީ ދޫނިދޫގައި ތިބިކަން. ހަމަ އެޝުއޫރު އެފާޅު ކުރަނީ. އެކަކަުވެސް ތިބީ ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫން. އެންމެންވެސް ބުނަނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާށޭ. 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ނުކުރާށޭ އެބުނަނީ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަ އަމުރު ނުކުރާށޭ އެބުނަނީ. ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާ ނުވި މީހުން އެތިބީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. އޭގެ ފުލުހުނއ ެތިބީ. އެމީހުންވެސް އެއެދެނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:24

އަހުމަދު މުހުސިނު

އެސްއޯއީ ނެރުނީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ހަމައެކަނި މީހުން ހައްޔަރު ކުރާ ޓޫލްއަކަށް އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރީ. ޤާނޫންތައް ސަސްޕެންޑްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން އެކަން ކުރީ. އެކަމަށް އެސްއޯއީ އިއުލާން ކުރީމާ އެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ވެވުނީ. ރައީސަކު ނެތިއްޔާ ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު އެބައޮތް. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.

މިހާރު ޤާނޫން އަސާސީ މައްސަލައަކަށް ވެގެން އުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު ރައީސް ޔާމީން ކުރިން މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވި ޤާނޫން އަސާސީ ރަނގަޅޭ. މިއަށްވުރެ ރަނގަލޫ ޤާނޫން އަސާސީއެއް ނެތޭ ވިދާޅުވި. ޤާނޫން އަސާސީ ކަމުނުދަންޏާ އެންމެނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ކުރޭ.

ހުކުމެއް އަންނަންދެން ވިދާޅުވީ ހުކުމެއް އަންނަ އިރަށް ތަންފީޒް ކުރާނަމޭ. އެކަމަކު ހުކުމެއް އައިމަ މިބުނީ ތިކަން ވާކަށް ނެތޭ  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:17

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދަނީ މުށުތެރެއަށް ލަމުން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހުރިގޮތުން މިހާރު ފެންނަނީ ހުރިހާ ބާރެއް މުށުތެރެއަށް ލާން އުޅޭތަން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:11

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައީސް ޔާމީންވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: މިހާރު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތިގެން ގޮތް ހުސްވެގެން ދައްކަނީ ކުޑަކުދިންވެސް ނުދައްކާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ޤާނޫން އަސާސީއަށް ތަބާވާށޭ. އެއަސާސީ އެއޮތީ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ހަދާފައި. އަނެއްކާ ރައީސް ޔާމީންވެސް ކުރިން ދައްކަވާފައިވަނީ ހަމަ މިވާހަކަތައް. ޤާނޫން އަސާސީއަށް ތަބާވާށޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ މީހެއް ނޫނޭ، ޤާނޫން އަސާސީއޭ ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ. ޔުނީފޯމް ބާލާފައި ފުލުހުންނާ ސިފައިން އަންނާށޭ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން އެވަރަކަށް ނުދައްކަން.  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދީނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަގުވެއްޓޭ އެފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމުން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: މިވާހަކަތައް ދައްކާ މީހުން އެވާހަކަތައް ދައްކާ ގޮތުން އަދި ދީނީ ކަންކަން ހުންނަގޮތާ އެމީހުން ދައްކާ ވާހަކައާ ގުޅުމެއް ނުހުންނާތީ އެދީނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ގެއްލެނީ. މިއަދު ކަންކަން ހުންނަ ގޮތާއި ވަމުންދާގޮތް އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ. ދެން އެމީހުން އެހެން ގޮތަކަށް އެކަންކަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭތީ ކުދިންނަށް ސުވާލު އުފެދޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދީނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ގޮތް ހުސްވެގެން

ކ. މާލެ


މާރިޔާ: ދީނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެން ނެތިގެން. ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތިގެން ގޮތް ހުސްވެގެން.

މީގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަވެސް ދެއްކީ މާބޮޑަށް. އެވާހަކަ ދެއްކި ދެއްކީނުން އަޖުމަ ބަލަން އެކަން ބައެއް ކުދިން އެކަން ކުރަނީ. އެގޮތައް ދެން ޤައުމީ ޓީވީއަށް އަރައިގެން އެހެން ދީނަތަކަށް އުޅޭ ވާހަކައާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގޯސް ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެވާހަކަތައް ދައްކާއިރު ދީނީ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ. މިއީ ވަރަށް ބިރުހުރި ވާހަކަ ތަކެއް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:59

ކޮމެންޓް