ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

2,057

ޚުލާސާ

  • ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން
  • ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން
  • ވެރިކަން

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:39

22:34

ސިމާހާ ނަސީމް

ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން

ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މި ހަރަކާތްތަކަށް ނިކުންނަވާ ކޮންމެ މީހަކީ ލީޑަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރޝިޕް ނެތޭ ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި އިހުތިޖާޖްގައި ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަންދެން ދެމިތިބޭނަން.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:34

22:30

ސިމާހާ ނަސީމް

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަޤާމަކަށްވެސް މުސާރަ ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވޭ ތިމަންނަމެންނަށް މުސާރަ ދެނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި ލޯނެއް ނެގިޔަސް ނަގަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯގޭޖް ކުރުމަށްފަހު. ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ގެ މޯޖޭގް ކުރައްވާފައެއް ނޫނޭ ލޯނު ނަގަނީކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސްތަކުގެ ފައިސާ އެއީ.     

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:30

22:22

ސިމާހާ ނަސީމް

ވެރިކަން

ވެރިކަން ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ބަދަލުކުރާނަން.  

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:22

22:18

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި. އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައިވޭ އެހެން ކަމުން އެ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމައް ނޫން.  

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:18

21:50

ސިމާހާ ނަސީމް

ނޫސްވެރިން

ނޫސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރަން. ސަރުކާރު ހިނގާ ގޮތް ގޯހޭ ބުނާ މީހަކުވެސް ވަނީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ދެން ނޫސްވެރިންނަށް ވާނެ ގޮތް ދެން ވިސްނާލާ. ބިރު ދެއްކި ވަރަކަށް ނޫސްވެރިން ވަނީ އިތުރު. ދައްކާ ބިރަކަށް ފަސްނުޖެހޭނަމޭ ބުނެ ނޫސްވެރިން ނިކުންނާތީ އުފާވޭ. ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ގޯނާ ހުއްޓާލަން ޖެހޭ.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:50

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހައްގުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ބާރުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އުޅެނީ. އެ އަމަރުތަކަށް ތަބާވަނީ މަޖުބޫރުވެގެން.

 

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:45

21:42

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

މި ސަރުކާރު ވަނީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެފައި. ގޮތް ދޫކުރަން ބޭނުންނުވަނީ މި ސަރުކާރުން.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:42

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

22:34
ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން
22:30
ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން
22:22
ވެރިކަން
22:18
ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން
21:50
ނޫސްވެރިން
21:45
މަސައްކަތް
21:42
ސަރުކާރުގެ ހާލަތު
21:40
ފަަލަސުރުހީ