ފަލަސުރުހީ

  • ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން
  • ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން
  • ވެރިކަން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން

ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މި ހަރަކާތްތަކަށް ނިކުންނަވާ ކޮންމެ މީހަކީ ލީޑަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރޝިޕް ނެތޭ ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި އިހުތިޖާޖްގައި ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަންދެން ދެމިތިބޭނަން.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:34
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަޤާމަކަށްވެސް މުސާރަ ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވޭ ތިމަންނަމެންނަށް މުސާރަ ދެނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި ލޯނެއް ނެގިޔަސް ނަގަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯގޭޖް ކުރުމަށްފަހު. ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ގެ މޯޖޭގް ކުރައްވާފައެއް ނޫނޭ ލޯނު ނަގަނީކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސްތަކުގެ ފައިސާ އެއީ.     

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:30
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވެރިކަން

ވެރިކަން ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ބަދަލުކުރާނަން.  

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:22
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި. އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައިވޭ އެހެން ކަމުން އެ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމައް ނޫން.  

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:18
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ނޫސްވެރިން

ނޫސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރަން. ސަރުކާރު ހިނގާ ގޮތް ގޯހޭ ބުނާ މީހަކުވެސް ވަނީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ދެން ނޫސްވެރިންނަށް ވާނެ ގޮތް ދެން ވިސްނާލާ. ބިރު ދެއްކި ވަރަކަށް ނޫސްވެރިން ވަނީ އިތުރު. ދައްކާ ބިރަކަށް ފަސްނުޖެހޭނަމޭ ބުނެ ނޫސްވެރިން ނިކުންނާތީ އުފާވޭ. ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ގޯނާ ހުއްޓާލަން ޖެހޭ.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:50
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހައްގުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ބާރުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އުޅެނީ. އެ އަމަރުތަކަށް ތަބާވަނީ މަޖުބޫރުވެގެން.

 

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:45
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

މި ސަރުކާރު ވަނީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެފައި. ގޮތް ދޫކުރަން ބޭނުންނުވަނީ މި ސަރުކާރުން.

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:42
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:40