22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުހީ

1365


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ސިމާހާ ނަސީމް

ޚުލާސާ

ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން

ވެރިކަން

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން

ނޫސްވެރިން

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

ހަރަކާތުގައި ދެމިތިބޭނަން

ކ. މާލެ


ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މި ހަރަކާތްތަކަށް ނިކުންނަވާ ކޮންމެ މީހަކީ ލީޑަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑަރޝިޕް ނެތޭ ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި އިހުތިޖާޖްގައި ފެބްރުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަންދެން ދެމިތިބޭނަން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:34

ސިމާހާ ނަސީމް

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަށް މުސާރަ ދިނުން

ކ. މާލެ


ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަޤާމަކަށްވެސް މުސާރަ ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވޭ ތިމަންނަމެންނަށް މުސާރަ ދެނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް. ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި ލޯނެއް ނެގިޔަސް ނަގަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މޯގޭޖް ކުރުމަށްފަހު. ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ގެ މޯޖޭގް ކުރައްވާފައެއް ނޫނޭ ލޯނު ނަގަނީކީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސްތަކުގެ ފައިސާ އެއީ.     


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:30

ސިމާހާ ނަސީމް

ވެރިކަން

ކ. މާލެ


ވެރިކަން ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ ބަދަލުކުރެވޭނެ ބަދަލުކުރާނަން.  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:22

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން

ކ. މާލެ


ކުށުގެ ވެށިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި. އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައިވޭ އެހެން ކަމުން އެ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމައް ނޫން.  


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:18

ސިމާހާ ނަސީމް

ނޫސްވެރިން

ކ. މާލެ


ނޫސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރަން. ސަރުކާރު ހިނގާ ގޮތް ގޯހޭ ބުނާ މީހަކުވެސް ވަނީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ދެން ނޫސްވެރިންނަށް ވާނެ ގޮތް ދެން ވިސްނާލާ. ބިރު ދެއްކި ވަރަކަށް ނޫސްވެރިން ވަނީ އިތުރު. ދައްކާ ބިރަކަށް ފަސްނުޖެހޭނަމޭ ބުނެ ނޫސްވެރިން ނިކުންނާތީ އުފާވޭ. ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ގޯނާ ހުއްޓާލަން ޖެހޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

ސިމާހާ ނަސީމް

މަސައްކަތް

ކ. މާލެ


 އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހައްގުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ބާރުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އުޅެނީ. އެ އަމަރުތަކަށް ތަބާވަނީ މަޖުބޫރުވެގެން.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

ކ. މާލެ


މި ސަރުކާރު ވަނީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެފައި. ގޮތް ދޫކުރަން ބޭނުންނުވަނީ މި ސަރުކާރުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:42

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

ކ. މާލެ


މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:40

ކޮމެންޓް