އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން
  • ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ
  • މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38

21:53

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ މުވައްކިލުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުން. ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ހަމަޖައްސަން އުޅުމުން ހިނގާނީ ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން. 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

21:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން، މިހާރު މި ހިނގާކަންކަން ބަލާނެ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަންކަން ބެލޭނެ. މިރޭ ނިދަންދެވިދާނެ. މާދަމާ ވާނެގޮތެއް އެނގޭނެ.

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަން ނުވުން. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް.

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް

އެސްއޯއީގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަަމަށް ގާނޫނީ އިސް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ. އެކަމަށްވެސް ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން.

 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

905
21:53
ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން
21:47
ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ
21:43
މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް