އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,250

ޚުލާސާ

  • ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން
  • ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ
  • މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38

21:53

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ މުވައްކިލުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުން. ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ހަމަޖައްސަން އުޅުމުން ހިނގާނީ ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން. 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

21:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން، މިހާރު މި ހިނގާކަންކަން ބަލާނެ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަންކަން ބެލޭނެ. މިރޭ ނިދަންދެވިދާނެ. މާދަމާ ވާނެގޮތެއް އެނގޭނެ.

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަން ނުވުން. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް.

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް

އެސްއޯއީގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަަމަށް ގާނޫނީ އިސް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ. އެކަމަށްވެސް ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން.

 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:53
ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން
21:47
ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ
21:43
މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް