ފަލަސުރުހީ

  • ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން
  • ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ
  • މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ތުރާކުރުމެއް ނޫން

ވަކީލުންގެ މަސައްކަތަކީ މުވައްކިލުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުން. ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ހަމަޖައްސަން އުޅުމުން ހިނގާނީ ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން. 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ރާއްޖެއިން ކަންކުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބުނެފައެއް ނުވޭ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން، މިހާރު މި ހިނގާކަންކަން ބަލާނެ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަންކަން ބެލޭނެ. މިރޭ ނިދަންދެވިދާނެ. މާދަމާ ވާނެގޮތެއް އެނގޭނެ.

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަން ނުވުން. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް.

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މެހެމާން: ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް

އެސްއޯއީގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަަމަށް ގާނޫނީ އިސް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ. އެކަމަށްވެސް ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން.

 

15 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:43