ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

3,109

ޚުލާސާ

  • މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ
  • ގިނަބަޔަކު ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި
  • މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:36

22:57

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ

މަޖީދީމަގާއި ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ކުނޫޒާ ދިމާލަށް މީހުން ވަނީ ގިނައަދަދކަށް މީހުން އެއްވެފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:57

22:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ގިނަބަޔަކު ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި

މުޅި މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދާއިރު ނަލަހިޔާ ކަންމަތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަދިވެސް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްއަކަށް މަޖީދީމަގަކަށް ނުވަދެވޭ

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:43

22:24

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޯޅިތަކަށް ދަނީ ވައްދަމުން. މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. ގޯޅިތަކަށް ވެއްދުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެ ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން. 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:24

22:09

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަކެއް ކަމުގައިވާ އަމީތު، އަލީ ހުސައިން އަދި ފައިސަލް ނަސީމް ހައްޔަރުކޮށްފި. ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ދަނީ މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:09

21:57

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިމާރާތް ދޮށުގައި

ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިމާރާތް ކައިރީ މަޖީދީމަގުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިހާރުވެސް ދަނީ އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:57

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖިލިސް މެންބަރ މާރިޔާ އާއި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާޢި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހައްޔަރުކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަނީ ލިބެމުން 

Caption

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:54

21:49

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި ދެއަންހެނަކު ގެންގޮސްފި

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕެޕަރސްޕރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި ދެ އަންހެނަކު އޭޑީކޭ އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންގޮސްފި 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:49

21:47

އަހުމަދު މުހުސިނު

އާޒިމް

މިފެންނަނީ އަނިޔާވެރިކަން. ޤާނޫން އަސާސީން ލިބިދޭ ޙައޤެއްގެ ބޭނުންކުރާއިރު ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހަމުން އެދަނީ. މުޒާހަރާގައި ވެއްޓޭ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ތަނަވަސްކޮށެއް ނުދޭ. ބަލި މީހާ އޮތް ހިސާބަށް އެމްބިއުލާސްވެސް ދިޔަކަ ނުދޭ

Caption

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:55

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖީދީމަގށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލެއް ނުވަދެވޭ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ވަނީ މަޖީދީމަގަށް ޖަމާވެފައި. ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަމުންވެސް ދަނީ އެސްއޯ ފުލުހުން 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:45

21:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޒާހަރާގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެފައިވާއިރު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިޔާޒް

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:39

21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިފި

އެހެން ރޭރެއަށްވުރެ މިރޭ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މިރޭގެ މުޒާހަރާއިން ފެނޭ. މިހާރުވެސް ވަނީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:38

21:37

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޒާހަރާ ފެށިއްޖެ

ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީމަގު ކަންމަތިން ފެށިގެން. ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:37

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:57
މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ
22:43
ގިނަބަޔަކު ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި
22:24
މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
22:09
އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
21:57
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިމާރާތް ދޮށުގައި
21:52
މަޖިލިސް މެންބަރ މާރިޔާ އާއި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި
21:49
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި ދެއަންހެނަކު ގެންގޮސްފި
21:47
އާޒިމް
21:45
މަޖީދީމަގށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލެއް ނުވަދެވޭ
21:39
މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
21:38
މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިފި
21:37
މުޒާހަރާ ފެށިއްޖެ