ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

  • މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ
  • ގިނަބަޔަކު ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި
  • މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ

މަޖީދީމަގާއި ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ކުނޫޒާ ދިމާލަށް މީހުން ވަނީ ގިނައަދަދކަށް މީހުން އެއްވެފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ގިނަބަޔަކު ނަލަހިޔާ ކައިރީގައި

މުޅި މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދާއިރު ނަލަހިޔާ ކަންމަތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އަދިވެސް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލްއަކަށް މަޖީދީމަގަކަށް ނުވަދެވޭ

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:43
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޯޅިތަކަށް ދަނީ ވައްދަމުން. މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް. ގޯޅިތަކަށް ވެއްދުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެ ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން. 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:24
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަކެއް ކަމުގައިވާ އަމީތު، އަލީ ހުސައިން އަދި ފައިސަލް ނަސީމް ހައްޔަރުކޮށްފި. ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ދަނީ މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 22:09
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިމާރާތް ދޮށުގައި

ކުރީގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިމާރާތް ކައިރީ މަޖީދީމަގުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިހާރުވެސް ދަނީ އެއްވެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖިލިސް މެންބަރ މާރިޔާ އާއި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާޢި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހައްޔަރުކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަނީ ލިބެމުން 

Caption
14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:52
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި ދެއަންހެނަކު ގެންގޮސްފި

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ޕެޕަރސްޕރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި ދެ އަންހެނަކު އޭޑީކޭ އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންގޮސްފި 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:49
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އާޒިމް

މިފެންނަނީ އަނިޔާވެރިކަން. ޤާނޫން އަސާސީން ލިބިދޭ ޙައޤެއްގެ ބޭނުންކުރާއިރު ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހަމުން އެދަނީ. މުޒާހަރާގައި ވެއްޓޭ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ތަނަވަސްކޮށެއް ނުދޭ. ބަލި މީހާ އޮތް ހިސާބަށް އެމްބިއުލާސްވެސް ދިޔަކަ ނުދޭ

Caption
14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:47
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖީދީމަގށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލެއް ނުވަދެވޭ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ވަނީ މަޖީދީމަގަށް ޖަމާވެފައި. ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަމުންވެސް ދަނީ އެސްއޯ ފުލުހުން 

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:45
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޒާހަރާގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެފައިވާއިރު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިޔާޒް

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:39
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިފި

އެހެން ރޭރެއަށްވުރެ މިރޭ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މިރޭގެ މުޒާހަރާއިން ފެނޭ. މިހާރުވެސް ވަނީ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:38
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޒާހަރާ ފެށިއްޖެ

ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީމަގު ކަންމަތިން ފެށިގެން. ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

14 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:37