ފަލަސުރުޚީ

  • ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދޭނަން
  • ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުދެވުނު
  • މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ
 
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާތައް ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭނަން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:25
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުދެވުނު

ކެމްޕެއިންގެ ވައުދެއް މުސާރައިގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ނެގުން. ނަމަވެސް ދައުރު ނުނިމެނީސް ފުލް މުސާރަ މި ނެންގެވީ ބޮޑުވެފައި ތިބި ދަރިންގެ ގޭގެ ކުލި ދައްކަންށޭ ވިދާޅުވެ. މި ނޫނިއްޔާ ނޫޅޭނެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވުނު ރައީސެއް

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:22
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ރޭ ވެސް ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ބުނާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވާންވީ. މިރޭ ވެސް އެ ދަނީ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި އެއްވަމުން. އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އިއްވާނަން. އިވޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އިއްވާނަން. އެ ދުވަހު ރައްޔިތުން މާލެ އެރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ. މިހާރު ވެސް އެބަ ރައްޔިތުން ޖަމާވޭ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:17
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ގާނޫނުން ބޭރުން ވެރިކަން ކުރަނީ

ވެރިކަން ފެށުނު އިރު ޔާމީނު އަތުގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތް. ނަމަވެސް އެ ބާރުތައް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭރުން ވެރިކަން ކުރަން ފެށުމުން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:14
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތި ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން އެބަ އެނގޭ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތި ވެރިކަމަކު ނުހުރެވޭނެ. ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން. އެހެން ވީމާ އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ނުރުހޭކަން އެބަ ދައްކަންޖެހެއޭ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:13
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ. އެކަމަކު އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެކަން ނިންމާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ އޮތް. އެހެން އެ ގޮތުގައި އޮއްވައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ. އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ. 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމުން ވެސް އެކަން ވަރަށް ސާފު

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:10
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަކުން ނުނިމޭ

މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް އަދިވެސް އެހުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި. އެ މައްސަލަތަކާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެއް ނާޅާ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް އޮއްވައި، އެ މައްސަލައާ މެދު ފައިސަލާ ނުކޮށް އުޅެނިކޮށް މަޖިލީހަކަށް ހުކުމެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:08
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
މާޒީއަކަށް ގާނޫނެއް ނުފެއްތޭނެ

ވަރަށް ޞަރީހަ އިބާރާތުން އޮވޭ ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެކަން ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް. އަދަބެއް ނުދެވޭނެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުށެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. ކުށަކަށް ވާ ނަމަ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އަބްދުﷲ މަސީހް ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ އެ ބުނާ ތާރީހުގެ ފަހުން. އެ ގޮތަށް ވަކިކުރާ ނަމަ ވާނީ ރީކޯ މޫސަ. މޫސަ ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރީ އެ ތާރީހުގެ ފަހުން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:06
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އަދި އެބަ އޮތް

މިއަދު އެ ފާސްކުރި ބިލްގައި އޮތް ގޮތުން ވެސް މެންބަރުން ނަށް އަދިވެސް ސަލާމަތް ވެގެން އާދެވިދާނެ. އެ ބިލްގައި އޮތީ 13 ފެބްރުއަރީ ގެ ފަހުން ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ބަލާނީ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 12 މެންބަރުންނަކީ އެ ތާރީހުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުން ވަކިކޮށްފައި އަދި އަނެއްބައި މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެފައި. ޕީޕިއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އޮވޭ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާން އެދި ސިޓީލުމުން ވަކިވީ ކަމަށް 

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:03
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ފަހުން ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ

ނިހާނުމެއް ހީކޮށްފާނެ މިއަދު މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރިޔަސް މާދަމާ އެހެން ވެރިއަކު އައުމުން ކޮޅު ބަދަލުކޮށްލުމުން ކުރިން ވެސް ކަން ވެފައިވާ ގޮތަށް ހިމާޔަތް ލިބިދާނެ ކަމަށް. ނޫން އެހެނެއް ނުވާނެ. މިއަދު އެ ގޮތަށް ކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާ ހިމާޔަތެއް ނުލިބޭނެ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:59
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
މެންބަރުން އެ ދިނީ އަނިޔާ

މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އަމީތުމެންނަށް އަނިޔާއެއް ދޭކަށް. ނަމަވެސް އެ ދެއްވީ އަނިޔާ. ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދޭކަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ކުރައްވާ ކަމެއް އެ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:57
Writer Profile Picture
އަލީ ޔޫސުފް
ފާރިސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހެކި ބަސް ދޭން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުކެރުނު ހުވާކުރައްވައި ދޮގު ހައްދަވާކަށް. އެ ހިސާބުން ފާރިސް އެބަޖެހޭ މިނިވަން ކުރަން. 

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:55