ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

1,654

ޚުލާސާ

  • ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދޭނަން
  • ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުދެވުނު
  • މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:54

22:25

އަލީ ޔޫސުފް

ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދޭނަން

ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާތައް ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭނަން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:25

22:22

އަލީ ޔޫސުފް

ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުދެވުނު

ކެމްޕެއިންގެ ވައުދެއް މުސާރައިގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ނެގުން. ނަމަވެސް ދައުރު ނުނިމެނީސް ފުލް މުސާރަ މި ނެންގެވީ ބޮޑުވެފައި ތިބި ދަރިންގެ ގޭގެ ކުލި ދައްކަންށޭ ވިދާޅުވެ. މި ނޫނިއްޔާ ނޫޅޭނެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވުނު ރައީސެއް

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:22

22:17

އަލީ ޔޫސުފް

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ރޭ ވެސް ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ބުނާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވާންވީ. މިރޭ ވެސް އެ ދަނީ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި އެއްވަމުން. އަދި 16 ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އިއްވާނަން. އިވޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އިއްވާނަން. އެ ދުވަހު ރައްޔިތުން މާލެ އެރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ. މިހާރު ވެސް އެބަ ރައްޔިތުން ޖަމާވޭ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:17

22:14

އަލީ ޔޫސުފް

ގާނޫނުން ބޭރުން ވެރިކަން ކުރަނީ

ވެރިކަން ފެށުނު އިރު ޔާމީނު އަތުގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތް. ނަމަވެސް އެ ބާރުތައް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭރުން ވެރިކަން ކުރަން ފެށުމުން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:14

22:13

އަލީ ޔޫސުފް

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތި ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތްކަން އެބަ އެނގޭ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތި ވެރިކަމަކު ނުހުރެވޭނެ. ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން. އެހެން ވީމާ އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ނުރުހޭކަން އެބަ ދައްކަންޖެހެއޭ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:13

22:10

އަލީ ޔޫސުފް

ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ. އެކަމަކު އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެކަން ނިންމާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ އޮތް. އެހެން އެ ގޮތުގައި އޮއްވައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ. އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ. 1 ފެބްރުއަރީގެ ހުކުމުން ވެސް އެކަން ވަރަށް ސާފު

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:10

22:08

އަލީ ޔޫސުފް

މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަކުން ނުނިމޭ

މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް އަދިވެސް އެހުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި. އެ މައްސަލަތަކާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެއް ނާޅާ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް އޮއްވައި، އެ މައްސަލައާ މެދު ފައިސަލާ ނުކޮށް އުޅެނިކޮށް މަޖިލީހަކަށް ހުކުމެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:08

22:06

އަލީ ޔޫސުފް

މާޒީއަކަށް ގާނޫނެއް ނުފެއްތޭނެ

ވަރަށް ޞަރީހަ އިބާރާތުން އޮވޭ ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެކަން ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް. އަދަބެއް ނުދެވޭނެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުށެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. ކުށަކަށް ވާ ނަމަ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އަބްދުﷲ މަސީހް ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ އެ ބުނާ ތާރީހުގެ ފަހުން. އެ ގޮތަށް ވަކިކުރާ ނަމަ ވާނީ ރީކޯ މޫސަ. މޫސަ ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރީ އެ ތާރީހުގެ ފަހުން

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:06

22:03

އަލީ ޔޫސުފް

ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އަދި އެބަ އޮތް

މިއަދު އެ ފާސްކުރި ބިލްގައި އޮތް ގޮތުން ވެސް މެންބަރުން ނަށް އަދިވެސް ސަލާމަތް ވެގެން އާދެވިދާނެ. އެ ބިލްގައި އޮތީ 13 ފެބްރުއަރީ ގެ ފަހުން ހިނގާ ކަންކަން ކަމަށް ބަލާނީ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 12 މެންބަރުންނަކީ އެ ތާރީހުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުން ވަކިކޮށްފައި އަދި އަނެއްބައި މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެފައި. ޕީޕިއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އޮވޭ މެންބަރަކު މެންބަރު ކަމުން ވަކިވާން އެދި ސިޓީލުމުން ވަކިވީ ކަމަށް 

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 22:03

21:59

އަލީ ޔޫސުފް

ފަހުން ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ

ނިހާނުމެއް ހީކޮށްފާނެ މިއަދު މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރިޔަސް މާދަމާ އެހެން ވެރިއަކު އައުމުން ކޮޅު ބަދަލުކޮށްލުމުން ކުރިން ވެސް ކަން ވެފައިވާ ގޮތަށް ހިމާޔަތް ލިބިދާނެ ކަމަށް. ނޫން އެހެނެއް ނުވާނެ. މިއަދު އެ ގޮތަށް ކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާ ހިމާޔަތެއް ނުލިބޭނެ

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:59

21:57

އަލީ ޔޫސުފް

މެންބަރުން އެ ދިނީ އަނިޔާ

މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އަމީތުމެންނަށް އަނިޔާއެއް ދޭކަށް. ނަމަވެސް އެ ދެއްވީ އަނިޔާ. ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދޭކަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ކުރައްވާ ކަމެއް އެ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:57

21:55

އަލީ ޔޫސުފް

ފާރިސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހެކި ބަސް ދޭން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުކެރުނު ހުވާކުރައްވައި ދޮގު ހައްދަވާކަށް. އެ ހިސާބުން ފާރިސް އެބަޖެހޭ މިނިވަން ކުރަން. 

13 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 21:55

އަލީ ޔޫސުފް

AliYooosuf

22:25
ވަޒީފާތައް އިޔާދަ ކޮށްދޭނަން
22:22
ދަރިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުދެވުނު
22:17
މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަރަންވީ
22:14
ގާނޫނުން ބޭރުން ވެރިކަން ކުރަނީ
22:13
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތި ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ
22:10
ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
22:08
މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަކުން ނުނިމޭ
22:06
މާޒީއަކަށް ގާނޫނެއް ނުފެއްތޭނެ
22:03
ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު އަދި އެބަ އޮތް
21:59
ފަހުން ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ
21:57
މެންބަރުން އެ ދިނީ އަނިޔާ
21:55
ފާރިސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ