ފަލަސުރުހީ

  • މަސީހު ކިޔާ މީހާ މާ ސްމާޓް
  • ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒް
  • ޝައިނީ ވަނީ ދޮގުވެސް ހަދާފައި
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަސީހު ކިޔާ މީހާ މާ ސްމާޓް

މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ގާނޫނާ ހިލާފު އެތަށް ކަމެއް ވަނީ ކުރެވިފައި. ސަރުކާރު ވަނީ ކަރުތާ ފެނަށް ވެއްޓިފައި

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:16
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒް

އިއްތިހާދު ރޫޅިގެނެއް ނުވާނެ. ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުގައި ސާބިތު ކަންމަތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ތިބީ

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:43
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ޝައިނީ ވަނީ ދޮގުވެސް ހަދާފައި

ޕްރެސް އަކުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގުޅުމެއް ހަލާކެއް ނުކުރެވޭނެ.

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:39
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ކޯލިޝަން އޮތީ ބަދަހިކޮށް

ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފިއްތުތަކެއްގައި. އދ އިން ޕްރެޝަރ ކުރޭ ސަރުކާރަށް.

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:38