ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,624

ޚުލާސާ

  • މަސީހު ކިޔާ މީހާ މާ ސްމާޓް
  • ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒް
  • ޝައިނީ ވަނީ ދޮގުވެސް ހަދާފައި

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:37

22:16

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސީހު ކިޔާ މީހާ މާ ސްމާޓް

މަސީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ގާނޫނާ ހިލާފު އެތަށް ކަމެއް ވަނީ ކުރެވިފައި. ސަރުކާރު ވަނީ ކަރުތާ ފެނަށް ވެއްޓިފައި

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:16

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒް

އިއްތިހާދު ރޫޅިގެނެއް ނުވާނެ. ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުގައި ސާބިތު ކަންމަތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ތިބީ

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:43

21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޝައިނީ ވަނީ ދޮގުވެސް ހަދާފައި

ޕްރެސް އަކުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގުޅުމެއް ހަލާކެއް ނުކުރެވޭނެ.

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:39

21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކޯލިޝަން އޮތީ ބަދަހިކޮށް

ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފިއްތުތަކެއްގައި. އދ އިން ޕްރެޝަރ ކުރޭ ސަރުކާރަށް.

12 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:16
މަސީހު ކިޔާ މީހާ މާ ސްމާޓް
21:43
ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަމާޒް
21:39
ޝައިނީ ވަނީ ދޮގުވެސް ހަދާފައި
21:38
ކޯލިޝަން އޮތީ ބަދަހިކޮށް