ފަލަސުރުހީ

  • ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް
  • ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް
  • ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގަ
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް

ކޮމާންޑް ކުރަނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭންގޭ. ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަދުރޭއާއި ނިހާނު ބާއްވާ ޕްރެސްތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އިއުލާނުތައް ނެރެމުންދާ މަންޒަރު. ފުލުހުން އަމަލު ކުރަނީ އަދުރޭއާއި ނިހާނު އަންގާ ގޮތަށޭ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުން.

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:17
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބޭ މައުލޫމާތޭ ކިޔާފައި ފަތުރަނީ ދޮގުވާހަކަތަކެއް. ދައްކާ ވާހަކަ ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިޔާ ހަސަން ސައީދުގެ ކޮޓަރީގެ ގޮދަނޑި ދަށުން ފައިސާ ފެނުނީއޭ ކީ. ފުލުހުން ދައްކަނީ ކާޓޫން ވާހަކަ. ފުލުހުންނަކީ ކޮންތާކުން ގެނެސްގެން އުޅޭ ބައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ.

 

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:15
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގަ

ފުލުހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަގުވެއްޓިފައި. ކޮން ކަހަލަ ތަމްރީނު ތަކެއްތޯ ހަދަނީ ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޑިސިޕްލީން މީހުން. ޔުނިފޯމް އެޅުވިއަސް މިއީ ގޭންގްއެއް

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:11
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހެމާނަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ޕީޖީ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭ. ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރެވެމުންދާ އިރު އެކަންކަމާ ފާޅުގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ.

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:08