ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,684

ޚުލާސާ

  • ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް
  • ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް
  • ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގަ

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:06

22:17

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް

ކޮމާންޑް ކުރަނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ނޭންގޭ. ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަދުރޭއާއި ނިހާނު ބާއްވާ ޕްރެސްތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އިއުލާނުތައް ނެރެމުންދާ މަންޒަރު. ފުލުހުން އަމަލު ކުރަނީ އަދުރޭއާއި ނިހާނު އަންގާ ގޮތަށޭ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުން.

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:17

22:15

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްއަށް ލިބޭ މައުލޫމާތޭ ކިޔާފައި ފަތުރަނީ ދޮގުވާހަކަތަކެއް. ދައްކާ ވާހަކަ ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިޔާ ހަސަން ސައީދުގެ ކޮޓަރީގެ ގޮދަނޑި ދަށުން ފައިސާ ފެނުނީއޭ ކީ. ފުލުހުން ދައްކަނީ ކާޓޫން ވާހަކަ. ފުލުހުންނަކީ ކޮންތާކުން ގެނެސްގެން އުޅޭ ބައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ.

 

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:15

22:11

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގަ

ފުލުހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަގުވެއްޓިފައި. ކޮން ކަހަލަ ތަމްރީނު ތަކެއްތޯ ހަދަނީ ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޑިސިޕްލީން މީހުން. ޔުނިފޯމް އެޅުވިއަސް މިއީ ގޭންގްއެއް

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:11

22:08

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހެމާނަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ޕީޖީ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭ. ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރެވެމުންދާ އިރު އެކަންކަމާ ފާޅުގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ.

10 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:08

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:17
ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް
22:15
ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް
22:11
ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގަ
22:08
މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހެމާނަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް