ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ: 37 ވަނަ ދުވަސް

  • ލާމު ލިންކުގެ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން އަދިވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން
  • އައްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް
  • ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ލާމު ލިންކުގެ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން އަދިވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން

ލާމު ލިންކުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން ތިބީ ހުރަސް އަޅައިގެން. ޝިލްޑުތަކާއި މުގުރު ހިފައިގެން ތިބި ސިފައިންގެ ކުރިމަތީގައި ތިބެގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ އަޑު އުފުލަމުން.

ލާލު ލިންކު މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިގެން -- ފޮޓޯ/ރާއްޖެއެމްވީ
9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:25
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އައްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށްދާ އެ އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުން.

ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުން
9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:11
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި. ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން، ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރި. ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވާ މީހުން ދަނީ ގިނަވަމުން.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:04
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ލިންކު ރޯޑު އެއްވުން ހުއްޓުވަން މުގުރާއި ޝިލްޑު ހިފައިގެން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ލާމު ލިންކުރޯޑުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވެހިކަލް ބުރު ސިފައިން ހުއްޓުވުމުން، ވެހިކަލްތަކުގައި ތިބި މީހުން ފޭބުމަށްފަހު ހުރަސް އަޅައިގެން ތިބި ސިފައިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި.

އެއްވުން ހުއްޓުވަން ސިފައިން
9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:54
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ލާމު ލިންކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައިފި

ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވެހިކަލް ބުރެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. ނަމަވެސް އެ ވެހިކަލް ބުރު ވަނީ ބުއްޓުވާފައި. ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވީ ސިފައިން. އެއްވުން ހުއްޓުވާފައި ވަނީ ލ. ގަމުން، ފުނަދުއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:49
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު. އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ އެހާ ގިނަ ފުލުހުންނެއް ނެތް. މުޒާހަރާ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި އެސްއޯ ފުލުހުންނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު އެޅި ފުލުހުން އެބަތިބި.

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އާއި އާޓްފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުން-- ފޮޓޯ/ރާއްޖެއެމްވީ
9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:22
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ފަނޑިޔާރުން ވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ.: މުހައްމަދު ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މުޒާހަރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެޓީވީ"ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ ކަމަށް. 

އަނިޔާއެއް ނުވާނެކަން ޔަގީންކަން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ގޮވާލަން ނުކުންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތަށްޓަކާ ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. ވަރިހަމަކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކިތައް މީހުންތޯ ޖަލަށްލަނީ. ކާކަށްތޯ ޖަގީންކަން އޮތީ. ކާކަށްތޯ ސަލާމަތެއް އޮތީ.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:18
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
ތިނަދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން. ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި އަޑު އުފުލަމުންދަނީ ތިނަދޫގެ ތަންފީޒީ ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި. އެއްވެފައިވާ މީހުން އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބިއިރު، ބައެއް މީހުން ދަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އަޑު އުފުލަމުން

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:12
Writer Profile Picture
ޙުސައިން ޙަސަން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، ދަނީ އަޑު އުފުލަމުން. ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ވެސް އެބަތިބި. އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުލުހުން ވެސް އެބަތިބި.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:10