އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ވަގުތުން

ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ: 37 ވަނަ ދުވަސް

2,419

ޚުލާސާ

  • ލާމު ލިންކުގެ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން އަދިވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން
  • އައްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް
  • ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:08

18:25

ޙުސައިން ޙަސަން

ލާމު ލިންކުގެ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން އަދިވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން

ލާމު ލިންކުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން ތިބީ ހުރަސް އަޅައިގެން. ޝިލްޑުތަކާއި މުގުރު ހިފައިގެން ތިބި ސިފައިންގެ ކުރިމަތީގައި ތިބެގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ އަޑު އުފުލަމުން.

ލާލު ލިންކު މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިގެން -- ފޮޓޯ/ރާއްޖެއެމްވީ

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:28

18:11

ޙުސައިން ޙަސަން

އައްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށްދާ އެ އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުން.

ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުން

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:11

18:04

ޙުސައިން ޙަސަން

ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި. ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން، ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް އޭގެ އަސަރުކުރި. ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވާ މީހުން ދަނީ ގިނަވަމުން.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:04

17:54

ޙުސައިން ޙަސަން

ލިންކު ރޯޑު އެއްވުން ހުއްޓުވަން މުގުރާއި ޝިލްޑު ހިފައިގެން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ލާމު ލިންކުރޯޑުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވެހިކަލް ބުރު ސިފައިން ހުއްޓުވުމުން، ވެހިކަލްތަކުގައި ތިބި މީހުން ފޭބުމަށްފަހު ހުރަސް އަޅައިގެން ތިބި ސިފައިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި.

އެއްވުން ހުއްޓުވަން ސިފައިން

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:54

17:49

ޙުސައިން ޙަސަން

ލާމު ލިންކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައިފި

ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ވެހިކަލް ބުރެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. ނަމަވެސް އެ ވެހިކަލް ބުރު ވަނީ ބުއްޓުވާފައި. ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވީ ސިފައިން. އެއްވުން ހުއްޓުވާފައި ވަނީ ލ. ގަމުން، ފުނަދުއަށް ދާން އުޅެނިކޮށް.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:49

17:22

ޙުސައިން ޙަސަން

ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު. އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ އެހާ ގިނަ ފުލުހުންނެއް ނެތް. މުޒާހަރާ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި އެސްއޯ ފުލުހުންނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު އެޅި ފުލުހުން އެބަތިބި.

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ އާއި އާޓްފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައިވާ މީހުން-- ފޮޓޯ/ރާއްޖެއެމްވީ

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:30

17:18

ޙުސައިން ޙަސަން

ފަނޑިޔާރުން ވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ.: މުހައްމަދު ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މުޒާހަރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެޓީވީ"ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ ކަމަށް. 

އަނިޔާއެއް ނުވާނެކަން ޔަގީންކަން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ގޮވާލަން ނުކުންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތަށްޓަކާ ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. ވަރިހަމަކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކިތައް މީހުންތޯ ޖަލަށްލަނީ. ކާކަށްތޯ ޖަގީންކަން އޮތީ. ކާކަށްތޯ ސަލާމަތެއް އޮތީ.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:18

17:12

ޙުސައިން ޙަސަން

ތިނަދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

ގދ. ތިނަދޫގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން. ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި އަޑު އުފުލަމުންދަނީ ތިނަދޫގެ ތަންފީޒީ ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި. އެއްވެފައިވާ މީހުން އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބިއިރު، ބައެއް މީހުން ދަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އަޑު އުފުލަމުން

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:12

17:10

ޙުސައިން ޙަސަން

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، ދަނީ އަޑު އުފުލަމުން. ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ވެސް އެބަތިބި. އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފުލުހުން ވެސް އެބަތިބި.

9 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:10

ޙުސައިން ޙަސަން

hucenhassan

18:25
ލާމު ލިންކުގެ މުޒާހަރާއަށް ސިފައިން އަދިވެސް ހުރަސް އަޅައިގެން
18:11
އައްޑޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް
18:04
ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
17:54
ލިންކު ރޯޑު އެއްވުން ހުއްޓުވަން މުގުރާއި ޝިލްޑު ހިފައިގެން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ
17:49
ލާމު ލިންކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވައިފި
17:22
ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
17:18
ފަނޑިޔާރުން ވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ.: މުހައްމަދު ނާޒިމް
17:12
ތިނަދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރިއަށް
17:10
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވެ، ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން