ފަލަސުރުހީ

  • ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެނގޭ
  • ގަޓު ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން
  • ޔާމީންގެ ތާއީދު ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެނގޭ

ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީތައް ލިބޭނެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަނިމާ އެކަނި ވެރިކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. ރައީސް ޔާމީނަށް މިވެރިކަން މިގޮތަށް ނުކުރެއްވޭނެ

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:28
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ގަޓު ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން

މި ޒަމާނުގައި ގަޓުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީނަކީ ޖަޓު ހުރި ވެރިޔެއް ނޫން. މިހާރު ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅު.

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:27
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ޔާމީންގެ ތާއީދު ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ރައީސް ޔާމީން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގާ އިރު އެކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭ އެންމެން ދާންޖެހޭނީ ޖަލަށް

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:16
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަގު ވެއްޓެނީ

ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:51
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރަން: ހަސަން ލަތީފު

މިއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކީ ތަންތާނގައި ހުޅުޖަހާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. 

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38