އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,703

ޚުލާސާ

  • ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެނގޭ
  • ގަޓު ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން
  • ޔާމީންގެ ތާއީދު ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:36

22:28

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެނގޭ

ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީތައް ލިބޭނެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަނިމާ އެކަނި ވެރިކަމެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. ރައީސް ޔާމީނަށް މިވެރިކަން މިގޮތަށް ނުކުރެއްވޭނެ

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:28

22:27

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގަޓު ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން

މި ޒަމާނުގައި ގަޓުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީނަކީ ޖަޓު ހުރި ވެރިޔެއް ނޫން. މިހާރު ފުލުހުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅު.

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:27

22:16

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ޔާމީންގެ ތާއީދު ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ

ރައީސް ޔާމީން ވަކި ގޮތަކަށް އަންގާ އިރު އެކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭ އެންމެން ދާންޖެހޭނީ ޖަލަށް

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:16

21:51

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަގު ވެއްޓެނީ

ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:51

21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރަން: ހަސަން ލަތީފު

މިއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކީ ތަންތާނގައި ހުޅުޖަހާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. 

8 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:28
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަންކަން އެނގޭ
22:27
ގަޓު ވުމަކީ ގިނަ މީހުން ޖަލަށް ލުމެއް ނޫން
22:16
ޔާމީންގެ ތާއީދު ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ
21:51
ބޭރު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަގު ވެއްޓެނީ
21:38
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރަން: ހަސަން ލަތީފު